BULLETIN nr. 49 - maart 2012

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Algemene Ledenvergadering 2012

In dit bulletin wordt een korte impressie gegeven van de Algemene Ledenvergadering
in het Cultureel Centrum 't Schoolhuis te Rijnsaterwoude op 16 februari 2012
en de twee presentaties die daaraan voorafgingen.

Presentatie: Landschappelijke inpassing van de verbrede N 207

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering gaf mevrouw Marjan van Capelle van KuiperCompagnons een presentatie over de landschappelijke inpassing van de N 207 tussen Alphen aan den Rijn en de Ringvaart Haarlemmermeer. Bijna vijftig aanwezigen, waaronder wethouder Ton van Velzen en verscheidene raadsleden, werden meegevoerd door de polders en over de waterwegen. Het volledige Rapport Landschapsvisie N 207 van KuiperCompagnons is te vinden op www.zuid-holland.nl/n207 onder 'Documenten'.

De N 207 is onderdeel van de Mooi Zuid-Holland Route. Mede daarom besteedt de provincie bij de verbreding van de N 207 extra aandacht aan de landschappelijke en recreatieve waarden van de omgeving. Het is goed te horen dat de provincie van plan is daartoe extra gronden te verwerven. In de visie wordt de historische Herenweg geaccentueerd met hoge bomen, maar staat voor het overige het open zicht naar de omgeving voorop. Ook moet het water zichtbaarder worden. De twee rijbanen worden gescheiden door een drie meter brede groene middenberm. Overmatige verlichting moet worden vermeden.

Natuurlijk werden ook kritische opmerkingen gemaakt. Zo werd geconstateerd dat de visie het kijkgenot van de automobilisten heel erg voorop stelt. Zij krijgen een ruim beeld op de polders en wateren, waar zij met grote snelheid voorbij rijden. Voor de omwonenden en recreanten resteert een voortdurende onverholen blik op het voortrazende verkeer. Zijn er mogelijkheden om het verkeer en het visueel storende wegmeubilair aan het zicht te onttrekken, ook al gaat dat wellicht ten koste van de bedoelde openheid? En wat wordt er gedaan om de geluidsoverlast te beperken?

Bij de verdere uitwerking zal moeten blijken of de fraaie vergezichten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, maar er ligt tenminste een idealistisch vertrekpunt.

Onze vereniging zal worden betrokken bij de nadere uitwerking van de visie tot een plan. Wij zullen de opmerkingen die tijdens de presentatie zijn gemaakt meenemen. Mocht u nog andere opmerkingen of vragen hebben, stel ons daarvan op de hoogte, dan kunnen wij ook daarmee rekening houden. U kunt mailen naar de secretaris info@openlandschapkaagenbraassem.nl.

Presentatie: De Milieu Effect Rapportage N 207 verbreding (MER)

Een tweede presentatie werd gegeven door mevrouw Sylvia Stadt van de provincie over de MER. De Startnotitie van de MER heeft ter inzage gelegen. De provincie laat nu de MER opstellen, waarin natuurlijk ook het aspect 'geluid' aan de orde komt. Inspraak op de MER is mogelijk in het vierde kwartaal van 2012. Als de gronden op tijd verworven kunnen worden start de uitvoering van de verbreding begin 2014.

Enkele punten uit de Algemene ledenvergadering 2012

De voorzitter, Huib van Dijk, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Tijdens de vergadering werd door de penningmeester, Jos van der Laan, inzicht gegeven in de financiŽle positie van de vereniging, die gelukkig gezond is. De jaarcijfers 2011 en de begroting 2012 werden vastgesteld. De contributie werd opnieuw op Ä 0,- gesteld, in het vertrouwen dat de leden bereid blijven een vrijwillige donatie van tenminste Ä 5,- te geven.

De kascommissie 2012 zal bestaan uit de heren Andrť Jillissen als voorzitter en Roeland van den Berg als lid.

De woordvoerder, Jan Veraart, geeft aan de hand van enkele beelden een overzicht van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Er zijn geen spectaculaire zaken aan de orde geweest, maar toch vroegen veel zaken de aandacht van het bestuur. Dit betrof met name de discussies over de kerntaken van de gemeente en over de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Bij de MRSV heeft onze vereniging een belangrijke rol gespeeld bij wijzigingen ter bescherming van het gebied rond de Wijde Aa. Ook de voorgenomen verbreding van de N 207, de Maximabrug en plannen voor een rondweg noordelijk van Alphen aan den Rijn kregen de aandacht.

Hij benadrukt dat het van groot belang is om reeds in het beginstadium van allerlei plannenmakerij kritisch te bekijken wat de gevolgen op langere termijn kunnen zijn. Als een idee eenmaal heeft postgevat is het extra lastig om later bij te sturen. Die werkwijze is weliswaar niet spectaculair, maakt heeft het bestuur toch heel wat werk bezorgd.

Voor de verdere bijzonderheden wordt u verwezen naar de website van de vereniging, waar u de presentatie nog eens kunt bekijken.

Jos van der Laan treedt volgens schema af als bestuurslid, maar is herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld en hij wordt bij acclamatie herkozen.

Voor niets gaat de zon op

Vergeet u niet ook in 2012 een donatie te doen op ons bankrekeningnummer 9348409
ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem eo te Woubrugge.

Bij voorbaat hartelijke dank!