BULLETIN nr. 17   maart 2004

De gemeenteraad stelt het besluit over de windturbines uit
In september 2001 stelde de gemeenteraad van Jacobswoude het stappenplan vast ter besluitvorming inzake eventuele plaatsing van windturbines in de Vierambachtspolder. Volgens dat schema zou de gemeenteraad in april 2002 de Milieu Effect Rapportage (MER) accepteren en publiceren. Omdat het opstellen van de MER bijna twee jaar langer heeft geduurd dan was voorzien, is daarover pas nu besloten.

De CVWJ was zo vriendelijk ons een exemplaar van de MER te geven, zodat wij deze omvangrijke nota konden gaan bestuderen. De MER versterkt onze mening dat geen van de vijf onderzochte plannen past in de Vierambachtspolder. En ook het zesde plan, het zogeheten Meest Milieuvriendelijk Alternatief met 6 windturbines van 1,5 MW, is veel te groot. Wij zien nog steeds geen enkele goede reden om hier windturbines te plaatsen.

Op 4 maart j.l. besloot de gemeenteraad het stappenplan niet af te breken, maar de volgende fase te gaan doorlopen. Dit betekent dat de MER gedurende 4 weken ter visie zal worden gelegd, dat er in die periode voorlichting zal worden gegeven en gelegenheid zal worden geboden om op de MER te reageren. Wij nemen aan dat ook de gezondheidskundige aanvulling van de GGD ter visie zal worden gelegd. Maximaal 5 weken daarna zal de landelijke MER-commissie zich, met in achtneming van de reacties, uitspreken over de kwaliteit van de MER. Voor alle duidelijkheid: de MER-commissie zegt niet of het een goed of een slecht plan is, maar of de milieueffecten goed in beeld zijn gebracht.

Deze nieuwe fase zal waarschijnlijk pas na de zomer worden afgerond. Dan gaat de gemeenteraad opnieuw besluiten of het proces moet worden voortgezet of gestopt.

Wij vinden het besluit van de gemeenteraad teleurstellend
Wij hebben gedurende de maanden januari en februari intensief gecommuniceerd met de fracties en leden van de gemeenteraad en hen gewezen op de enorme hoeveelheden rapporten en informatie, die gedurende de afgelopen 4 jaar ter beschikking zijn gekomen. Er liggen volgens ons meer dan genoeg feiten en meningen op tafel om nu te beslissen.

Wij hebben de gemeenteraad nogmaals gewezen op de besluiten die de provincie eind 2003 heeft genomen over de locatie Vierambachtspolder. Het is duidelijk dat er bij sommigen teleurstelling bestaat over het feit dat de provincie het sterk vertraagde gemeentelijke stappenplan heeft ingehaald. Maar wij hebben niemand gevonden die serieus gelooft dat de gemeente enige kans heeft de glasheldere en weloverwogen provinciale besluiten terug te draaien.

Wij hebben, net als de leden van de gemeenteraad, begrip voor problemen in de agrarische sector. Wij vinden de subsidie voor windturbines echter geen geŽigend middel om die problemen te bestrijden. En zeker niet op een locatie waar dat zulke negatieve gevolgen heeft.

Wij hebben de gemeenteraad gewezen op de verdere kosten die gemaakt moeten worden. Bij het vaststellen van het stappenplan werden de gemeentelijke kosten geraamd op 80.000 tot 100.000 gulden. De werkelijke kosten kennen wij niet. B&W denken dat de volgende fase Ä 6000,00 aan externe kosten en 50 ambtelijke uren gaat kosten.

Tijdens de raadsvergadering op 4 maart bepleitte ook inspreekster Gerie van der Laan het stopzetten van het proces. Zij wees op de vele behoeften die in het dorp bestaan, waar geen geld voor is, terwijl de gemeente geld gaat verkwisten aan een kansloos plan, waar slechts enkelen baat bij hebben.

Wat denkt de gemeenteraad over plaatsing van windturbines?
Tijdens de raadsvergadering van 4 maart hebben 7 raadsleden zich uitgesproken tegen de plaatsing van windturbines. De 3 VVD raadsleden, Dambrink, Keune en Kroes, zijn van oudsher tegen dit plan. Nog vier raadsleden verklaarden zich tegen: Selderbeek en de Jong van het CDA en Beukenholdt en Van Rijn van Gemeentebelang.

Een meerderheid van de gemeenteraad sprak zich echter nog niet uit en vond dat de procedure niet op dit moment gestopt mag worden. Fractievoorzitter Van Hoesel van Gemeentebelang vroeg om uiterste zorgvuldigheid, zeker gezien de lange voorgeschiedenis. De MER verdient het om ter visie te worden gelegd en het advies van de MER commissie dient te worden ingewonnen. Ook stelde hij vragen over financiŽle en andere aspecten, die buiten de MER vallen en waarover nog informatie gewenst is. Daarop besloot de gemeenteraad de procedure voort te zetten tot het advies van de MER-commissie en antwoord op de andere vragen is ontvangen. Of er ook nog vragen zijn over het GGD rapport is niet bekend.

Raadslid Klooster bracht de toekomst van de aarde en ons nageslacht in verband met het opwekken van windenergie. Veel mensen zijn met hem bezorgd over de eindigheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van mogelijk schadelijke stoffen. Om ieder misverstand te voorkomen: onze vereniging is niet tegen windenergie, maar wijst wel op de geringe bijdrage van windenergie aan de oplossing van dat probleem. En daarom moeten er zeker geen windturbines komen in kwetsbare of dichtbevolkte gebieden. Volgens een recente publicatie van het Landbouw Economisch Instituut te Wageningen hoort de streek Jacobswoude/Ter Aar tot de schaarse restanten van het open landschap in het Groene Hart. Die restanten moeten behouden blijven, vinden Provinciale Staten met ons.

Raadslid Klooster verbaasde zich ook over de ď180 graden draaiĒ van de provincie. Wij zijn helemaal niet verbaasd, omdat Provinciale Staten al sinds begin 2001 uiterst kritisch zijn over windturbines in het Groene Hart en met name op de locatie Vierambachtspolder. Toch heeft de gedeputeerde in de windenergienota WERVEL geprobeerd deze locatie door te drukken. Provinciale Staten hielden echter voet bij stuk.

Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW)
Op 6 maart nam onze vereniging deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van het NKPW. Daar troffen wij weer tientallen verenigingen uit het hele land, die worstelen met windturbineplannen op verkeerde plaatsen. Er wordt een manifest opgesteld, dat dezelfde geest ademt als de doelstellingen van onze vereniging. Overwogen wordt het platform om te vormen tot een vereniging, zodat op landelijk niveau de discussie over de voor- en nadelen van windenergie met meer kracht kan worden gevoerd.

Algemene ledenvergadering
Op 19 februari 2004 werd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Evenals vorig jaar was daarbij weer een vijftigtal leden aanwezig. Verslag werd gedaan over de activiteiten en de financiŽn. De voorzitter zette nog eens uiteen hoe het bestuur concrete invulling geeft aan de doelstelling van de vereniging door zich te concentreren op grootschalige ingrepen in het open landschap. Er werd met enthousiasme gediscussieerd.

De voorzitter wees er op dat de bestuurstermijn van 3 jaar van alle bestuursleden over een jaar afloopt. Als zij zich herkiesbaar stellen kunnen zij worden herkozen, maar nieuwe kandidaten zijn bijzonder welkom en kunnen zich altijd aanmelden.

Het verslag van de vergadering zal per e-mail worden gezonden aan alle leden die een e-mail adres hebben. Anderen kunnen desgewenst een exemplaar opvragen bij het secretariaat.