BULLETIN nr. 23 - januari 2006

Het bestuur wenst alle leden en vrienden van onze vereniging een heel gelukkig en gezond 2006. Wij zullen ons blijven inzetten voor het behoud van het open landschap en rekenen daarbij op de steun van allen die dat doel een warm hart toedragen.

Ook nodigen wij de leden en donateurs uit voor de Algemene Ledenvergadering 2006, die gehouden zal worden op woensdag 15 februari 2006 in Cultureel Centrum 't Schoolhuis, Herenweg 22, in Rijnsaterwoude. We beginnen om 20.00 uur.

Agenda
  1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken

  2. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 17 februari 2005

  3. Mondeling jaarverslag activiteiten 2005

  4. Financieel jaarverslag 2005
   a. financiën 2005
   b. verslag kascommissie
   c. vaststelling jaarcijfers
   d. décharge bestuur
   e. benoeming kascommissie 2006

  5. Financiën 2006
   a. vaststelling contributie 2006
   b. begroting 2006

  6. Voornemens 2006

  7. Discussie en rondvraag

  8. Sluiting

Alleen leden en donateurs hebben toegang tot de vergadering. Mocht u anderen kennen, die aanwezig willen zijn, dan kunnen zij zich alsnog als lid aanmelden bij het secretariaat, Kruisweg 14, 2481 NA, Woubrugge, tel. 0172-518929, e-mail info@openlandschapjacobswoude.nl.

Hoewel beslist niet verplicht, stellen wij het op prijs indien u vooraf aangeeft dat u aanwezig zult zijn. U kunt hiervoor het secretariaat bellen of een e-mail zenden. Bij voorbaat onze dank daarvoor.

Windturbines in Jacobswoude

In Bulletin nr 22 brachten wij u op de hoogte van de nieuwe aanvragen voor zeven solitaire windturbines langs de Woudsedijk-Zuid, de Herenweg en de Kruisweg in de Vierambachtspolder. Dit betreft plannen voor windturbines met een turbinehoogte van 40 meter en een rotordiameter van 52 meter, waarmee de totale hoogte komt op 66 meter.

Het huidige bestemmingsplan laat windturbines toe met een turbinehoogte van 15 meter. Ontheffing kan worden gegeven tot 25 meter, mits dat geen “onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige natuurwetenschappelijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden”. Wij hebben vernomen dat de wethouder aan de aanvragers heeft meegedeeld dat windturbines met een turbinehoogte van meer dan 25 meter niet zullen worden toegestaan. Zij heeft gevraagd of de aanvragers binnen die grens nog steeds belangstelling hebben. In dat geval zijn, naar wij hebben begrepen, nieuwe aanvragen nodig.

Wij blijven onverkort tegenstander van elke plaatsing van windturbines in de Vierambachtspolder. Bij eventuele nieuwe aanvragen zullen wij nauwlettend blijven toetsen of de randvoorwaarden van het bestemmingsplan in acht worden genomen.

Windturbines in buurgemeenten

In onze omgeving blijven plannen voor windturbines de aandacht vragen. Over de plannen in de Haarlemmermeer, bij Leimuiden, hebben wij niets nieuws vernomen. In Rijnwoude zijn langs de N11 vergevorderde plannen voor vier windturbines met een totale hoogte van 125 meter. En ook in Alphen aan den Rijn duiken regelmatig geruchten op. In Woerden bestaan over plannen veel onrust, verwarring en zelfs rechtszaken. Al met al is er reden genoeg om te blijven strijden voor het behoud van het open landschap van Jacobswoude en omgeving.

Transformatie Oude Rijn Zone

Er zijn grootse plannen voor de transformatie van de Oude Rijn Zone; dat is in grote lijnen het gebied langs de Oude Rijn van Leiden tot Woerden. Daaronder vallen ook de ontwikkelingen langs de noordzijde van Alphen aan den Rijn: de mogelijke bebouwing van de Gnephoek en de voorgenomen noordelijke randweg. Wij hebben verschillende bijeenkomsten bijgewoond, waarin hierover werd gedebatteerd. De plannen moeten eerst worden goedgekeurd door de vijf betrokken gemeenten, met alle bijbehorende inspraak. Wij hebben de politieke partijen in Jacobswoude daar ook op gewezen. Daarna worden de plannen behandeld door Provinciale Staten. Het ziet ernaar uit dat daar opnieuw een inspraakronde komt.

Wij houden contact met onze leden uit die omgeving, want eventuele acties moeten in de eerste plaats door hen worden gedragen. Eventuele actie van onze zijde komt waarschijnlijk pas aan de orde bij de behandeling in Provinciale Staten.

Contributie

Wij ontvingen reeds van vele leden de contributie over 2005, waarvoor onze hartelijke dank. Wij verzoeken degenen die nog niet hebben betaald hun contributie van € 12,50 (of voor het lidmaatschap zonder bulletin € 5,00) over te maken op gironummer 9348409 ten name van Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge. Bij voorbaat dank.

Ieders lidmaatschap en ieders bijdrage blijft nodig om onze activiteiten te kunnen uitvoeren.