BULLETIN nr. 16   november 2003

Dit bulletin is grotendeels gewijd aan de besluitvorming betreffende het windturbineplan Vierambachtspolder. Ook wordt aandacht besteed aan soortgelijke plannen in de gemeente Haarlemmermeer bij Leimuiden.

Reeds twee maal hebben wij een bulletin van onze vereniging huis aan huis bezorgd, en wel in december 2001 en 2002. Gezien het belangrijke besluit over locatie N 207 doen wij dat nu weer.

Locatie Vierambachtspolder – N 207
Velen zullen de berichten in de pers over deze locatie hebben gelezen. Inderdaad hebben Provinciale Staten met grote meerderheid zowel de windenergienota WERVEL als het Streekplan Zuid-Holland Oost vastgesteld en daarbij deze locatie laten vervallen. Onze vereniging is daarover natuurlijk verheugd.

Meer dan vier jaar heeft onze vereniging de gevoelens vertolkt van zeer velen, die zich bezorgd maakten over de plannen tot plaatsing van windturbines in de Vierambachtspolder. Wij hebben zowel bij de gemeente, als bij de provincie en het rijk, gedurende al die tijd aangedrongen op een zorgvuldige afweging van de voordelen en de nadelen. Voor ons woog op deze locatie het behoud van het open landschap het zwaarst. Voor anderen woog de opwekking van energie zwaarder.

Provinciale Staten zijn altijd heel kritisch geweest over de windenergieplannen van Gedeputeerde Staten in het Groene Hart. Ook wij hebben herhaaldelijk betoogd dat de nota WERVEL geen recht deed aan die langjarige zorgen van bijna alle statenfracties. Bij de uiteindelijke besluitvorming vonden Provinciale Staten dat deze aantasting van het Groene Hart, zo dicht bij de HSL boortunnel, niet aanvaardbaar was. Bovendien zijn er voldoende en betere locaties voorhanden om de windenergiedoelstellingen te behalen. En voorts waren velen onder de indruk van de maatschappelijk, breed gedragen, bezorgdheid over deze locatie en het draagvlak van onze vereniging. Provinciale Staten vonden dit zo duidelijk dat zij geen behoefte hadden aan verdere studie.

Wij zijn allereerst verheugd over het feit, dat vele politici zoveel tijd en aandacht hebben gegeven aan dit moeilijke keuzevraagstuk. Niet iedereen deelde onze mening, maar er werd wel met aandacht geluisterd. Bovendien zijn wij natuurlijk bijzonder tevreden over het feit dat Provinciale Staten in grote meerderheid onze zienswijze delen en de grootschalige plannen voor de kleine Vierambachtspolder een te grote aanslag op dit deel van het Groene Hart vinden.

Locatie Haarlemmermeer – A4/A44
Onze vereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de gemeente Haarlemmermeer omgaat met het initiatief om 6 grote windturbines te plaatsen ten westen van Leimuiden. Wij vinden dat geen zorgvuldige afweging plaats vindt. Ook bewoners uit de Meerewijck en de dorpsraad van Weteringbrug hebben bezwaar gemaakt.

Van de voorzitter
Onze vereniging is opgericht in 1999, toen de windturbineplannen voor de Vierambachtspolder zichtbaar werden, met als doel het behoud van het open landschap. Een groot deel van onze activiteiten is tot nu toe gericht op het voorkomen van die windturbineplannen. Reeds bij onze handtekeningen actie eind 2000, toonde driekwart van de bewoners rondom de Vierambachtspolder zich tegenstander van zo’n grootschalige invulling van deze locatie. De windturbines werden daarna alleen maar groter. Meer dan 250 personen werden lid van onze vereniging. Meer dan 60 personen hebben bij de provincie schriftelijk en mondeling bedenkingen ingediend over deze kwestie.

Uiteraard zijn velen met ons zeer content dat deze bedreiging in het streekplan is afgewend. Gaarne wil ik namens het bestuur iedereen van harte bedanken, die op enigerlei wijze heeft bijgedragen om dit resultaat te bereiken. Die steun kwam uit de directe omgeving, maar ook van anderen, die met soortgelijke vraagstukken bezig zijn. De ervaringen in Bellingwolde, de contacten in het Nationaal Kritisch Platform Windenergie en met organisaties die daarbij zijn aangesloten hebben ons geholpen.

Wij zijn echter in deze geen winnaar. Indien je met elkaar een goede wending kunt bewerkstelligen, tijdens een dreigende onjuiste gang van zaken, waardoor ernstige schade aan het landschap mogelijk wordt voorkomen, heb je geen persoonlijke winnaars of verliezers. Het open landschap is dan de winnaar; het landschap, dat gebaat is bij meer dan alleen bescherming tegen plaatsing van windturbines.

Ik hoop op uw steun te kunnen blijven rekenen. Bij voorbaat mijn dank.

Huib van Dijk

Van de woordvoerder
Bij vele gelegenheden heb ik namens de vereniging het woord mogen voeren of de pen of pc mogen hanteren. Ook ik wil iedereen bedanken die mij daarbij heeft geholpen en verbeterd. Terugkijkend naar de afgelopen jaren zien wij hoeveel energie, tijd en kosten er zijn gemaakt, door de Coöperatieve Vereniging Windmolengroep Jacobswoude, door onze eigen vereniging en door de verschillende overheden, waaronder onze eigen gemeente, om tot een verantwoord besluit te komen.

Wij hebben ons verdiept in de vele voor- en nadelen van windenergie: - de CO2 uitstoot en de energieproductie, - de overlast door geluid, beweging en licht, - de veiligheid en de gezondheid, - de vogels en het landschap, - de andere methoden om CO2 uitstoot te verminderen, energie te besparen en groene energie op te wekken, - de financiële aspecten. Wij maakten onze afwegingen en gaven aan de verschillende aspecten een bepaald gewicht. Anderen trokken andere conclusies.
Nu dit besluit over de windturbines in de Vierambachtspolder is gevallen, kunnen wij de vrijkomende energie op andere wijze gaan benutten.

Jan Veraart

De Vereniging tot behoud van het open landschap van Jacobswoude e.o.

houdt haar Algemene Ledenvergadering
donderdag 19 februari 2004, 20.00 uur
in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.