BULLETIN nr. 25 - juni 2006

Volledige pagina
Pagina afdrukken

De nieuwe gemeenteraden van Jacobswoude en Alkemade zijn bezig met het formuleren van nieuwe voornemens voor de komende 4 jaar, waarbij de fusie tussen beide gemeenten een kernpunt is. Vanzelfsprekend volgen wij die zaken. Maar vooral houden wij ons bezig met de verschillende punten van ons eigen werkprogramma. Daarover gaat dit bulletin.

1. Bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude
De gemeente hoopt vóór de zomervakantie de Nota van beantwoording op de vele ingediende zienswijzen te publiceren. In het najaar komt het bijgestelde ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Dan kunnen bezwaren worden gemaakt als volgende stap in de procedure. Wij zullen het ontwerp nauwgezet bestuderen om te zien wat het betekent voor het open landschap.

2. Fusie Alkemade - Jacobswoude
In de verschillende kernen hebben ronde tafelgesprekken plaats gehad met inwoners en organisaties. Vanzelfsprekend hebben ook wij daaraan deelgenomen. De inwoners hechten veel belang aan het groene leefmilieu. Kleinschalige recreatie wordt gewaardeerd, zolang daarbij ook de eigen inwoners voldoende gelegenheden krijgen. Dat strookt met het doel van onze vereniging.

3. Windturbines in de Vierambachtspolder en het Groene Hart
Op 26 april 2006 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het beleidsplan voor windenergie Wervel aangepast.
Voor ons zijn de meest relevante zaken de volgende:
  • De doelstelling is opgevoerd van 250 MW naar 350 MW geïnstalleerd vermogen.
  • De locatie Alkemade is afgevoerd.
  • Een studielocatie Alphen a/d Rijn N11 is toegevoegd, maar alleen in samenhang met bedrijventerrein en bestaande infrastructuur.
  • De locatie Spookverlaat Rijnwoude is gehandhaafd, omdat de bouwvergunning reeds is verleend.
  • Jacobswoude is niet aan de orde geweest. Dat verbaast ons niet.
In Weteringbrug waren wij op 15 mei bij een voorlichtingsavond van de Vereniging Meerwind, die de bouwvergunning heeft gekregen voor zes windturbines in Burgerveen langs de A4. De bouw zal overigens pas beginnen nadat de bouwvergunning onherroepelijk is geworden, dus nadat de mogelijke bezwaarprocedures voorbij zijn. Gezien de eerdere reactie van de gemeente Haarlemmermeer, zagen wij geen mogelijkheid verdere bezwaren te maken. Meerwind wil graag goede verhoudingen met de omwonenden en de voorzitter zegde toe te komen luisteren wanneer er problemen met geluidsoverlast zouden ontstaan, met de bedoeling dan te bezien of er maatregelen mogelijk zijn.

In Rijnwoude hebben wij op 13 juni bij de commissie voor bezwaarschriften onze bezwaren tegen de bouwvergunning voor vier enorme windturbines bij Spookverlaat langs de N11 toegelicht. Onze inbreng is te vinden op onze website. Het is nog onduidelijk of wij als belanghebbende ontvankelijk zijn. Zoals te verwachten viel, hadden vele inwoners en met name de partij Geen Windmolens Rijnwoude grote bezwaren.

In Jacobswoude hebben wij op 20 juni ingesproken op de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten. B&W hebben géén bouwvergunning verleend aan 6 ondernemers die 7 solitaire windturbines met 40 m ashoogte willen bouwen. Zij maakten bezwaar dat B&W onvoldoende bij de provincie geprobeerd zou hebben om het bestemmingsplan zo te wijzigen, dat die windturbines mogelijk zouden worden. De gemeente beroept zich echter vooral op het gemeentelijk beleid, zoals dat is vertaald in het voorgestelde Bestemmingsplan Buitengebied. Daarin worden slechts windmolens van maximaal 8,5 meter hoogte toegestaan.
Wij onderschrijven de argumenten van B&W en hebben daar onze eigen argumenten aan toegevoegd. Onze inbreng is te vinden op onze website. De commissie gaat nu een advies opstellen, waarna B&W besluit.

4. Overige onderwerpen.
Verder houden wij de vinger aan de pols van andere projecten die de ruimtelijke ordening betreffen, zoals de Transformatie Oude Rijnzone, bebouwing Gnephoek, Maxima-brug, noordelijke randweg van Alphen, corridorstudie N 207 en de jachthaven in de Vlietpolder. Op dit moment valt hierover geen nieuws te melden.

5. Communicatie met de leden en met derden
Wij zenden tegenwoordig onze bulletins niet alleen naar de gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester van Jacobswoude, maar ook naar die van Alkemade. Van twee fracties, Mooi Alkemade en VVD Alkemade, hebben wij geïnteresseerde reacties ontvangen.

Contributie 2006

Degenen die hun contributie voor 2006 nog niet hebben betaald verzoeken wij € 5,00 over te maken op gironummer 9348409 ten name van Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge. Ieders lidmaatschap en steun blijft nodig om onze activiteiten uit te voeren.