BULLETIN nr. 15   september 2003

In dit bulletin wordt met name uiteengezet welke activiteiten de vereniging heeft verricht in het kader van de procedure die moet leiden tot vaststelling van het Streekplan Zuid-Holland Oost. Tevens berichten wij over de windturbineplannen in de gemeente Haarlemmermeer bij Leimuiden.

Streekplan Zuid-Holland Oost

Zoals wij u eerder vertelden doen Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hun uiterste best om plaatsing van een groot aantal windturbines in de Vierambachtspolder mogelijk te maken. De zogenoemde ‘locatie N 207’ is zowel in de ontwerpnota WERVEL (WindEnergie: Ruimtelijke Visie en Locatiekaart), als in het Ontwerpstreekplan Zuid-Holland Oost nadrukkelijk opgenomen. Daarbij speelt de vraag wie in deze kwestie nu eigenlijk het laatste woord heeft: de gemeente bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan (zoals tot dusver steeds is verondersteld) of de provincie (die zegt zo’n bestemmingsplan alleen te zullen goedkeuren als het klopt met het dan geldende streekplan).

Onze omvangrijke schriftelijke bedenkingen zijn gevolgd door onze inspraak op 11 juni bij de provinciale commissie Ruimte en Wonen van Provinciale Staten (PS). Net als alle andere indieners van ‘bedenkingen’ heeft ook onze vereniging antwoord van GS gekregen. Dat antwoord was absoluut niet bevredigend. GS herhaalden slechts hun eigen visies, gaven dus geen serieus antwoord, schoven onze bedenkingen terzijde en hielden onverkort vast aan hun eigen visie op locatie N 207.

Op 11 en 12 september bood de provinciale subcommissie Streekplan Zuid-Holland Oost van PS de gelegenheid tot gedachtewisseling over de reacties van GS. Deze subcommissie adviseert PS, die uiteindelijk het streekplan vaststellen en daarbij ook zullen zeggen wat zij van locatie N 207 vinden. Onze vereniging heeft, mede namens 28 andere indieners van bedenkingen, naar voren gebracht waarom wij zeer ontevreden zijn met het antwoord van GS. Of liever: met het feit dat wij niet eens een serieus antwoord hebben gekregen. Wij hebben herhaald dat locatie N 207 ongeschikt is voor de plannen tot vestiging van een windenergiecentrale.

Graag bedanken wij allen, die de moeite hebben genomen ook zelf hun bedenkingen aan de provincie kenbaar te maken. Ook het feit dat velen hun spreektijd tijdens de gedachtewisseling aan de vereniging hebben overgedragen, heeft ons geholpen de gezamenlijke bezwaren met meer nadruk aan de orde te stellen.

Wij waren natuurlijk niet de enige insprekers. Streekgenoten uit Alphen aan den Rijn, Jacobswoude en Ter Aar gaven ook aan waarom zij het oneens zijn met GS.

Vanuit Ter Aar verzetten zich zowel een wethouder (namens het College van B&W), als een fractievoorzitter (namens de Gemeenteraad) zich tegen de plannen aan hun gemeentegrens. Dokter Beekhuizen uit Langeraar gaf een indrukwekkend betoog over gezondheidsrisico’s en stelde onder meer dat, op basis van het voorzorgsprincipe, windturbines minstens 2000 meter uit de bebouwing zouden moeten blijven.

Wethouder Verhagen van Jacobswoude lichtte het standpunt van de gemeente Jacobswoude toe, dat het besluit over locatie N 207 niet door de provincie, maar door de gemeente moet worden genomen.

De subcommissie Streekplan stelde ons enkele vragen, waaruit hun interesse bleek, maar heeft zich ter vergadering niet uitgesproken Dat was ook niet de bedoeling van de gedachtewisseling. Wij hebben buiten de bijeenkomst wel veel gehoor bij de statenleden gevonden. Nadat eerder de fractie van de VVD zich had uitgesproken tegen locatie N 207, heeft nu ook de fractie van de PvdA dat gedaan. Anderen hebben zich nog niet vastgelegd, maar er is alom grote aarzeling.

Hoewel er dus hoopgevende signalen zijn, is de strijd nog lang niet gestreden. Op 9 en 27 oktober zullen er openbare vergaderingen zijn van de subcommissie, waarin met GS wordt overlegd en het advies aan PS wordt vastgesteld. Op 12 november beslissen PS over het streekplan. Met betrekking tot locatie N 207 zijn er dan verschillende opties:
  • het plan van GS wordt aangenomen, zodat N 207 een ‘gewenste locatie’ blijft
  • de locatie wordt een ‘zoek/studielocatie’ waarover de gemeente beslist
  • de locatie wordt geschrapt.
Wij blijven natuurlijk de derde optie bepleiten.

De MER procedure

Indien de uitkomst zou zijn dat de beslissing door de gemeente mag worden genomen, zal binnen de gemeente in ieder geval eerst de lopende MER-procedure moeten worden afgerond. Het Milieu Effect Rapport is er nog steeds niet, al schijnt er wel weer een nieuw concept te zijn.
Wethouder Verhagen vertelde de subcommissie van PS dat de besluitvorming binnen de gemeente in geen geval vóór 12 november (wanneer door PS het streekplan wordt vastgesteld) zal geschieden.

Windturbines in de Haarlemmermeer

Het plan om in de gemeente Haarlemmermeer, tussen de A4 en Leimuiden, 9 windturbines op te richten is vanwege potentiële hinder voor omwonenden teruggebracht tot 6 windturbines. Zo staat te lezen in een brief van die gemeente. De turbines 1, 2 en 9 komen te vervallen. Volgens B&W blijft de overlast van de resterende 6 turbines binnen de geldende normen van de Wet milieubeheer.

Om de bouw van de 6 windturbines mogelijk te maken zijn B&W van de gemeente Haarlemmermeer een Artikel 19 lid 1 procedure begonnen. De plannen liggen vanaf 15 september tot en met 12 oktober op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis van Hoofddorp. Ze kunnen ook worden ingezien in het gemeentehuis van Jacobswoude, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.30 tot 18.00 uur.

Op dinsdag 7 oktober, 20.00 uur, vindt in het dorpshuis de Kern, Lisserweg 1, een buitengewone dorpsraadvergadering Weteringbrug plaats. Die vergadering is geheel gewijd aan het plan voor de plaatsing van windturbines. Onze vereniging is gevraagd tijdens die vergadering iets over onszelf te vertellen en dat zullen wij natuurlijk graag doen.

Contributie

Wij ontvingen reeds van vele leden de contributie over 2003, waarvoor onze hartelijke dank. Uw bijdrage blijft hard nodig om onze activiteiten uit te kunnen voeren (en dit soort bulletins te kunnen versturen!). Voor degenen die nog niet het bedrag van € 12,50, of voor het lidmaatschap zonder bulletin € 5,00, op gironummer 9348409 t.n.v. Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge, hebben gestort, sluiten wij een herinnering bij, resp. verzenden wij deze apart. Bij voorbaat dank voor uw spoedige reactie !