BULLETIN nr. 40 - december 2009

Volledige pagina
Pagina afdrukken

GEEN KAS MAAR GRAS

Gemeenteraad opnieuw tegen nieuw glas Veenderpolder

In het vorige bulletin gaven wij commentaar op het persbericht dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 24 november uitgaven en waarin zij twee nadere studies aankondigden naar kassenbouw in de Veenderpolder

Op 14 december vergaderde de Gemeenteraad van Kaag en Braassem over de vraag of onze gemeente aan die provinciale studies zou willen meewerken of moest vasthouden aan het eerdere unanieme besluit tegen grootschalige kassenbouw en voor de herstructurering van onze eigen tuinbouwgebieden en versterking van het kenniscentrum. Wij hebben bij het begin van die vergadering ingesproken, mede namens zes andere organisaties. De tekst kunt u vinden op onze website.

De Gemeenteraad vroeg zich onder meer af of het meedoen aan de provinciale studies zou kunnen helpen bij de noodzakelijke herstructurering van onze tuinbouwgebieden. Ter tafel lag ook een brief van de Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek, die de Veenderpolder niet geschikt acht en liever de mogelijkheden in andere polders zou bestuderen. Het Platform zag ook geen heil in het koppelen van twee verschillende zaken (herstructurering en extra glas) in n studie. Na uitvoerig debat besloot de gemeenteraad met 18 tegen 2 stemmen het eerder genomen unanieme besluit te bevestigen en niet mee te doen met de provinciale studies over de Veenderpolder.

Wij zijn natuurlijk verheugd over de consequente opstelling van de Gemeenteraad.

Provinciale glastuinbouw

Intussen hebben wij gesprekken gevoerd met bijna alle fracties van Provinciale Staten: met de vier coalitiepartijen (CDA, PvdA, VVD, CU/SGP, samen 40 zetels) en met drie oppositiepartijen (SP, D66, Partij voor de Dieren, samen 10 zetels). Slechts drie partijen gaven geen reactie op ons verzoek om een gesprek (GroenLinks, Leefbaar Zuid-Holland en een onafhankelijk lid, samen 5 zetels). Enkele provinciale partijen hebben zich nu reeds uitgesproken tegen aantasting van het Groene Hart, andere partijen doen nog geen definitieve uitspraken.

Wij voerden die gesprekken ook namens zes andere organisaties waarmee wij regelmatig overleg voeren: de Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa, de Stichting Zeilcentrum de Wijde Aa, de Vereniging Watersportgebonden Ondernemers Kaag en Braassem e.o., de Rijnlandse Molenstichting, de Stichting Groen Licht en de Vereniging Maak Het Hart Niet Hard.

De kassenbouw zal besproken worden in de PS commissie MKE (Mobiliteit, Kennis en Economie) op 6 januari 2010. Die vergadering begint om 9.30 uur in de Statenzaal in het provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag, en is voor publiek toegankelijk.

De kassenbouw komt 's ochtends aan de orde. Wij zullen vragen daar, in combinatie met de andere verenigingen, te mogen inspreken.

Op de website van de provincie www.zuid-holland.nl kunt u alle benodigde informatie vinden, maar waarschijnlijk niet eerder dan twee weken vr de vergadering. Zoek dan via 'Bestuur en politiek' en 'Stateninformatie' en zo verder.

Concept Provinciale Structuurvisie (PSV)

De zoektocht naar locaties voor grootschalig extra glas vinden we ook terug in het concept van de nieuwe Provinciale Structuurvisie (PSV). Die visie moet deze zomer worden vastgesteld en komt in de plaats van de huidige provinciale streekplannen. De visie wordt richtinggevend voor de toekomstige gemeentelijke bestemmingsplannen.

In die concept-PSV staat Kaag en Braassem aangemerkt als 'zoeklocatie glastuinbouw' en daartegen hebben wij uiteraard bezwaar.

Tot uiterlijk 17 januari 2010 kan iedereen een 'zienswijze' indienen op de concept-PSV. De eenvoudigste manier is het indienen van een zienswijze per e-mail. Het formulier kunt u vinden op de website van de provincie, of rechtstreeks op dit adres

Vanzelfsprekend zullen wij, met andere verenigingen en stichtingen, onze zienswijze indienen, waarbij wij er op zullen aandringen Kaag en Braassem als zoeklocatie te schrappen.

Vereniging

Onze vereniging heeft in 2009 een stormachtige groei doorgemaakt en veel steun gekregen voor haar acties tot behoud van het open landschap. Het bestuur bedankt de leden voor alle medewerking. In februari 2010 zullen wij onze Algemene Ledenvergadering houden. U krijgt daarover tijdig informatie.

Graag wensen wij u allen heel prettige feestdagen en een goed 2010, waarbij wij de hoop uitspreken dat in het nieuwe jaar de dreiging van de provinciale kassenbouwplannen met uw voortdurende steun definitief kan worden afgewend.

Onze vereniging werkt met vrijwilligers en tegen minimale kosten. Toch kan het niet helemaal zonder financile steun. Daarom wijzen wij degenen die nog geen vrijwillige bijdrage hebben gegeven of die nog iets extra's willen doen op ons bankrekeningnummer 9348409 ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem eo te Woubrugge.