Verslag inspraak Gemeenteraad op 2 maart 2009

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Voorzitter, dames en heren,

Dank voor de gelegenheid tot inspraak. Ik ben Jan Veraart, woordvoerder van de VBOLK&B. Onze vereniging wordt dit jaar 10 jaar, heeft 130 leden en was tot voor kort met name actief in Jacobswoude en omstreken. Zo hebben wij onze stem onder meer laten horen tegen de ontsierende reclamezuil in Roelofarendsveen en tegen de extreme hoogbouw in het plan Braassemerland. Sinds vorig jaar hebben wij naam en doelstelling van onze vereniging verbreed naar de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. Wij hebben ons als zodanig ook gepresenteerd aan de politieke partijen.
Graag geef ik u in zeven benopte overwegingen onze visie op agendapunt 11: onderzoek zoekgebieden ontwikkeling glastuinbouwgebieden Zuid-Holland.

  1. Gedeputeerde Staten zijn op zoek naar 600 ha gebied om 300 ha kassen te bouwen. GS vinden namelijk 5800 ha glas in onze provincie noodzakelijk. Inmiddels heeft de provincie blijkbaar nog slechts 5100 ha glas en iedereen kan lezen dat steeds meer producten uit warme buitenlanden komen. Wij zetten dan ook vraagtekens bij de vermeende noodzaak van 5800 ha glas. Het uitgangspunt van GS lijkt eerder aanbodgedreven dan vraaggedreven.

  2. Dat GS onze gemeente aanmerken als zoeklocatie vinden wij onbegrijpelijk. Het Nationaal Landschap Het Groene Hart, de visies, de streekplannen, de bestemmingsplannen zijn allemaal gericht op het behouden en versterken van dit waardevolle gebied, zoals ook het College van B&W constateert. De Provincie verzet zich consistent tegen ieder oprekken van de rode contouren en iedere aantasting van het open landschap en het Groene Hart. Wat door de Provincie aan lokale overheden wordt ontzegd, geldt blijkbaar niet voor de Provincie zelf.

  3. Er bestaan bovengemeentelijke belangen waarvoor gemeentelijke belangen moeten wijken. De HSL, de A4 en de 380 kV lijn zijn daar voorbeelden van. Die problemen liggen hier en kunnen dus alleen hier worden opgelost. Zulke bovengemeentelijke behoeften vergen dat de gemeente zich schikt. Dan accepteren wij onze verantwoordelijkheid, maar dan worden ook honderden miljoenen uitgegeven om zulke voorzieningen onder de grond te stoppen. Voor grootschalige kassenbouw geldt dat niet. Die kunnen in principe overal worden gebouwd, behalve onder de grond (en behalve in het Groene Hart).

  4. >Hoeveel meer aantasting en overlast zal onze gemeente nog toebedeeld krijgen? Bij de vorming van Kaag en Braassem zijn prachtige toekomstbeelden geschetst. Fraaie kernen in een blauwgroen landschap met een recreatieve functie voor bewoners van eigen gemeente en uit de wijde omgeving. Alle lokale politieke partijen hebben dat op een of andere wijze in hun programma opgenomen. Grootschalige kassenbouw is daarmee in flagrante tegenspraak. Afgezien van de aantasting van het open landschap is er sprake van nachtelijke lichtoverlast en extra verkeer.

  5. Ja maar, hoor ik zeggen, er is toch niets mis met een studie? Dan kunnen we toch meedenken? Ons antwoord is: de provincie moet geen enkele illusie worden gegeven dat onze gemeente eventueel zou kunnen bijdragen aan de oplossing van dit (vermeende of echte) probleem, omdat daardoor onze gemeente op onaanvaardbare wijze zou worden misvormd. Ter vergelijking: de hele Braassemermeer is 425 ha groot! Hier is geen plaats voor 600ha en niet voor 300ha glas. Hebben wij de uitverkiezing tot zoekgemeente misschien te danken aan onze door de fusie bereikte omvang?

  6. Natuurlijk bestaat er altijd de verleiding om de Provincie ter wille te zijn in de hoop er iets voor terug te krijgen: jij wat extra kassen, ik wat extra bedrijventerrein, zij wat meer woningen, politieke koehandel. Het gaat echter niet aan daarmee onze principes te verkwanselen.

  7. Onze gemeente maakt zich terecht sterk voor de duurzame vitaliteit van onze eigen glastuinbouw. Als de Provincie werkelijk iets wil doen voor de glastuinbouw, dan kan dat door de bestaande plannen voor de bestaande 300 ha glastuinbouw en een Greenport metterdaad te ondersteunen. Misschien ook goed voor de bestrijding van de economische crisis. En wij kunnen best wat extra hulp gebruiken! Daar is helemaal geen grootschalige extra kassenbouw voor nodig.
Ik rond af.

Het open landschap in het Groene Hart en onze gemeente moet gevrijwaard blijven van grootschalige nieuwe glascomplexen. Die passen in geen enkele visie op onze gemeente. Of zijn de verkiezingsbeloften nu al vergeten? Onze gemeente als zoeklocatie is, wat ons betreft, niet bespreekbaar en evenmin bestudeerbaar. Het coalitie-College wil terughoudend zijn bij de ontwikkeling van nieuw beleid. En terecht. Er is al genoeg te doen voor onze politici en ambtenaren, ook voor onze eigen glastuinbouw. Dus geen tijd besteden aan een provinciaal "onderzoek zoekgebieden". En van de argumenten voor de gemeentelijke fusie was dat wij nu een steviger vuist kunnen maken. Dit is het moment die vuist te tonen en onomwonden te kiezen voor scenario 2 uit het voorstel van het College: de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouw in het buitengebied is ongewenst.

De nieuwe plaatsnaamborden van Kaag en Braassem beginnen met het woord "WELKOM" in hoofdletters. Dat geldt niet voor deze onzalige zoekactie. Daarvoor geldt nog het oude bord van Jacobswoude met het onderschrift "wegsleepregeling van kracht".

Ik dank u voor uw aandacht.