BULLETIN nr. 28 - januari 2008

Volledige pagina
Pagina afdrukken

Allereerst willen wij u allen een goed en gezond 2008 toewensen!
Voorts bevat dit bulletin de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2008.

Algemene Ledenvergadering 2008

De vergadering zal gehouden worden op donderdag 21 februari 2008 in Cultureel Centrum 't Schoolhuis, Herenweg 22, in Rijnsaterwoude.

Het huishoudelijk gedeelte, vindt plaats van 19.30 tot 20.15 uur.


Toegang tot het huishoudelijk gedeelte is voorbehouden aan leden en donateurs. Mocht u anderen kennen, die aanwezig willen zijn, dan kunnen zij zich als lid aanmelden bij het secretariaat, Kruisweg 14, 2481 NA, Woubrugge, tel. 0172-518929, e-mail info@openlandschapjacobswoude.nl.

Om 20.30 uur volgt een themagedeelte waarin de heer Ron Gast, voorzitter van de Stichting Groene Hart, een presentatie zal geven over de bedreigingen van het Groene Hart en de acties die de stichting daartegen onderneemt.

Bij het themagedeelte zijn ook niet-leden, zeker ook de politici en gemeentebestuurders uit Jacobswoude en Alkemade, van harte welkom. Iedereen mag iedereen uitnodigen. Hoewel niet verplicht, stellen wij het op prijs indien u vooraf aangeeft dat u aanwezig zult zijn. U kunt hiervoor het secretariaat een e-mail zenden.

Agenda huishoudelijk gedeelte
  1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken

  2. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 22 februari 2007

  3. Mondeling jaarverslag activiteiten 2007 en voornemens voor 2008, discussie
Toelichting
Het werkprogramma 2007 richtte zich onder meer op het bestemmingsplan buitengebied, de fusie Jacobswoude - Alkemade, plannen voor plaatsing van windturbines, de transformatie Oude Rijnzone, de N 207 corridorstudie, plannen voor jachthavens en drijvende steigers rond en in de Braassem. In de loop van 2007 kwamen daar nieuwe onderwerpen bij, met name in Alkemade, zoals de aanleg van de 380 kV hoogspanningsleiding en de voorgenomen hoogbouw in het Braassemerland.


  4. Financieel jaarverslag 2007
   a. financiën 2007
   b. verslag kascommissie
   c. vaststelling jaarcijfers
   d. décharge bestuur
   e. benoeming kascommissie 2008

  5. Financiën 2007
   a. vaststelling contributie 2008
Toelichting
het Bestuur stelt voor in 2008 geen contributie te heffen, maar de leden te verzoeken een vrijwillige bijdrage te storten. De motivering hiervoor is tweeledig. Enerzijds maakt de vereniging al enige jaren weinig kosten; anderzijds is de contributieheffing omslachtig. Het bestuur verwacht met vrijwillige bijdragen de kosten te kunnen dekken.

   b. begroting 2008
  6. Wijziging van de Statuten

Toelichting
Sinds de oprichting draagt de vereniging de naam, die de activiteiten helder weergeeft: Vereniging tot behoud van het open landschap van Jacobswoude e.o. Nu de gemeente Jacobswoude per 1 januari 2009 opgaat in de nieuwe gemeente Kaag en Braassem acht het bestuur het raadzaam de naam van de vereniging daaraan aan te passen. Voorgesteld wordt de naam te wijzigen tot: “Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.” Dit vergt een wijziging van de statuten. Voor goedkeuring door de ledenvergadering van deze statutenwijziging is een 2/3 meerderheid nodig.


  7. Bestuursverkiezing

Toelichting
Volgens het rooster van aftreden treedt Luuc Verbeek in 2008 af. Volgens de statuten is hij onmiddellijk herkiesbaar. Luuc is bereid een herverkiezing te aanvaarden. Vanzelfsprekend hebben de leden de mogelijkheid ook anderen voor te dragen voor de vacature in het bestuur. Dat kan gebeuren door een bericht aan het secretariaat.

  8. Rondvraag

  9. Sluiting
Contributie 2007
Degenen die hun contributie voor 2007 nog niet hebben betaald verzoeken wij € 5,00 over te maken op gironummer 9348409 ten name van Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge.