Verslag inspraak Gemeenteraad op 26 oktober 2009

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Dames en heren, wij waren verheugd, maar zijn inmiddels bezorgd.

Verheugd, omdat wij bij alle raadsfracties zoveel gelegenheid hebben gehad onze zienswijzen kenbaar te maken en voor onze argumenten zoveel begrip hebben aangetroffen. Verheugd, omdat er nu een 'eindrapport' ligt, dat onze bezwaren bevestigt:
  • de politieke keuze voor nieuw glas is niet onderbouwd, integendeel
  • de vermeende voordelen voor onze gemeente en onze glastuinbouw zijn boterzacht
  • de substantiële nadelen en risico's zijn genegeerd
  • grootschalig glas is niet verenigbaar met het Groene Hart
Maar wij zijn bezorgd over de halsstarrige uitspraken van gedeputeerde van Dijk. Daaruit spreekt weinig achting voor de inwoners van onze gemeente. Het ontbreken van democratisch draagvlak mag niet zo maar terzijde worden geschoven want het is met vele steekhoudende argumenten onderbouwd.

Het zoekgebied Kaag en Braassem omvatte aanvankelijk zes polders, later drie, nu blijkbaar specifiek de Veender Polder. Onbegrijpelijk. Het rapport geeft aan dat ook deze polder geen goede locatie is. Ik behoef de argumenten die daarvoor naar voren zijn gebracht niet te herhalen.

De gedeputeerde heeft bij herhaling gezegd dat de studie ook kan resulteren in de conclusie dat noch Kaag en Braassem noch Oostflakkee geschikt is. Op 10 november a.s. gaan GS een besluit nemen en het zou goed zijn wanneer zij dan zouden concluderen dat onze gemeente geen geschikte locatie is. Een unanieme uitspraak van de Raad kan daarbij helpen.

Toch zijn wij bezorgd over het voorliggende initiatiefvoorstel. Dat kan namelijk zo gelezen worden dat er na afloop van een gesprek over herstructurering van onze tuinbouwgebieden (zie besluit punt 4) over een locatie kleiner dan 400 ha (zie besluit punten 1 en 3) te praten valt.

Wat vandaag onduidelijk blijft kan morgen door iedereen naar eigen voorkeur worden uitgelegd. Dat gebeurde eerder toen de Raad op 9 maart jl. instemde met het onderzoek naar de zoeklocaties. De wens van de inwoners is duidelijk. Zij rekenen op een glasheldere uitspraak tegen nieuwe grootschalige glastuinbouw.

Eerdere uitspraken van PvdA, SvK&B en VVD waren eenduidig. Wij doen een dringend beroep op de Raad duidelijk te maken wat zij precies met het voorstel bedoelt. Er kan slechts één prioriteit zijn: het groen-blauwe open landschap mag niet verdreven worden door industrie, niet geheel en niet ten dele. Wij hopen dat de Raad daarover geen misverstand laat bestaan. Alleen dan komen GS wellicht tot bezinning, zodat gemeenteraad, inwoners en verenigingen zich de tocht naar PS kunnen besparen.

Jan Veraart
Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.