Over N207

De verdubbeling van de N 207 blijft de gemoederen en onze vereniging bezig houden.
De N 207 is onderdeel van de Mooi Zuid-Holland Route. Mede daarom besteedt de provincie bij de verbreding van de N 207 extra aandacht aan de landschappelijke en recreatieve waarden van de omgeving.

Het is goed te horen dat de provincie van plan is daartoe extra gronden te verwerven. In de visie wordt de historische Herenweg geaccentueerd met hoge bomen, maar staat voor het overige het open zicht naar de omgeving voorop.

Ook moet het water zichtbaarder worden. De twee rijbanen worden gescheiden door een drie meter brede groene middenberm. Overmatige verlichting moet worden vermeden.

Natuurlijk werden ook kritische opmerkingen gemaakt. Zo werd geconstateerd dat de visie het kijkgenot van de automobilisten heel erg voorop stelt. Zij krijgen een ruim beeld op de polders en wateren, waar zij met grote snelheid voorbij rijden.

Voor de omwonenden en recreanten resteert een voortdurende onverholen blik op het voortrazende verkeer. Zijn er mogelijkheden om het verkeer en het visueel storende wegmeubilair aan het zicht te onttrekken, ook al gaat dat wellicht ten koste van de bedoelde openheid? En wat wordt er gedaan om de geluidsoverlast te beperken?

Bij de verdere uitwerking zal moeten blijken of de fraaie vergezichten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, maar er ligt tenminste een idealistisch vertrekpunt.
Onze vereniging zal worden betrokken bij de nadere uitwerking van de visie tot een plan.

 

Februari 2012
Presentatie van de
Landschapvisie N207 noord.

Februari 2012
MER Verbreding N207 van de Provincie Zuid-Holland