380KV Hoogspanningsverbinding.
Zoals velen inmiddels weten, komt er een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Zoetermeer, onder meer over het grondgebied van Alkemade en Hoogmade. Een belangrijke vraag zal zijn of de voorkeursvariant van een bovengrondse verbinding of de veel duurdere ondergrondse variant zal worden gekozen.


De provincie Zuid-Holland is tegen bovengrondse aanleg en heeft daarover een motie gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Zij vrezen dat waardevolle landschappen en natuurgebieden anders ernstig zouden worden aangetast. Wij rekenen er op dat de gemeenten Kaag en Braassem eenzelfde standpunt innemen.

Ook wij constateren dat de leefbaarheid rondom het tracÚ al heel sterk is aangetast door de HSL, de A4 en de verkeerspleinen. Een bovengrondse hoogspanningsverbinding zal het open landschap op een onaanvaardbare wijze verder aantasten.


De Startnotitie voor de Milieu Effect Rapportage ligt inmiddels ter inzage en zienswijzen kunnen worden gegeven. Wij hebben onze zienswijze op de Startnotitie ingediend en ter informatie gestuurd naar de bestuurders van Jacobswoude en Alkemade. Daarin stellen wij dat in de MER en het verdere besluitvormingstraject nadrukkelijk moet worden meegewogen dat het gebied door de eerdere ingrepen reeds zeer sterk te lijden heeft gehad.


De door ons ingediende Zienswijze op de startnotitie MER en onze inspraak voor de gemeenteraad van Jacobswoude kunt u hier lezen.