BULLETIN nr. 24 - april 2006

Werkprogramma

De Algemene Ledenvergadering op 15 februari 2006 was goed bezocht en kenmerkte zich door geanimeerde discussies over ontwikkelingen die voor de vereniging van belang zijn. Het gesprek met de leden was voor het bestuur aanleiding een werkprogramma op te stellen, waarin de belangrijkste aandachtspunten zijn samengebracht. Het spreekt vanzelf, dat dit programma zal worden geactualiseerd, zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

  1. Bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude
Dit nieuwe bestemmingsplan zal naar verwachting dit jaar worden afgerond. Het is van groot belang voor het behoud en de versterking van het open landschap. De verdere gang van zaken rond de totstandkoming zal nauwlettend worden gevolgd. Met name zal worden nagegaan hoe het nieuwe bestemmingsplan omgaat met aspecten als windturbines, bebouwing, infrastructuur en grootschalige (recreatieve) voorzieningen.

  2. Fusie Alkemade - Jacobswoude
De aangekondigde fusie tussen Alkemade en Jacobswoude zal een verandering betekenen in ons politieke landschap. Vooralsnog weten wij onvoldoende hoe in de gemeente Alkemade over het open landschap wordt gedacht. Hoopgevend is dat de dominerende reclamemast aan de Braassem ook voor velen aan de overzijde een doorn in het oog is. Wij zullen zien hoe de politieke partijen uit beide gemeenten zich gaan opstellen en met hen contact opnemen wanneer daartoe aanleiding is.

  3. Windturbines in de Vierambachtspolder en het Groene Hart
Voor de Vierambachtspolder is inmiddels duidelijk geworden dat de gemeente Jacobswoude vasthoudt aan het huidige bestemmingsplan, dat geen windturbines toestaat hoger dan 15 meter, of - onder speciale voorwaarden - tot 25 meter. Vanzelfsprekend blijven wij op deze kwestie alert. Plannen voor windturbines op grotere afstand, zoals in de Haarlemmermeer, Alphen aan den Rijn en Rijnwoude, worden gevolgd en desgevraagd wordt onze deskundigheid daar toegeleverd.

  4. Transformatie Oude Rijnzone, bebouwing van de Gnephoek, Maxima-brug en noordelijke randweg
De plannen worden in hoog tempo ontwikkeld. Later dit jaar gaan de voorstellen naar de provincie om te worden opgenomen in het Streekplan Zuid-Holland Oost. Contact wordt onderhouden met de groepering “Maak het Groene Hart niet hard”. Onze deskundigheid en ervaring kan daar worden ingebracht. Wanneer de plannen besproken gaan worden in Provinciale Staten, zal beoordeeld worden of onze zienswijzen en/of inspraak dienstig zijn. Voorzover extra woningen, industrie en infrastructuur in onze omgeving onvermijdelijk zijn, zullen wij aandringen op een zodanige vormgeving dat het open landschap minimaal wordt geschaad, dan wel optredende schade wordt gecompenseerd.
  5. Verdubbeling N 207
De provinciale corridorstudie voor de N 207 en de gemeentelijke detailstudies zullen worden gevolgd. Ook hier geldt dat plannen voor 'upgrading' van de N207 en/of voor een lightrail, indien die al noodzakelijk zijn, moeten worden uitgevoerd op een zo esthetisch mogelijke wijze. De verlichting op het gereconstrueerde gedeelte tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg is een voorbeeld van storende vormgeving.

  6. Grote jachthaven in de Vlietpolder
Ook dit plan zal worden gevolgd. Een belangrijk vraagpunt zal zijn of de eventuele jachthaven wel past in het open landschap.

  7. Communicatie met de leden en met derden
Communicatie zal blijven plaatsvinden door persoonlijke contacten en natuurlijk ook door middel van onze bulletins, die zullen verschijnen wanneer daartoe aanleiding bestaat, en door onze website, die natuurlijk ook zal worden bijgehouden.

Contributie 2006
Het bestuur heeft op de Algemene Ledenvergadering voorgesteld om de contributie voor 2006 vast te stellen op € 5,00 per lid. Dit is naar verwachting voldoende voor de lopende uitgaven. Mochten de uitgaven onverhoopt toenemen, dan kan de contributie daarop volgend jaar weer worden afgestemd. De Algemene Ledenvergadering heeft met dit voorstel ingestemd.

Er zijn leden die gewoontegetrouw al € 12,50 voor het jaar 2006 hebben betaald. Zij kunnen het teveel betaalde bedrag terugkrijgen door contact op te nemen met onze penningmeester Luuc Verbeek, per telefoon (0172-507020) of per e-mail isverbeek@hotmail.com. Van degenen, die het teveel betaalde bedrag niet terugvragen, zullen wij dit graag accepteren in de vorm van een donatie.

Degenen die hun contributie voor 2006 nog niet hebben betaald verzoeken wij € 5,00 over te maken op gironummer 9348409 ten name van Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge. Ieders lidmaatschap en steun blijft nodig om onze activiteiten uit te voeren.