BULLETIN nr. 30 - november 2008

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Gemeenteraadsverkiezingen

Vier politieke partijen maken zich op voor de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad en hebben hun verkiezingsprogramma's gepresenteerd.

In september hebben wij die partijen geschreven over de belangrijkste aandachtspunten van onze vereniging, zoals die ook in ons vorige bulletin werden toegelicht: de hoogbouw in Braassemerland, de plannen inzake de N 207, de ontwikkelingen in de Gnephoek/Oude Rijnzone, de aantasting van het open landschap door de hoogspanningsleiding in Nieuwe Wetering, windturbines in onze omgeving, en de reclamezuil in Roelofarendsveen, en onze steun aan het Groene Randstad Manifest. Met SK&B (Samen voor Kaag en Braassem) hadden wij bovendien een nuttig gesprek.

In dit bulletin gaan wij na in welke mate die partijen in hun verkiezingsprogramma's aandacht besteden aan het behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.

Braassemerland

Wij hebben eerder bezwaar gemaakt tegen de grootschalige aantasting van het open landschap door de voorgenomen hoogbouw in dit plan, met name gezien vanaf het Braassemermeer. Inmiddels ligt het Bestemmingsplan ter inzage en zijn de plannen enigszins bijgesteld.

De VVD vindt dat bij nieuwbouw zorgvuldig met groen en openheid moet worden omgegaan. SK&B wil dat bij de uitwerking het dorpse karakter voorop moet blijven staan. Verder besteden de partijen vooral aandacht aan de financiŽle kanten van dit plan.

N 207

Wij zijn bezorgd over het gemak waarmee velen aannemen dat verdubbeling van de N 207 de verkeersproblemen zou oplossen, terwijl de provinciale 'Corridorstudie' daar veel vraagtekens bij zet. Ook wordt nauwelijks aandacht besteed aan de andere negatieve gevolgen, zoals extra sluipverkeer en de enorme aantasting van het landschap.

Het CDA spreekt niet over de N 207 in haar verkiezingsprogramma, maar heeft eerder aangegeven voorstander te zijn van verdubbeling. De VVD vindt verdubbeling van de N 207 de enige optie. Ook de PvdA bepleit verdubbeling.

Alleen SK&B onderschrijft dat een verdubbelde N 207 veel nieuw verkeer zal aantrekken en een grote aanslag op het landschap zal betekenen. Zij wil eerst aangetoond zien dat verdubbeling het verkeersprobleem echt oplost.

Gnephoek/Oude Rijnzone

Alleen de PvdA besteedt hieraan aandacht. Zij wil de Gnephoek zoveel mogelijk groen laten en is tegen de 'grote bypass' langs de noordwestzijde van Alphen aan den Rijn.

Windturbines/reclamezuil/hoogspanningsleiding

Wij zijn tegen aantasting van het landschap door allerhande hoge obstakels en wij gaan er van uit dat de nieuwe gemeente het windenergiebeleid van de provincie volgt, waarbij het Groene Hart wordt ontzien.

In de verkiezingsprogramma's gaat het wel over duurzaamheid, maar ook over de waarde van het landschap. Alle partijen vinden dat de geplande 380 kV hoogspanningsleiding ondergronds moet worden aangelegd. Het is jammer dat niemand zich uitspreekt over verwijdering van de ontsierende reclamezuil in Roelofarendsveen.

Groene Randstad Manifest

Hoewel allen de gemeente mooi willen houden gaat niemand zover dat zij refereren aan het Groene Randstad Manifest van de Stichting Groene Hart.

Conclusie

Het is duidelijk dat er veel uitdagingen voor de politici in het verschiet liggen en dat de partijen veel goede voornemens en plannen hebben. Iedereen is ook voorstander van een leefbare en fraaie gemeente, maar als het bij voorbeeld om de N 207 gaat speelt het behoud van het open landschap kennelijk nauwelijks een rol. Ook daaruit blijkt dat er voor onze vereniging een taak blijft weggelegd, ten bate van onze eigen gemeente en de hele regio.

Alle partijen hebben veel bewondering voor het rijke verenigingsleven, willen veel contact met de burgers en beloven te blijven luisteren naar hun meningen en wensen. Dat is ook voor ons een hoopvol perspectief.

Algemene Ledenvergadering 2009

Voor de Algemene Ledenvergadering, die in februari 2009 zal worden gehouden, zullen later de uitnodiging en de agenda worden verzonden.

Reeds nu delen wij u mee dat onze penningmeester, Luuc Verbeek, het bestuur gaat verlaten. Kandidaten voor een plaats in het bestuur kunnen zich melden.

Vrijwillige bijdrage 2008

Voor het jaar 2008 wordt geen contributie geheven. Wel vragen wij u om een vrijwillige bijdrage over te maken op gironummer 9348409 ten name van Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge.