BULLETIN nr. 20   september 2004

Windturbines in de Vierambachtspolder?

Dit bulletin gaat over de voortgang van de besluitvorming.

Op 13 september j.l. vergaderde de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, waarbij het windturbineplan veel aandacht kreeg. Gesproken werd over het ambtelijk advies, waarin de voorgeschiedenis en de beschikbare informatie zijn samengevat, uitmondend in een advies aan de gemeenteraad om de procedure voort te zetten. Bij aanname door de gemeenteraad betekent dit, dat in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied een locatie voor windturbines in de Vierambachtspolder zal worden opgenomen. Om zo'n bestemmingsplan goedgekeurd te krijgen zal de provincie het eind 2003 vastgestelde streekplan moeten wijzigen.

De gemeentesecretaris schrijft daarover: ďEen bestemmingsplanwijziging hoeft niet te rekenen op goedkeuring door de provincie!!Ē Dat komt overeen met informatie die enkele commissieleden en onze vereniging ontvingen.

In het ambtelijk advies staat ook dat de provincie het streekplan 'onzorgvuldig' heeft vastgesteld. Die bewering werd door verschillende commissieleden bestreden. Onze mening is bekend: Provinciale Staten hebben zeer uitgebreid en zeer zorgvuldig besluiten genomen, zowel over het provinciale windenergieplan, waarvoor deze locatie niet nodig is, als over het streekplan, waaruit deze locatie is geschrapt ter wille van het behoud van het Groene Hart.

De wethouder, mevrouw Verhagen, deelde aan de commissie RO mee dat het college van B&W geen standpunt over het plan kenbaar maakt, omdat de gemeenteraad duidelijk heeft gezegd hierover zelf te willen beslissen.

Er waren twee insprekers, van buiten onze vereniging, die bezwaar maakten tegen het plan. De heer Bakker vreest voor onverkoopbaarheid van de woningen, die zijn bedrijf in Rijnsaterwoude wil bouwen en houdt de gemeente daarvoor aansprakelijk. De heer Bloot wees op dreigende waardedaling van onroerend goed en op de financiŽle lasten en risico's voor gemeente en burgers. Hij vreest aanzienlijke geluidsoverlast. De MER beantwoordt, voor wat betreft het geluid, niet aan de gemeentelijke richtlijnen. Hoe handhaaft de gemeente het stilzetten van de turbines bij dreigende overschrijding van de normen voor geluid en slagschaduw? Het ambtelijk advies zwijgt over de doorlopende kosten van handhaving. Aldus de heer Bloot.

Onze vereniging heeft deze keer niet ingesproken, omdat onze argumenten voldoende bekend zijn. Onze bezwaren zijn door de Aanvulling op de MER en door het Toetsingsadvies van de MER commissie, die inmiddels beide zijn verschenen, zeker niet weggenomen. Er is geen sprake van 'versterking van de landschappelijke structuur'. Integendeel, het landschap wordt blijvend aangetast. Normen worden overschreden en er ontstaat veel schade en overlast voor een wijde omgeving.

Voorzitter Grovenstein stelde voor over het plan als zodanig geen inhoudelijk debat te voeren, omdat de gemeenteraad dat binnenkort zelf gaat doen. Toch gaven de meeste commissieleden hun visie op het plan.

Daarbij ging het voornamelijk om
∑ de aantasting van het landschap
∑ de beperkte milieuwinst
∑ de 'zorgvuldigheid' van de provincie
∑ het streekplan dat geen windturbines toestaat
∑ de onduidelijke en onvolledige informatie inzake geluid en de dreigende geluidsoverlast (verwezen werd naar de kaarten met geluidscontouren)
∑ de onzekere risico's voor de gezondheid

Daarnaast waren er bij de commissieleden grote zorgen over de financiŽle risico's en onbekende kosten, die verbonden zijn aan
∑ langdurige RO-procedures tegen het streekplan en de provincie (met weinig uitzicht op succes)
∑ planschade procedures
∑ eventueel toe te kennen planschades

De voorzitter mengde zich, overeenkomstig zijn rol, niet in het debat. De overige commissieleden spraken zich uit tegen het plan, maar CDA en Gemeentebelang gaven aan dat hun fracties verdeeld zijn. Daarmee blijft de onzekerheid over het uiteindelijk besluit van de gemeenteraad bestaan.

Wel adviseerde de commissie met klem dat de gemeenteraad op 7 oktober aanstaande in ieder geval een besluit moet nemen: doorgaan of stoppen.

Wij nemen aan dat zo'n besluit inderdaad op de gemeenteraadsvergadering van 7 oktober aanstaande zal worden genomen en raden ieder, die het debat en de besluitvorming wil meemaken, aan op die avond naar het gemeentehuis in Rijnsaterwoude te komen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Politici die de Betuwelijn en de HSL wilden doordrukken, sloten zich af voor de argumenten die hun niet bevielen.
Provinciale Staten schrapten, na afweging van de voor- en nadelen, met overweldigende meerderheid de locatie Vierambachtspolder.
Zou het niet fantastisch zijn wanneer na jaren discussie ook de gemeenteraad van Jacobswoude eensgezind zou kiezen voor het behoud van het open landschap?