BULLETIN nr. 44 - augustus 2010

Volledige pagina
Pagina afdrukken

GEEN KAS MAAR GRAS IN DE VEENDERPOLDER

Een terugblik op anderhalf jaar hard werken

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering in februari 2009 werd ons bestuur er door een oplettend lid op gewezen dat de provincie een locatie zocht om heel veel kassen te bouwen. Dat gerucht deed al eerder de ronde, maar wij hadden het nog niet kunnen verifiëren.

Het bleek dat Kaag en Braassem in beeld was als 'zoeklocatie' voor een grootschalig nieuw kassengebied, met name in de zes grote polders van voormalig Jacobswoude en de Veenderpolder in Roelofarendsveen. Aanvankelijk konden wij ons niet voorstellen dat dezelfde provincie die het Nationale en Provinciale Landschap het Groene Hart wilde beschermen gelijktijdig overwoog een groot deel daarvan te bestemmen voor glastuinbouw. Het Rijk, de Provinciaal Planologische Commissie en verschillende overeenkomsten over het Groene Hart laten dat namelijk niet toe. Maar blijkbaar dacht de provincie deze onverenigbare doelstellingen te kunnen verenigen.

Na vele maanden zag de provincie in dat de drie noordelijke polders van Jacobswoude cultuurhistorisch te waardevol waren en werd het zoekgebied verkleind tot de Vierambachtspolder, de polder Oudendijk en de Veenderpolder. Nog weer later erkende de provincie dat ook dit niet kon en werd de zoektocht beperkt tot de Veenderpolder.

Vanaf het begin hebben wij onze gemeenteraad en Provinciale Staten er op gewezen, dat het inrichten van zulke nieuwe glastuinbouwgebieden hier niet paste, ook al hebben wij oog voor de belangen van onze lokale glastuinbouwsector. Wij vonden dat de voordelen niet goed waren onderbouwd en de nadelen buiten beschouwing werden gelaten. Dat gold zeker ook voor de Veenderpolder, een beschermd weidevogelgebied met grote cultuurhistorische, ecologische, agrarische en recreatieve betekenis. De historische molen zou er niet meer volwaardig kunnen functioneren en zijn gedegradeerd tot tuinkabouter. Bestaande agrarische bedrijven zouden zijn verdreven en ondernemers in de watersport en recreatie zouden, net als de recreanten, in hun belangen zijn geschaad. Ook werd steeds duidelijker dat de Veenderpolder voor de glastuinbouwsector geen ideale locatie bood, om niet te zeggen een hele slechte. Wij zijn natuurlijk bijzonder blij dat onze argumenten uiteindelijk zijn geaccepteerd.

Op 24 augustus sprak de gemeenteraad van Kaag en Braassem zich voor de derde keer uit tegen de provinciale plannen en besloot “af te spreken dat er nu en in de toekomst (definitief) geen ruimte is voor kassen in de Veenderpolder”. Een dag later constateerde gedeputeerde Asje van Dijk in een commissievergadering van Provinciale Staten dat er noch in de gemeente, noch in Provinciale Staten draagvlak bestaat voor glas in de Veenderpolder en dat hij die locatie daarom verder met rust gaat laten. Die constatering moet later dit jaar nog in een formeel besluit worden omgezet, zodat begin 2011 de “zoeklocatie Veenderpolder” ook uit de Provinciale Structuurvisie kan worden verwijderd.

Woorden van dank

Onze vereniging heeft zich sinds begin 2009 verzet tegen de provinciale plannen om Kaag en Braassem vol te zetten met kassen. Wij hebben de politieke partijen in de gemeente en de provincie ontelbare malen bestookt met onze zienswijzen, onze brieven en e-mailberichten. Wij hebben mogen inspreken in de gemeenteraad en bij de provincie. Wij hebben grote waardering voor het feit dat zij altijd bereid waren naar ons te luisteren en met ons van gedachten te wisselen.

Wij stonden bij dat alles niet alleen, maar mochten geweldig met andere organisaties en hun bestuurders samenwerken. We brengen ze graag in herinnering en bedanken ook hen: · het actiecomité Geen Kas Maar Gras dat duizenden handtekeningen verzamelde · de vereniging Veender Polder en Wijde Aa · de stichting Zeilcentrum Wijde Aa · de cv Gronden de Wijde Aa · het park Wijde Aa · de stichting Groen Licht · de vereniging Maak Het Hart Niet Hard · de vereniging Watersportgebonden Ondernemers Kaag en Braassem e.o. · het comité Oostflakkee Kassen Nee · de Milieufederatie Zuid-Holland · de stichting Groene Hart

Verder werden wij gesteund door talloze inwoners, in het bijzonder door onze leden en vele inwoners die zich als nieuw lid hebben aangemeld. Ook hen willen wij bedanken voor hun ondersteuning. Uw steun blijft nodig, want de belangen van het open landschap verdienen het om in de gaten gehouden te worden.

Er blijft werk aan de winkel

Allereerst zullen wij de komende maanden nauwlettend blijven volgen hoe het definitieve provinciale besluit over de Veenderpolder wordt verankerd in de Provinciale Structuurvisie.

Maar ook de nota Wervelender houdt ons bezig. De provincie wil het Groene Hart gelukkig vrijwaren van windturbines, maar toch weer uitzonderingen maken, onder andere langs de N11. Wij hebben daartegen een zienswijze ingediend en zullen ook dit dossier met aandacht blijven volgen.

Dezelfde oplettendheid zullen wij aan de dag leggen met betrekking tot de plannen voor de Gnephoek, de Máximabrug, de noordelijke by-pass en de N 207. Wij zijn geen tegenstander van noodzakelijke ontwikkelingen, maar wel van vermijdbare aantasting van ons open landschap.

Wij weten ons door velen gesteund. Velen hebben hun steun ook laten blijken door hun vrijwillige bijdragen. Voor degenen, die dat nog willen doen:

ons bankrekeningnummer is 9348409 ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem eo te Woubrugge.