BULLETIN nr. 22 - september 2005

Bouwaanvragen windturbines Vierambachtspolder

Het is al weer geruime tijd geleden dat wij een bulletin hebben uitgegeven. Op de algemene ledenvergadering van 17 februari j.l. hadden wij met de leden afgesproken dat bulletins alleen zouden worden uitgegeven, wanneer daartoe aanleiding zou bestaan.

Die aanleiding is er nu, gezien de mededeling van de gemeente Jacobswoude in het Witte Weekblad van 24 augustus j.l. dat bouwaanvragen zijn ingediend voor de bouw van zeven windturbines langs de Woudsedijk-Zuid, de Herenweg en de Kruisweg in de Vierambachtspolder. Wij hebben de desbetreffende stukken op 26 augustus j.l. ingezien en geconstateerd dat het hier windturbines betreft met een turbinehoogte van 40 meter en een rotordiameter van 52 meter.

Het huidige bestemmingsplan laat windturbines toe met een turbinehoogte van 15 meter. Burgemeester en Wethouders kunnen echter vrijstelling geven tot 25 meter en, wanneer zij het bestemmingsplan aanpassen, tot 40 meter. Een dergelijke vrijstelling kan alleen worden verleend wanneer de bouw geen “onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige natuurwetenschappelijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden”. In onze zienswijze is hier nadrukkelijk sprake van “onevenredige afbreuk”. De gemeente heeft zich eerder verschillende malen plaatsing tegen solitaire windturbines uitgesproken.

Voorts lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de provincie, die eerder plaatsing van windturbines in de Vierambachtspolder afwees, nu een dergelijke wijziging van het bestemmingsplan zou goedkeuren. Daar komt bij dat in het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied helemaal geen windturbines worden toegestaan. Al eerder had ook de provincie solitaire windturbines afgewezen.

Tenslotte vragen wij ons af, welke bouwaanvragen voor windturbines er verder nog te verwachten zijn wanneer deze aanvragen zouden worden gehonoreerd.

De gemeente is thans bezig eerdergenoemde bouwaanvragen te toetsen aan het bestemmingsplan. Het staat iedereen vrij daarop zijn zienswijze te geven. Vanzelfsprekend heeft onze vereniging dat per brief aan B&W gedaan. Wij zullen de ontwikkeling nauwlettend blijven volgen.

Overige activiteiten

Het bestuur blijft alert op ontwikkelingen die het open landschap kunnen bedreigen. Daaronder vallen ook de ontwikkelingen langs de noordzijde van Alphen aan den Rijn. Wij houden daarover natuurlijk ook contact met onze leden uit die omgeving, want eventuele acties moeten in de eerste plaats door hen worden gedragen. Het zal echter nog wel even duren voor over deze ontwikkeling meer duidelijkheid ontstaat.

Contributie

Wij ontvingen reeds van vele leden de contributie over 2005, waarvoor onze hartelijke dank. Wij verzoeken degenen die nog niet hebben betaald hun contributie van € 12,50 (of voor het lidmaatschap zonder bulletin € 5,00) over te maken op gironummer 9348409 ten name van Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge. Bij voorbaat dank. Ieders bijdrage blijft nodig om onze activiteiten te kunnen uitvoeren.