BULLETIN nr. 18   mei 2004

De Milieu Effect Rapportage (MER)
Op 13 april 2004 vond in de raadszaal van het gemeentehuis de hoorzitting plaats waar vele zienswijzen naar voren werden gebracht over het rapport 'MER Windenergieproject Jacobswoude'. Onze voorzitter Huib van Dijk heeft toen de 'Zienswijze' van onze vereniging aangeboden aan wethouder Doky Verhagen. Dokter Willem Beekhuizen heeft, mede namens onze vereniging, zijn zienswijze gegeven op het GGD-rapport dat ingaat op de gezondheidsaspecten. Verschillende leden van de vereniging, en ook anderen, hebben bovendien hun persoonlijke visie naar voren gebracht. Het merendeel van de insprekers was uiterst kritisch over de kwaliteit van de MER.

Het stelde teleur dat slechts enkele raadsleden bij de hoorzitting aanwezig waren, maar ons is verzekerd dat alle raadsleden volledig geďnformeerd zullen worden. Alle zienswijzen zijn inmiddels door de gemeente doorgegeven aan de MER Commissie, die over enkele weken advies zal uitbrengen. Daarbij gaat het om de vraag of de MER alle milieuaspecten goed heeft weergegeven en niet om de vraag of er windturbines geplaatst mogen worden.

Inmiddels zijn er ook over andere aspecten van het windturbineplan vanuit de gemeenteraad vragen aan B&W gesteld. De antwoorden op die vragen, en het advies van de MER Commissie, zullen waarschijnlijk in de raadsvergadering van 26 augustus a.s. worden besproken. Dan zal duidelijk worden of de procedure zal worden voortgezet, of zal worden gestopt.

Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen alle stukken en zienswijzen op het gemeentehuis ter inzage te leggen, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen.

Onze 'Zienswijze' op de MER
Wij hebben ernstige bezwaren tegen de MER naar voren gebracht. Allereerst vinden wij de MER buitengewoon eenzijdig en moeilijk leesbaar. Wij vragen ons af hoeveel raadsleden de tijd hebben om zich zo'n dik en moeilijk toegankelijk rapport eigen te maken.

Onze belangrijkste inhoudelijke bezwaren zijn de volgende.
  • de MER negeert dat de provincie eind 2003 heeft vastgesteld dat de Vierambachtspolder als windturbinelocatie niet gewenst en niet noodzakelijk is;
  • de MER geeft geen duidelijk beeld van de landschappelijke gevolgen van plaatsing van windturbines, maar slechts enkele niet realistische foto's;
  • de MER doet enthousiast over de op te wekken elektriciteit en te vermijden emissies, maar verzwijgt dat dit slechts ongeveer 0,014% van het verbruik in de provincie betreft
  • de MER behandelt de geluidsoverlast van de windturbines verkeerd en gaat voorbij aan de huidige kennis en inzichten op dit gebied;
  • de MER gaat niet serieus om met het aspect veiligheid.
Op deze website staat de volledige tekst van de nota 'Zienswijze'.

Zienswijze op het GGD-rapport
De gemeente verdient een compliment voor het feit dat de gezondheidsaspecten serieus bij de afweging worden betrokken. Uit het GGD-rapport blijkt echter dat over dit onderwerp nog veel onbekend is. Waarschijnlijk komt dat ook, omdat zulke grote windturbines nog niet veel zijn toegepast en naar de meteorologische effecten nog onvoldoende onderzoek is gedaan.

De zienswijze van dokter Beekhuizen behandelt onder meer
  • de effecten van geluidshinder in het algemeen
  • de hogere sterkte van geluid gedurende de nacht (studies rijksuniversiteit Groningen)
  • het specifieke karakter van windturbinegeluid (Groningen)
  • de invloed van laag-frequent geluid (recente Engelse studies)
  • de effecten van slagschaduw (verschillende Duitse studies)
Het plaatsen van windturbines in de Vierambachtspolder betekent dat mensen worden blootgesteld aan gezondheidsrisico's, waarover nog onvoldoende bekend is. Schadelijke effecten zijn zeker niet denkbeeldig! Daarom zou de overheid het voorzorgbeginsel moeten hanteren en in de buurt van woningen geen windturbines moeten toelaten. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen als proefkonijn gaan fungeren ten behoeve van verder onderzoek.

Haarlemmermeer, plan A4/A44
Twee van onze bestuursleden waren op 21 april j.l. aanwezig bij een bijeenkomst van de vereniging Meerwind, die onder meer ijvert voor het plaatsen van 6 grote windturbines bij het knooppunt van de A4/A44. Meegedeeld werd dat de gemeente Haarlemmermeer de artikel 19 procedure voortzet, die plaatsing van vier grote en twee nog grotere windturbines mogelijk moet maken.

De vele voorstanders van windenergie zagen uiteraard geen nadelen aan plaatsing van windturbines en beweerden zelfs dat bij moderne windturbines ook geen sprake is van geluidsoverlast. En of ze mooi of lelijk zijn is een kwestie van smaak. Gelukkig wordt in Jacobswoude wel een serieuze afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen.

Opvallend was overigens dat een onderzoeker van het ECN (Energie Centrum Nederland) wees op de vele ongelukken met windturbines en de veiligheidsrisico's. Hij meende dat een minimumafstand van 250 meter tot woningen in acht genomen moet worden. Voor ons een nieuw bewijs dat de geldende normen ook op dit gebied onvoldoende zijn onderbouwd door actuele inzichten.

Contributie
Wij ontvingen reeds van vele leden de contributie over 2004, waarvoor onze hartelijke dank.

Wij verzoeken degenen die nog niet hebben betaald hun contributie van € 12,50 (of voor het lidmaatschap zonder bulletin € 5,00) over te maken op gironummer 9348409 ten name van Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge. Bij voorbaat dank.

Ieders bijdrage blijft nodig om onze activiteiten te kunnen uitvoeren.