BULLETIN nr. 43 - juli 2010

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Op 2 juli 2010 hebben Provinciale Staten de ruimtelijke Provinciale Structuurvisie (PSV) vastgesteld. Die PSV vervangt de vroegere streekplannen en is richtinggevend voor de gemeenten bij het opmaken van hun bestemmingsplannen. De PSV zal ieder jaar worden geactualiseerd. Voor de nu vastgestelde PSV speelt de eerste herziening nog vr de provinciale verkiezingen in maart 2011.

Zuid-Holland is een vol gebied, waarbinnen vele tegengestelde belangen dezelfde ruimte zouden willen gebruiken. In de PSV wordt aangegeven welke gebieden voor welk doel bestemd zijn. In dit bulletin informeren wij u over een aantal onderwerpen die speciaal voor de ruimte van Kaag en Braassem en omgeving van belang zijn.

Ruimte voor bebouwing en groen

Provinciale Staten willen het nationaal/provinciaal landschap het Groene Hart open houden, beschermen en gebruiken voor mens en natuur. Rondom de steden, dorpen en woonkernen zijn rode contouren getrokken, waarbuiten niet gebouwd mag worden. Over een kleine uitbreiding van Oud Ade wil de provincie nog wel komen praten.

Verder willen Provinciale Staten dat er geen nieuwe bedrijventerreinen komen, voordat bestaande terreinen zijn opgeknapt. Datzelfde principe wil men ook van toepassing gaan verklaren voor glastuinbouwgebieden.

Ruimte voor glastuinbouw

In de PSV is de Veenderpolder nog steeds zoeklocatie voor nieuw glas. De meerderheid van Provinciale Staten wil over dit onderwerp pas besluiten wanneer de lopende studies zijn afgerond en besproken.

Daarover hebben Gedeputeerde Staten (GS) inmiddels hun studies afgerond. GS bieden Provinciale Staten twee scenario's aan ter keuze. Die komen op 25 augustus aan de orde in de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie, waarna Provinciale Staten op 15 september besluiten zullen nemen.

Het goede nieuws is dat Kaag en Braassem grotendeels is afgevallen als mogelijke locatie voor grootschalig glas. Het slechte nieuws is dat in n van de twee scenario's wordt voorgesteld om 53 hectare netto glas te bouwen in de Veenderpolder, en wel op het gedeelte ten noorden van de Aderweg. De molenbiotoop en de leidingenstraat worden zelf niet bebouwd, maar ze worden wel geflankeerd door 12 meter hoge kassen. Toch wordt vrolijk beweerd dat het gebied geschikt blijft voor 'recreatief medegebruik'!

GS doen alsof 53 hectare niet grootschalig is. Wij denken daar anders over. Ter vergelijking: in het gebied Floraweg/Geestweg staat 38 hectare glas! Dat de Veenderpolder in het Groene Hart ligt vinden GS blijkbaar ook geen bezwaar, want het wordt nu betiteld als 'schuifruimte', die in de plaats komt van ander, te saneren glas in het Groene Hart. De bezwaren van de Provinciale Planologische Commissie tegen deze locatie worden opnieuw niet gehonoreerd.

Zelfs GS ziet geen schaalvoordelen op het gebied van duurzaamheid door een combinatie te maken met Floraweg/Geestweg. De slappe bodem, waarin dure zoetwaterkelders moeten komen, het benodigde extra open oppervlaktewater, het risico van zoute kwel, zijn voor GS kennelijk geen probleem, want die moeten de toekomstige investeerders voor hun rekening nemen. En die dubieuze vooruitzichten voor deze glaslocatie worden opnieuw niet afgewogen tegen de nadelen voor de sector watersport en recreatie.

Wij blijven daarom van mening dat het volbouwen van de Veenderpolder niets oplost, maar slechts verliezers creert: de natuur, het culturele erfgoed, de recreanten, de inwoners en de ondernemers. Wij zullen blijven strijden voor het behoud van de open Veenderpolder!

Ruimte voor windturbines

Ook over de mogelijke locaties voor windturbines zal pas worden besloten na behandeling van de nieuwe windenergieplannen van GS, die staan in de provinciale nota Wervelender. Duidelijk is inmiddels wel dat de provincie geen nieuwe windturbines wil in het Groene Hart.

Toch zijn er nog verschillende studielocaties langs de randen van het Groene Hart, de A44/A4 en langs de N 11 (Alphen aan den Rijn Steekterweg en Heineken Zoeterwoude), die onder voorwaarden wel toegestaan zouden kunnen worden. Wij zullen een zienswijze indienen tegen deze onderdelen van de nota Wervelender, omdat die absoluut niet stroken met het uitgangspunt dat het Groene Hart gevrijwaard zal blijven van deze vorm van landschapsvervuiling.

Ruimte voor verkeer: Gnephoek en N 207

Provinciale Staten dringen erop aan dat haast wordt gemaakt met de uitwerking van de transformatievisie Oude Rijnzone. Die aandrang wordt ingegeven door het gevoel dat een by-pass rond Alphen Noord noodzakelijk is. In de PSV is hiervoor nog geen ruimte gereserveerd en dat moet in de eerstkomende herziening van de PSV worden rechtgezet.

In mei verstrekte de provincie nieuwe informatie over de Corridor N 207. De doorstroming tussen Gouda en Leimuiden moet worden verbeterd en dat betekent meer rijstroken. In de periode 2011 - 2012 komen er twee rijstroken bij tussen Alphen en de Kruisweg. Daarover is inmiddels met de aanwonenden gesproken. Later worden de busbanen naar Rijnsaterwoude doorgetrokken. In de periode 2013 - 2016 moet de kruising in Leimuiden ongelijkvloers gemaakt worden. Wellicht zijn er dan ook busbanen (of banen voor bus- en vrachtverkeer) langs het hele trac tot Leimuiden. Verdere uitbouw komt pas na 2014 aan de orde.

Wij zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Wij zullen er op blijven aandringen dat de infrastructuur zo wordt vormgegeven dat het landschap minimale schade oploopt. Het Landschapontwikkelingsplan is daarbij onze leidraad.

Onze vereniging

Onze activiteiten hebben zich gedurende de afgelopen maanden geconcentreerd op de tien politieke fracties uit Provinciale Staten. Vele vergaderingen werden bijgewoond in het provinciehuis van Zuid-Holland. Wij blijven onze argumenten uitdragen en vinden daarvoor gelukkig veel begrip. Maar belangrijke besluiten moeten nog genomen worden, dus waakzaamheid blijft geboden.

Inmiddels hebben vele leden al een vrijwillige bijdrage 2010 gestort. Voor degenen die dit nog gaan doen: het bankrekeningnummer is 9348409 ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem eo te Woubrugge.