BULLETIN nr. 46 - juni 2011

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Kerntaken of kernwaarden ?

In dit bulletin informeren wij u over het lopende onderzoek naar de gemeentelijke kerntaken en de mogelijke gevolgen voor het open landschap.

Discussie over kerntaken van de gemeente

Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem denkt na over de gemeentelijke kerntaken. Het doel hiervan is te komen tot een evenwichtige begroting. Dat is geen eenvoudige opgave, want de inkomsten dalen. Gepoogd wordt de uitgaven omlaag en/of de inkomsten omhoog te brengen. Daar hebben wij begrip voor, ook al zullen er pijnlijke besluiten vallen.

Inmiddels is een ambtelijke nota opgesteld, waarin mogelijkheden voor besparingen en extra inkomsten worden opgesomd. Het College van Burgemeester en Wethouders gaat daarover praten met de inwoners op twee 'raadpleegavonden' respectievelijk op 16 en 21 juni. Inwoners kunnen dan aangeven of de bezuinigingsvoorstellen en de maatschappelijke effecten in de ambtelijke nota volledig zijn weergegeven. Op 9 augustus is het advies van B&W klaar. Dat advies gaat naar de Gemeenteraad voor een traject (met inspraakmogelijkheid) dat moet uitmonden in besluitvorming in november. Op de website van de gemeente kunt u hierover allerlei informatie vinden www.kaagenbraassem.nl

Aanslagen op het open landschap

Wij hebben de ambtelijke nota bestudeerd vanuit de doelstelling van onze vereniging: het behoud van het open landschap. Dan vallen twee onderwerpen op: het idee om meer reclamemasten toe te staan langs de A4 en wellicht langs de N207 en het idee om gemeentelijke grond te gaan verhuren voor een gigantische 3 MW-windturbine langs de A4.

Reclamemasten

Onze vereniging heeft eerder bezwaar gemaakt tegen de bestaande reclamemast van 40 meter hoogte in Roelofarendsveen, die zelfs 8,5 meter boven de watertoren uitsteekt!

In de nota worden locaties langs de A4 genoemd voor twee nieuwe reclamemasten. Gelukkig wordt ditmaal ingezien dat de masten ter wille van de landschappelijke inpasbaarheid lager moeten zijn. Wanneer de hoogtes overeen komen met de toegestane hoogte voor gebouwen blijft de visuele schade beperkt. Naar onze mening dient ook de bestaande mast tot een vergelijkbare hoogte teruggebracht te worden.

Wat betreft de eventueel te plaatsen reclame langs de N207 kunnen we kort zijn. Als de verbreding van deze weg aantoonbaar noodzakelijk is zullen wij ons daartegen niet verzetten. Wij zullen provincie en gemeente er echter aan blijven herinneren dat een goede landschappelijke inpassing zwart-op-wit is toegezegd. Wij kunnen ons daarbij geen reclameborden voorstellen.

Windturbine

Reclamemasten met een hoogte van 40 meter worden in de ambtelijke nota verstorend voor het landschap genoemd. Dat geldt blijkbaar niet voor een windturbine langs de A4. De (soms) draaiende wieken bereiken een hoogte van 150 meter en verstoren het landschap tot op tientallen kilometers afstand.

De ambtelijke nota suggereert dat de Provincie niet onwelwillend zou staan tegenover een windturbine. Wanneer wij de provinciale nota 'Wervelender' over locaties voor windturbines bestuderen komen wij tot de tegengestelde conclusie.

Is het trouwens niet voldoende dat Kaag en Braassem al is en wordt omgeven door windturbines? Nu al vanuit Rijnwoude, straks wellicht vanuit Zoetermeer (bij Heineken) en Alphen aan den Rijn (Steekterweg) en de Haarlemmermeer (A4/A44)?

Kernwaarden behouden is een kerntaak

Wij onderkennen de financiŽle noden van onze gemeente. In het recente verleden heeft de gemeente een ideaalbeeld voor zichzelf geschetst. Open landschap en recreatieve mogelijkheden behoren tot de kernwaarden van onze gemeente. Hoge reclamezuilen en windturbines zijn strijdig met het beeld dat onze gemeente voor zichzelf heeft vastgesteld.

De gemeente moet bezuinigen en wil zich richten op de kerntaken. Dat is begrijpelijk. Ook voor het zoeken naar extra inkomsten kan begrip worden opgebracht.

Maar wat voor gemeente wordt Kaag en Braassem wanneer de kernwaarden te koop worden aangeboden? Het verkwanselen van onze kernwaarden is toch geen kerntaak van de gemeente?

 

 

Bijdrage 2011

Onze vereniging werkt met vrijwilligers en maakt weinig kosten. Toch is financiŽle steun onmisbaar. Daarom vragen wij alle leden ook in 2011 een bijdrage over te maken op ons bankrekeningnummer 9348409 ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem eo te Woubrugge.