Inspraak voor de gemeenteraadInspraak voor de gemeenteraad van Jacobswoude op 15 november 2007 over de 380kV hoogspanningsleiding

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, Graag spreek ik in namens de Vereniging tot behoud van het open landschap van Jacobswoude e.o. Ik dank u voor de gelegenheid die u mij daartoe geeft.

Mijn onderwerp is de geplande 380 kV hoogspanningsleiding tussen Beverwijk en Zoetermeer en met name het gedeelte dat direct van invloed is op de gemeenten Jacobswoude en Alkemade. U kent de zorgen die velen hebben over de uitgesproken voorkeur om deze verbinding bovengronds aan te leggen. De zorgen van onze vereniging richten zich vanzelfsprekend met name op de dreigende aantasting van het open landschap. Ik vraag uw aandacht voor twee aspecten: de Milieu Effect Rapportage en het standpunt van de Minister van Economische Zaken

De Milieu Effect Rapportage (MER)

Zoals u weet ligt de Startnotitie voor de MER ter inzage en kunnen daarop Zienswijzen worden ingediend. De Startnotitie is een lijvig document, waarin een overvloed van onderwerpen wordt aangeroerd, zodat de indruk wordt gewekt dat alle milieueffecten van de verschillende varianten (bovengronds en ondergronds) in kaart zullen worden gebracht.

Toch heeft deze aanpak een ernstige lacune. Bij het bepalen van de effecten zal, zoals gebruikelijk, worden uitgegaan van de Nul-variant; de huidige situatie met HSL, A4 en omvangrijke verkeerspleinen, plus de autonome ontwikkeling. Vervolgens wordt gekeken naar de extra milieueffecten die de hoogspanningleiding veroorzaakt. Met alle aantasting en overlast die er de afgelopen jaren reeds is aangericht, vallen de extra nadelen wel mee, zal ongetwijfeld de conclusie zijn.

Daarmee wordt de omgeving, de bewoners en de open ruimte ernstig onrecht aangedaan, want zodoende wordt nergens in beeld gebracht wat de gecumuleerde effecten zijn van alle achtereenvolgende ingrepen. Het is alsof men zegt: u heeft al zoveel nadelige milieueffecten te verduren, dat beetje extra valt daarbij in het niet.

Onze vereniging heeft deze lacune aan de orde gesteld. Wij menen dat ergens (en waar zou dat anders kunnen gebeuren dan in deze MER?) de cumulatie van milieueffecten aan de orde moet komen. Anders wordt het Bevoegd Gezag, dat uiteindelijk de keuze moeten maken, onvolledig ge´nformeerd.

Kort samengevat: de MER moet niet de Nul-variant als vertrekpunt nemen, maar de Min-twee-variant: de situatie die bestond vˇˇr de aanleg van de HSL en de A4-ingrepen.

Wij hebben deze Zienswijze inmiddels op de aangegeven wijze ingediend (in kopie aan de colleges van B&W en de fracties van Jacobswoude en Alkemade) en zullen de MER procedure met grote aandacht blijven volgen.

De minister van EZ
U weet dat Provinciale Staten van Zuid-Holland onlangs een motie hebben aangenomen, waarin de bovengrondse variant wordt verworpen, omdat zij vrezen dat waardevolle landschappen en natuurgebieden door bovengrondse aanleg van het elektriciteitsnet ernstig zullen worden aangetast. Dit standpunt hebben zij ter kennis gebracht van de Vaste Kamercommissie voor EZ.

Wat lezen wij in de krant na het gesprek van deze commissie met de minister? Dat de minister vasthoudt aan bovengrondse aanleg. Uit niets blijkt dat de minister van plan is rekening te houden met de uitkomsten van de MER. Mijn besluit staat vast, verwar mij niet met afwegingen, lijkt haar autoritaire houding te zijn. Wij vinden het onacceptabel dat de MER blijkbaar slechts wordt gezien als een middel om een vooraf gesteld einddoel, een bovengrondse leiding, zonder procedurefouten te bereiken. Daarmee is de geloofwaardigheid van het proces en de overheid zelf in het geding.

Als Vereniging zien wij geen effectieve mogelijkheid om tegen deze houding bezwaar te maken. In dit stadium van de procedure kunnen wij slechts een Zienswijze op de MER zelf indienen, maar geen Zienswijze op de minachting van het proces. U heeft andere mogelijkheden in uw relatie met hogere overheden.

Oproep: behoud het open landschap
Provinciale Staten hebben openlijk gesteld dat de hoogspanningsleiding ondergronds moet. Die visie past naadloos binnen het beleid van Jacobswoude en Alkemade.

U herinnert zich dat het ooit de bedoeling was de HSL middels een 15 meter hoge pergola de A4 te laten kruisen. Door gezamenlijke inspanning van locale overheden en burgers is dat plan veranderd en zo werden de nadelen enigszins ingeperkt. Het zou wel heel cynisch zijn wanneer dat positieve effect nu door een nieuwe ingreep verkwanseld zou worden. Wij moeten ons te weer stellen tegen zo'n onaanvaardbare cumulatie van nadelen, in het bijzonder voor de kernen Hoogmade en Nieuwe Wetering, terwijl er een ondergronds alternatief bestaat.
Jacobswoude en Alkemade fuseren om grotere slagkracht te krijgen. Dit biedt een uitgelezen kans die slagkracht, hun actiebereidheid en hun doorzettingsvermogen te tonen. Laat u niet afschepen met de dooddoener dat een hoogspanningsleiding geen sneltrein is. Dat weten we allemaal. Laat u ook niet afschrikken door het Hoogheemraadschap dat ongetwijfeld liever een paar funderingspalen in de bodem ziet dan een aantal kabels.

Onze Vereniging doet wat binnen haar mogelijkheden ligt. Wanneer u dat ook doet - en wij kunnen ons niets anders voorstellen - vindt u ons en ongetwijfeld vele anderen aan uw zijde. Maar aarzel dan niet uw inwoners duidelijk te maken waar u voor staat en wat u onderneemt.

Namens de VBOLJ dank ik u voor uw aandacht.

Jan Veraart, woordvoerder