BULLETIN nr. 45 - januari 2011

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Wij wensen u een gelukkig 2011
met veel gezondheid en plezier in het open landschap

In dit bulletin doen wij u verslag over de gebeurtenissen sinds augustus
en nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 23 februari 2011

Glastuinbouw

In het vorige bulletin konden wij u melden dat Gedeputeerde Staten de plannen om kassen te bouwen in de Veenderpolder hebben opgegeven. Sedertdien hebben Provinciale Staten daarmee volmondig ingestemd. In de herziening van de Provinciale Structuurvisie komt Kaag en Braassem dan ook niet meer voor als zoeklocatie voor grootschalige kassenbouw. De recent gepubliceerde toekomstvisie van de Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek heeft natuurlijk onze volle aandacht.

Verbreding N 207 en Maximabrug

De plannen om de doorstroming op de N 207 te verbeteren zijn dichterbij gekomen. Vanaf Alphen tot de Kruisweg komen twee extra rijstroken en de kruising bij Leimuiden wordt ongelijkvloers gemaakt. Hoe dat precies gaat gebeuren wordt nog nader bekeken.

Voor de verdere toekomst is sprake van busbanen, later om te bouwen tot doelgroepenstroken, tussen de Kruisweg en Leimuiden. Dat zal echter nog een aantal jaren duren, omdat daarvoor veel procedures moeten worden doorlopen en er ook nog geen geld voor is. De tijd zal leren of dit allemaal nog wel nodig is wanneer de A4 is verbreed en beter is aangesloten op de N11.

Er wordt een discussie gevoerd over de locatie van de Maximabrug. Wonderlijk is dat hierover meningen worden gevraagd, zonder dat duidelijk is op welke wijze die brug in de toekomst zal worden verbonden met de N 207.

Wij blijven de plannenmakerij nauwgezet volgen. Gelukkig wordt ons bij herhaling verzekerd dat aan de landschappelijke inpassing veel aandacht zal worden besteed, zodat de schade aan het open landschap zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wervelender: nog meer windturbines?

Een ander aandachtspunt vormen de plannen van de provincie om het aantal windturbines fors uit te breiden. Daarbij stelt de provincie dat het Groene Hart van windturbines gevrijwaard moet blijven. Toch worden daarop weer uitzonderingen voorgesteld voor locaties langs de N11, onder andere bij Heineken in Zoeterwoude, bij Alphen aan den Rijn en bij Bodegraven.

Wij zijn van mening dat ook langs de N11 geen nieuwe windturbines geplaatst moeten worden en hebben dat aan de provincie laten weten.

Maatschappelijke ruimtelijke structuurvisie

Onder aanvoering van wethouder Floris Schoonderwoerd wordt gewerkt aan een Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie voor onze gemeente in het jaar 2040. Daartoe zijn inspraakavonden gehouden, waaraan ook onze vereniging heeft deelgenomen. Wij komen op dit onderwerp terug tijdens de Algemene Ledenvergadering

.

Algemene ledenvergadering 2011

De vergadering wordt gehouden op woensdag 23 februari 2011 in het Schoolhuis, Herenweg 22, Rijnsaterwoude, en begint om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering zullen twee gastsprekers ons deelgenoot maken van hun betrokkenheid met het open landschap: Floris Schoonderwoerd, wethouder van onze gemeente, over de landschappelijke toekomst en Marcel Hoogendoorn, lid van onze vereniging en van de Stichting Groen Licht, over de weidevogels.

Zoals gebruikelijk zijn ter vergadering kopieŽn van de verschillende verslagen beschikbaar.

Agenda

Bijdrage 2011

Onze vereniging werkt met vrijwilligers en maakt weinig kosten. Toch is financiŽle steun onmisbaar. Daarom vragen wij alle leden ook in 2011 een bijdrage over te maken op ons bankrekeningnummer 9348409 ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem eo te Woubrugge.