BULLETIN nr. 29 - april 2008

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Dit bulletin doet kort verslag over de Algemene Ledenvergadering die op 21 februari werd gehouden. Verder wordt het werkprogramma 2008 weergegeven.

Algemene Ledenvergadering 2008

Tijdens het huishoudelijke gedeelte keurden de leden de verschillende jaarstukken goed en werden enkele besluiten genomen, die hieronder worden gegeven.

Besloten werd voor 2008 geen contributie te heffen, maar de leden te verzoeken een vrijwillige bijdrage te storten.

De heer Luuc Verbeek, penningmeester, werd herkozen.

In het licht van de komende fusie tussen de gemeenten Jacobswoude en Alkemade werd besloten de naam van de vereniging te veranderen tot:

Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.

De statuten van de vereniging zullen hierop worden aangepast.

Voorts werd het werkprogramma 2008 toegelicht en door de aanwezigen onderschreven. Dit werkprogramma wordt hieronder weergegeven.

Bij het themagedeelte werd een buitengewoon interessante voordracht gehouden door de heer Ron Gast, voorzitter van de Stichting Groene Hart. Hij sprak over de vele bedreigingen waaraan het Groene Hart bloot staat en de acties die de Stichting Groene Hart, samen met vele anderen, daartegen onderneemt. Hij besteedde daarbij bijzondere aandacht aan dat deel van het Groene Hart, waarop ook onze vereniging zich richt.

De Stichting Groene Hart heeft het “Groene Randstad Manifest” opgesteld tegen deze bedreigingen. De voorzitter stelde de aanwezigen voor dat onze vereniging dat manifest mede ondertekent. De aanwezigen stemden hiermee in.

Vrijwillige bijdrage 2008

Voor het jaar 2008 wordt geen contributie geheven. Wel vragen wij u om een vrijwillige bijdrage over te maken op gironummer 9348409 ten name van Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge.

Werkprogramma 2008

1. Nieuwe gemeente: Kaag en Braassem

Jacobswoude en Alkemade zullen per 1 januari 2009 opgaan in de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. Eind 2008 zal een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. Wij zullen de politieke partijen aansporen in hun verkiezingsprogramma's aandacht te besteden aan het behoud van het open landschap.

2. Braassemerland

Uit het antwoord op onze vragen blijkt dat bij het plan Braassemerland tot dusver nauwelijks rekening is gehouden met de aantasting van het open landschap. Tegen de hoogbouw wordt een groenstrook als oplossing aangedragen! Wij zullen het belang van het open landschap, in het bijzonder de Braassem, blijven benadrukken.

3. 380 kV hoogspanningsleiding

Wij zullen ons, waar mogelijk samen met andere belanghebbenden, blijven verzetten tegen de bovengrondse aanleg van deze hoogspanningsleiding.

4. Bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude

Wij zullen de verdere procedure aandachtig blijven volgen. Ook eventuele plannen voor de aanleg van nieuwe 'landgoederen', de aanleg van een grote jachthaven in de Vlietpolder en eventueel andere grootschalige plannen zullen onze aandacht houden.

5. Windturbines in onze omgeving

Kaag en Braassem dreigt omringd te worden door steeds grotere aantallen windturbines. Wij blijven alert op dergelijke plannen en zullen ons verzetten tegen aantasting van het open landschap.

Wat betreft de plannen voor nog meer windturbines in de gemeente Haarlemmermeer hebben wij eerder moeten concluderen dat hier helaas voor ons weinig mogelijkheden zijn voor zinvolle actie.

6. Oude Rijnzone en N 207

Wat betreft de Transformatievisie Oude Rijnzone en de Corridorstudie N 207 (Maximabrug, beperkte bebouwing in de Gnephoek en kleine by-pass) zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen.

7. Groene Hart

Wij zijn van plan het 'Groene Randstad Manifest', zoals opgesteld door de Stichting Groene Hart, mede te ondertekenen en met die stichting contact te houden over ontwikkelingen in onze omgeving.