BULLETIN nr. 13   mei 2003

De Provincie Zuid-Holland bracht in de afgelopen periode twee documenten uit, te weten het Ontwerpstreekplan Zuid-Holland Oost, alsmede de Ontwerpnota WERVEL (WindEnergie: Ruimtelijke Visie En Locatiekaart).
Wij maakten kennis met onze nieuwe waarnemend burgemeester de heer Andel, na het vertrek van de heer Van Beek.
Vanzelfsprekend lazen wij voor u weer de nodige interessante lectuur, waarvan wij u een korte weergave geven.


Het Ontwerpstreekplan en de Ontwerpnota WERVEL:
Beide stukken lagen tot begin, resp. midden april ter visie. Vanzelfsprekend bracht onze vereniging ernstige bedenkingen in tegen beide, mede gezien de wijze waarop de Provincie liet blijken de plaatsing van windturbines te willen doordrukken.

Zoals ons ter kennis werd gebracht, hebben velen van u ook op persoonlijke titel bedenkingen ingebracht tegen het Ontwerpstreekplan. Vanzelfsprekend hebben wij geen volledig inzicht in aantal en inhoud van de ingebrachte bedenkingen, maar wij stellen ons zo voor dat het de Provincie duidelijk is geworden dat in ieder geval de passages inzake de plannen voor plaatsing van windturbines vele heftige reacties oproept.

De wijze waarop de Provincie met deze beide nota's het besluitvormingsproces, binnen onze gemeente zelf, buiten spel dreigt te zetten is onthutsend. Tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering op 24 maart jl., werd aan het Ontwerpstreekplan aandacht besteed. Naast de inbreng van bedenkingen over andere onderwerpen werd daar besloten om bij de Provincie aan te dringen op het verwijderen van de aanduiding “gewenste locatie” en deze te vervangen door “zoeklocatie”. Mede gezien de fase waarin de besluitvorming verkeert, onder meer in afwachting van het beschikbaar komen van de MER, doet dit unaniem genomen besluit recht aan de autonome positie van onze gemeente. Het was nota bene de wens van de Provincie zelf dat er op het niveau van de locale politiek een besluit zou worden genomen.

De bevestiging van ontvangst van onze bedenkingen tegen het Ontwerpstreekplan geeft aan dat er een antwoord zal komen in de vorm van een Nota van Beantwoording, echter niet wanneer dit zal gebeuren. Tevens wordt er bevestigd dat er eind juni een hoorzitting zal zijn waarvoor wij en naar wij aannemen ook degenen die zelf bedenkingen inbrachten, een uitnodiging zullen ontvangen. Op 17 september a.s. zal het Ontwerpstreekplan, na verwerking van alle amendementen, ter vaststelling worden aangeboden aan de Provinciale Staten. Onze vereniging zal uiteraard aanwezig zijn bij de hoorzitting om haar standpunt waar nodig toe te lichten.

Na de verkiezingen van de Provinciale Staten, was er lange tijd onduidelijkheid over de samenstelling en het aantal van de leden van Gedeputeerde Staten. Inmiddels is er een College benoemd met daarin van drie partijen, te weten VVD, CDA en PvdA, ieder twee leden. Onze vereniging is voornemens om voorafgaande aan de hoorzitting nog zoveel mogelijk contact te hebben met de fracties, of individuele leden van deze en andere partijen. Langs die weg zullen wij nogmaals om aandacht vragen voor de belangen van onze leden.

Kennismaking met de waarnemend burgemeester:
Wij verwelkomden onze nieuwe burgemeester, de heer Andel. Hij gaf tijdens zijn installatie blijk van een concrete aanpak en een heldere wijze van communiceren. Hij gaf bij die gelegenheid aan dat het in de praktijk niet altijd mogelijk zal blijken om het alle 10.500 inwoners van onze gemeente naar de zin te maken. In dat licht lijkt het ons van groot belang dat onze vereniging inmiddels 230 leden kent en nog steeds groeit.

