BULLETIN nr. 39 - november 2009

Volledige pagina
Pagina afdrukken

GEEN KAS MAAR GRAS

Commentaar op persbericht GS

In het vorige bulletin hebben wij u de tekst gegeven van het persbericht

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 24 november hebben uitgegeven

onder de titel “Duurzame glastuinbouw in Kaag en Braassem en Oostflakkee”

met als ondertitel

“Inrichtingsplan en businesscase moeten uitvoerbaarheid aantonen”

 

Wij hebben dat persbericht met verbazing gelezen en geven in dit bulletin ons commentaar.

Net als begin 2009 gaat GS opnieuw proberen met studies het nieuwe glas door te zetten. Alle logica wordt daarbij opzij gezet. Dat zoveel nieuw glas nodig is, wordt niet aangetoond. Dat daarvoor maagdelijk gebied moet worden opgeofferd evenmin. Neen: twee studies “MOETEN UITVOERBAARHEID AANTONEN”. Let wel: aantonen! Niet: onderzoeken! Dan weet iedereen tenminste welke uitkomst verwacht wordt.

Ook moet er een “businesscase” komen. Van de financiële paragrafen in het eerdere onderzoek waren wij niet onder de indruk. Wordt dit keer wel nagegaan welke ondernemers willen investeren en voor welke bedragen? En wat de financiële gevolgen zijn voor onze gemeente? En voor de ondernemers in onze gemeente, zeker in de watersportgebonden sector? Hoe onafhankelijk en deskundig zijn de opstellers van de “business case” ? Zou het niet logisch zijn met deze oefening pas te beginnen nadat is aangetoond dat nieuw glas echt nodig is en beslist in de Veenderpolder moet komen? Dan kunnen kosten en moeite gespaard worden.

En als er dan toch een businesscase gemaakt wordt, laat de provincie dan gelijktijdig een “businesscase” laten maken voor “de levering van warmte aan de nieuwe woonlocatie Braassemerland”. Wij zijn benieuwd naar de resultaten.

Er moet “voldoende teeltareaal” zijn lezen wij, prompt gevolgd door de bewering: er is “meer ruimte nodig voor glastuinbouw”, maar dat is niet aangetoond. Natuurlijk moet er “voldoende teeltareaal” zijn. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor woningen, infrastructuur en recreatie. Maar er moet gekozen worden: glas en gras gaan niet samen. En die keuze is reeds lang geleden gemaakt: voor het Groene Hart.

Evenmin is duidelijk wat er elders allemaal aan areaal beschikbaar is. Wij hebben nog nooit een duidelijk overzicht gezien van de hoeveelheden versnipperd glas, te herstructureren glas, oneigenlijk gebruikt glas, beschikbare locaties. Wij zijn benieuwd of “de commissie Nijkamp” die helderheid wel gaat brengen.

Dat “de Veenderpolder de meest geschikte locatie is” hebben wij niet in het onderzoek gelezen. Integendeel. En dan gaat dat onderzoek nog voorbij aan de huidige functies van de Veenderpolder voor natuur, ecologie, milieu, historische molens en recreatie. 90 hectare glas betekent dat die polder wordt volgebouwd. Het is natuurlijk “landschappelijk uitvoerbaar”. Dat behoeft helemaal niet te worden onderzocht. Het is echter ook landschappelijk onaanvaardbaar. En voor “de herstructurering van het bestaande kassengebied aan de Floraweg-Geestweg” is zeker geen 90 hectare extra nieuw glas nodig.

Dezelfde provincie die kennelijk nog steeds overweegt om de Veenderpolder vol te bouwen met nieuw glas, heeft onlangs de Ontwerp Provinciale Structuurvisie ter inzage gelegd. Die visie staat boordevol met verwijzingen naar de belangrijke functies van het Provinciale Landschap het Groene Hart. De hele Structuurvisie is volstrekt onverenigbaar met deze glasplannen. Zijn er twee provincies? De enige overeenkomst tussen beide visies lijkt het uitgangspunt “dat er niet meer glas mag bijkomen dan er in het Groene Hart wordt gesaneerd”.

De uitspraak van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft grootschalige kassenbouw in onze gemeente unaniem verworpen. De gemeenteraad van Nieuwkoop deed (met slechts één stem tegen) hetzelfde.

En wat lezen wij dan in het Leidsch Dagblad van 25 november j.l.? Dat onze wethouder de “uitkomst dan ook positief” vindt. Hij wil bekijken “of dit voorstel voldoet aan de voorwaarden die de raad heeft gesteld”.

Dat kunnen wij hem vertellen: het voorstel voldoet daar in het geheel niet aan. De gemeenteraad wil “geen grootschalige glastuinbouwlocatie”, maar wel “herstructurering van de tuinbouwgebieden binnen onze gemeente”. De gemeenteraad heeft helder gezien dat voor die herstructurering geen grootschalig nieuw glas nodig is.

Het vervolg

Volgens onze laatste informatie zal de Commissie MKE (Mobiliteit, Kennis en Economie) van Provinciale Staten op 6 januari 2010 gaan spreken over deze kwestie.

Wij zijn druk bezig met een reeks gesprekken met alle fracties uit Provinciale Staten en zullen ons ook bij de Commissie MKE melden. Wij verwachten dat vele andere organisaties en inwoners uit Kaag en Braassem dat ook zullen doen.