BULLETIN nr. 12   maart 2003

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen is de Milieu Effect Rapportage (MER) over het plan van de CoŲperatieve Vereniging Windenergie Jacobswoude vertraagd tot maart of april 2003. Wat gebeurt er daarna? Dit bulletin gaat over de verdere besluitvorming. Voorts lazen wij enkele interessante berichten en memoreren wij de Algemene Ledenvergadering.

Na de MER: de besluitvorming
Na het verschijnen van de MER (Milieu Effect Rapportage) komt er weer een inspraakronde. Daarna moet de gemeenteraad beoordelen of de MER kan worden aanvaard. Pas dan kan het eigenlijke proces van besluitvorming worden vervolgd. MAAR HOE?

Het is een groot misverstand te denken dat uit de MER 'vanzelf' volgt of het project wel of niet aanvaardbaar is. Integendeel, een goed besluit over het project moet worden genomen op basis van het afgesproken beleid op vele terreinen, waarvan het milieubeleid er ťťn is. Een MER heeft alleen betrekking op de milieueffecten, die bij de besluitvorming moeten worden betrokken, maar zegt niets over de vele andere beleidsterreinen.

De vraag is niet alleen of het project past binnen het windenergiebeleid, maar ook of het past binnen het bestemmingsplan, binnen het beleid voor het buitengebied, binnen het Groene Hartbeleid (zie de HSL-tunnel!), binnen de recreatieve doelstellingen, binnen het beleid om geluidsoverlast terug te dringen, enzovoort.

De vraag is ook of de hinder, overlast, schade en risico's, die het project aan de toch al zwaar belaste leefomgeving (Schiphol, HSL, N207) toevoegt, geaccepteerd moeten worden, ten nadele van inwoners, verblijvenden, de wijde omgeving en het milieu. Het feit dat het project zal moeten voldoen aan allerhande regels, normen en wettelijke bepalingen, wil niet zeggen dat de vele nadelige gevolgen van het project maatschappelijk acceptabel zijn.

De vraag naar de gezondheidsrisico's als gevolg van geluidsoverlast en slagschaduw is buiten de MER gehouden, maar daarmee nog niet beantwoord. De gemeente heeft toegezegd dit te zullen laten onderzoeken.
De vraag is vervolgens of het financiŽle profijt, dat enkelen van het project verwachten, opweegt tegen de nadelen voor veel anderen. Dat velen zich gedupeerd voelen blijkt wel uit de grote en groeiende weerstand tegen het project. Daarbij mag men ook bedenken dat de weerstand tegen dergelijke projecten ook elders sterk toeneemt. De vraag is ook welke financiŽle risico's de gemeente loopt, bijvoorbeeld om de gestelde randvoorwaarden blijvend te controleren en te handhaven, of als het project in de komende onzekere jaren schipbreuk zou lijden.

Tenslotte dient het Bevoegd Gezag zich af te vragen hoe groot de inspanningen, de kosten en de kans van slagen zijn om alle noodzakelijke verdere procedures, met name de wijziging van het bestemmingsplan, tot een goed einde te brengen. De tegenstanders hebben reeds herhaaldelijk aangegeven bereid te zijn de strijd tot in hoogste instantie door te zetten.

Op basis van al deze aspecten, en zeker niet alleen op basis van de MER, moet het Bevoegd Gezag zich uitspreken over de aanvaardbaarheid van het project. De MER belicht daarbij uitsluitend de milieueffecten. Bovendien dient men zich te realiseren dat de MER de visie geeft van de belanghebbende ondernemers en dus subjectief zal zijn.

Er moeten wel heel goede en zwaarwegende redenen zijn om een traject, dat zo strijdig is met zoveel beleidsterreinen en waartegen zo velen zich verzetten, voort te zetten. De voorstanders, waaronder de eventuele voorstemmers in de gemeenteraad, hebben de bevolking dan heel wat uit te leggen.