Uiteraard waren wij aanwezig bij zijn installatie en konden wij daarna op informele wijze ons aan hem voorstellen. Om de bij die gelegenheid overhandigde informatie met hem te bespreken zullen we nog een aparte afspraak maken. Het is van groot belang dat hij op de hoogte is van alle aspecten die bij de besluitvorming, om wel of niet het traject verder te vervolgen, een rol spelen. Wij lazen in het Witte Weekblad, editie 58, week 17, dat hij vindt dat “niet alles kan in het buitengebied, geen woningbouw of iets heel hoogs”. Dat laatste geeft de burger letterlijk moed!

Voor U gelezen:
Op de website van onze gemeente staat over de MER het volgende: “Mogelijk wordt het MER in juni 2003 ingediend bij de gemeente, waarna de gemeenteraad het MER toetst aan de richtlijnen en zij een besluit neemt over de aanvaarding van het MER. Voorafgaand aan dit besluit zal een informatie- en inspraakavond worden georganiseerd en kunnen mondelinge en schriftelijke bedenkingen worden ingediend”. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u zeker informeren, uw aanwezigheid en inbreng is natuurlijk van groot belang. Op dezelfde site wordt overigens vermeld dat de Provincie heeft verzocht aan de initiatiefnemers om in plaats van de 1,5 MW turbines, turbines met een vermogen van 2MW op te nemen in de MER. Dit betekent dat de kolossale hoogte van 114 m nog verder zal worden overtroffen!

In dezelfde editie van het Witte Weekblad waaruit burgemeester Andel hierboven werd geciteerd staat een artikel waarin aandacht wordt besteed aan de status van de bouw van de recreatiewoningen bij de Wijde Aa. Na een lange voorgeschiedenis heeft op 14 april de Rechtbank van s'-Gravenhage uiteindelijk bij vonnis bepaald dat deze woningen er NIET mogen staan. Argument daarbij was ondermeer: “de daken van de huizen tekenen zich zeer prominent af in het landschap”. Het is triest dat er inmiddels al wel 74 grote “recreatiewoningen” staan. Het lijkt ons overduidelijk dat dit soort uitspraken duidelijk maakt dat de mogelijke plaatsing van ettelijke kolossale windturbines al in het geheel niet aan de orde kan zijn. Opmerkelijk is daarbij de constatering van één der wethouders, die het standpunt van de gemeente weergeeft: “Hadden we toen geweten dat het project zo grootschalig zou worden, dan hadden we het niet zo ver laten komen”. Het is slechts te hopen dat in onze gemeente verdere kosten, ook zonodig voor een juridisch proces, de gemeente en alle andere betrokkenen bespaard zullen blijven.

Wij ontvingen van een oplettend lid van onze vereniging een artikel uit de nieuwsbrief van de Stichting Heidelberg Appeal Nederland van oktober jl.. Daarin wordt op overtuigende en wetenschappelijk onderbouwde wijze, onomstotelijk aangetoond dat windturbines op het land onder geen enkele omstandigheid kosteneffectief zijn. Het betreffende artikel gaat in op de diverse alternatieven die er zijn om op een verantwoorde wijze te komen tot het verminderen van de CO2 uitstoot, waartoe Nederland zich in het Kyoto protocol heeft verplicht. De kosten van windenergie op land zijn zelfs hoger dan die voor een oude kolengestookte centrale. Plaatsing langs de kust en op zee levert een beter, maar vaak nog negatief beeld op. Het moge duidelijk zijn dat de schaarse financiële middelen, waaronder subsidies, beter kunnen worden aangewend.

Onze vereniging ontving inmiddels van vele leden de contributie, waarvoor onze dank. Wij verzoeken degenen die nog niet betaalden de ongewijzigde contributie van 12,50 euro voor 2003, te voldoen op gironummer 9348409 t.n.v. Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge. Ook degenen die 5 euro betalen voor een lidmaatschap zonder bulletin en die toch (via een gezinslid) dit bulletin lazen, verzoeken wij hun eveneens ongewijzigde contributie te betalen.