BULLETIN nr. 33 - juli 2009

Volledige pagina
Pagina afdrukken

GEEN KAS MAAR GRAS

In bulletin nr 32 maakten wij reeds melding van de zoekactie van de provincie naar een plangebied van 800 hectare voor de bouw van 400 hectare kassen plus bijbehorende voorzieningen. Zo wordt de hoeveelheid provinciaal glas weer de 5800 hectare, die er in het jaar 2000 was. Opnieuw vragen wij uw aandacht voor deze bedreigende zoekactie.

Waarom 400 hectare nieuw glas?

De provincie beschouwt glastuinbouw als een economische kernactiviteit. Zij constateert ook dat verduurzaming noodzakelijk is en dat daarbij de schaalgrootte van bedrijven steeds toeneemt. Verder wil de provincie het versnipperde glas opruimen. De glastuinbouw maakt weliswaar een moeilijke periode door, maar heeft reeds eerder getoond over veel innovatieve kracht te beschikken. Dat begrijpen wij.

Wat wij niet begrijpen is dat de provincie daarvoor het magische totaal van 5800 hectare glas als onbespreekbaar provinciaal minimum hanteert. Innovatie houdt toch ook in dat er meer wordt geteeld op minder grond, bijvoorbeeld in meerdere lagen in hogere kassen? En wat te denken van al die kassen die een oneigenlijke bestemming hebben? Tot op heden is de 5800 hectare een willekeurige politieke keuze, die volstrekt onvoldoende is onderbouwd.

Wat wij ook niet begrijpen is dat glastuinbouw louter op provinciale schaal bekeken wordt. De agrarische sector is toch een nationale zaak? Zuid-Holland is een zeer dicht bevolkte provincie waarin allerlei tegengestelde belangen vechten om de beperkte beschikbare ruimte.

Het beleid van onze gemeente richt zich op de toekomst en herstructurering van de hier gevestigde glastuinbouwbedrijven. Dat is zinnig en daar moet de nodige ruimte voor zijn. Maar wat ons betreft is daarmee de kous af.

Zoeklocaties en draagvlak

In het provinciale onderzoek worden twee gemeenten, Oostflakkee en Kaag en Braassem, op geschiktheid onderzocht. In theorie kan het zo zijn dat er twee geschikte locaties uitkomen, of slechts ťťn, of helemaal geen. In de praktijk zal het er op neerkomen dat het onderzoek de reeds lang bestaande vooronderstellingen en wensen van de provincie zal moeten bewijzen. Dat daarnaast ook nog gesproken wordt met de provincie Noord-Holland om te zien of er kassen gebouwd kunnen worden in de Haarlemmermeerpolder lijkt vooral een afleidingsmanoeuvre.

Er moet wel draagvlak zijn, zegt de provincie, anders komen er geen kassen. Hoe gaat de provincie dat vaststellen? Draagvlak bij wie? Zolang het er om gaat onze plaatselijke bedrijven een duurzame toekomst te bezorgen zal er in Kaag en Braassem aan het draagvlak weinig ontbreken. Maar als het er om gaat het Groene Hart vol te bouwen met nieuwe grote industriŽle glastuinbouwcomplexen van zo'n 12 meter hoogte, met alle bijbehorende overlast en landschappelijke schade, zal het draagvlak beperkt blijven tot degenen die er geldelijk voordeel van verwachten.

Bij onderzoek naar mogelijkheden van grootschalige kassenbouw op andere locaties werd daar onmiddellijk geprotesteerd. Ook in Oostflakkee is er veel tegenstand. Buurgemeente Rijnwoude wil niet worden opgezadeld met enorme kassencomplexen voor Boskoop en Hazerswoude. Onze gemeenteraad heeft wel ingestemd met het provinciale onderzoek, maar gelukkig nog niet meer dan dat. Toch wordt al bij voorbaat geconcludeerd dat er in Kaag en Braassem wel draagvlak bestaat en er in voormalig Jacobswoude ruimte genoeg is.

Het Groene Hart

Met beleidsnota's over het Groene Hart kan een boekenkast worden gevuld. In de recente nota 'Voorloper Groene Hart', in december 2008 mede ondertekend door onze provincie, staat:

In het Groene Hart liggen zowel enkele gebieden waar de glastuinbouw is geconcentreerd, als solitaire glastuinbouwbedrijven. Het bestaande beleid is gericht op bundeling van glastuinbouwbedrijven op de daarvoor aangewezen locaties. Uitbreiding hiervan in het Groene Hart is niet aan de orde. Dit beleid, dat ook voorziet in ruimte voor ruimtemogelijkheden, wordt voortgezet.

Wat moeten we doen om onze provincie aan deze overeenkomst te herinneren? Luisteren naar de ministers Verburg en Cramer! Zij gaven op 23 juni het startschot voor een nieuwe publiekscampagne over landschap. Het persbericht zegt: "Daarmee roepen zij samen met de twaalf provincies en ruim veertig maatschappelijke organisaties, zoals Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de burger op mee te helpen aan het creŽren en in stand houden van ons mooie Nederlandse landschap. Zonder deze hulp komt het landschap onder druk te staan door de toename van steden, dorpen en wegen."

Wij doen graag mee in de wetenschap dat alle politieke partijen in Kaag en Braassem het waardevolle groen-blauwe karakter van onze gemeente hoog in het vaandel hebben staan!

De provincie zoekt 800 hectare voor de bouw van kassen,
bijbehorende gebouwen, infrastructuur en 'landschappelijke verfraaiing':
een gebied tweemaal zo groot als de Braassem!

Wij strijden voor het behoud van het open landschap
en tegen deze aanslag op het Groene Hart
onder het motto:

GEEN KAS MAAR GRAS

OPROEP aan onze leden

Er is veel te doen en wij rekenen op uw steun. Na de zomervakantie zullen wij ook in de pers van ons doen horen, maar wij vragen u nu al aan de slag te gaan. Velen zijn nog niet op de hoogte van de provinciale plannen. U kunt helpen door uw omgeving daarvan bewust te maken en ook door nieuwe leden te werven: hoe meer steun, hoe krachtiger onze stem.

Voor nadere informatie zie onze website of mail naar