Voor U gelezen
Op 19 februari hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerpstreekplan Zuid-Holland Oost vastgesteld. Dit plan wordt van 5 maart t/m 4 april a.s. ter inzage gelegd met de mogelijkheid bedenkingen in te dienen. Het plan komt op de website van de provincie: www.pzh.nl. Het is de bedoeling dat provinciale Staten het streekplan deze zomer vaststellen.

In de Rijn en Gouwe van 28 januari lazen wij dat de Alphense gemeenteraad er niets voor voelt 'om tientallen windmolens te plaatsen langs Rijksweg 11'. In ieder geval vond de raad dat een onderzoek naar die locatie andere onderzoekingen zou frustreren. Een woordvoerder van onze vereniging heeft tijdens de raadsvergadering ingesproken en onder meer gememoreerd dat 'die turbines zo hoog zijn als de zendmast in Alphen a/d Rijn'.

Op 5 februari stond in dezelfde krant dat de plannen voor 4 maal 4 windturbines langs de A 12 mogelijk slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. De vraag is vooral 'of deze op een verantwoorde manier kunnen worden ingepast in het landschap'. 'Ook de afstand tot de bebouwing, de aanwezigheid van weidevogels en plannen voor parallelbanen langs de A 12 spelen een rol'.

Een week later meldde het ANP dat het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer plaatsing verbiedt van een communicatiemast in de Katwijkse duinen, 'omdat het 53 meter hoge stalen gevaarte het open duinlandschap te veel ontsiert'. De Stichting Duinbehoud en de gemeente Katwijk hadden al eerder bezwaar gemaakt.

In de WetenschapsWinkelCourant van de Rijksuniversiteit Groningen wordt nog eens uitgelegd waarom windturbines zoveel lawaai maken als het aan de grond niet waait. 'Het is opmerkelijk dat de windturbines 's nachts tot een afstand van meer dan twee kilometer gehoord kunnen worden terwijl volgens de recente regelgeving een geluidsonderzoek op afstanden van meer dan 300 meter niet eens nodig is'. 'Daarnaast doet zich nog een ander verschijnsel voor: Het stampen dat je 's nachts kunt horen lijkt wel een ander geluid'. U kunt het gehele artikel lezen op onze website: www.openlandschapjacobswoude.nl .

Ook in Noord-Brabant zijn windturbines omstreden. Volgens de Eindhovense hoogleraar Sluijter stuurt het provinciebestuur rechtstreeks aan op 'gigantische investeringen die niets opleveren'.

De Volkskrant van 16 februari kopte: 'Geschiedenis van Betuwelijn bestaat uit valse beloften'. 'Al in het eerste rapport werd vergeten te kijken naar alternatievenÖ'. 'De exclusieve goederenlijn is er onder druk van Rotterdamse ondernemers, ambtenaren en politici doorgedrukt'. Als we niet oppassen gaat het met de windenergieprojecten dezelfde kant op.

Algemene ledenvergadering
Onze vereniging is sterk groeiende en heeft thans 212 leden. De belangstelling voor de vergadering op 20 februari in Cultureel Centrum 't Schoolhuis in Rijnsaterwoude was overweldigend! Van de meer dan 50 aanwezigen kreeg het bestuur bijval voor het gevoerde beleid en bovendien vele nuttige suggesties. Ook werden de financiŽle positie en de plannen voor 2003 toegelicht en goedgekeurd.

Om onnodige kosten, door het apart toezenden van acceptgiro's, te vermijden wordt de lezer van dit bulletin aangespoord de ongewijzigde contributie van 12,50 euro voor 2003, spontaan te voldoen op gironummer 9348409 t.n.v. Ver vh open landsch Jacobswoude, te Woubrugge. Ook diegenen die 5 euro betalen voor een lidmaatschap zonder bulletin en die toch (via een gezinslid) dit bulletin lazen, verzoeken wij hun eveneens ongewijzigde contributie te betalen