BULLETIN nr. 11   december 2002

In december van het jaar 2000 publiceerden wij de nota 'Milieu of Milieu?" over de keuze tussen open landschap en windturbines.

In december van het jaar 2001 informeerden wij alle inwoners van Jacobswoude en omstreken over onze activiteiten.

Dit bulletin nummer 11 van december 2002, dat wij nu weer huis-aan-huis verspreiden, gaat over de volgende onderwerpen:
 • windturbineplannen die onze streek bedreigen
 • milieueffecten en andere effecten
 • valse en echte argumenten voor windenergie
Windmolens ten opzichte van belangrijke gebouwen

Windturbineplannen bedreigen Jacobswoude en omstreken
De HSL Zuid is in aanbouw. Om het Groene Hart te ontzien wordt een tunnel geboord die 8 kilometer lang is en vele honderden miljoenen Euro's kost. Jacobswoude kon de HSL niet tegenhouden, maar wel de pergola. Hoogmade nam het initiatief, heel Jacobswoude deed mee en gaf een forse geldelijke bijdrage.

De dreiging van windturbines op Jacobswoude en wijde omgeving bestaat nog steeds en is zeker niet minder groot. Velen realiseren zich nog niet welke plannen er zijn en hoe kolossaal groot windturbines zijn. Windturbines horen op de Maasvlakte of in het Rijnmondgebied, maar niet in het Groene Hart.

Windturbines hebben weinig voordelen en veel grote nadelen. Zelfs de provincie zegt: "Windturbines komen hier niet, tenzij....". Met andere woorden: ze komen er niet, tenzij de nadelen acceptabel zijn. Wij vinden industriŽle windenergieopwekking hier om tal van redenen niet acceptabel en zullen alles blijven doen om die bedreiging af te wenden.

Wij hoeven maar over de Braassem richting Alkemade te kijken om te zien hoe storend de daar geplaatste reclamezuil is. Die zuil is 'slechts' 35 meter hoog en 12 meter breed. En wat zeggen de vůůrstemmers nu? "We hebben ons nooit gerealiseerd dat die zuil zo'n grote impact op de wijde omgeving zou hebben!"

De as van een windturbine komt op meer dan 70 meter hoogte, en de wieken zijn meer dan 35 meter lang, zodat een totale hoogte van meer dan 110 meter wordt bereikt. De schacht van een windturbine is al zo'n 8 meter dik! Realiseren de raadsleden van Jacobswoude zich wel welke impact zulke windturbines hebben op ons landschap, dus op onze leefomgeving?

In de Haarlemmermeer bestaat een nieuwe dreiging: het plan A4/A44 voor negen kolossale windturbines vlakbij Leimuiden. Ter Aar verzet zich tegen het plan voor windturbines in de Vierambachtspolder en dat doen de bewoners van noordelijk Alphen ook. Zo verzetten inwoners van Weteringbrug, Burgerveen en de Meerewijck zich tegen het plan A4/A44. Ook wij hebben protest aangetekend tegen de merkwaardige gang van zaken in de Haarlemmermeer.
En dan zijn er nog plannen in Hillegom, Aalsmeer (tegen Bilderdam), Zoeterwoude, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn. Het plaatsen van grote en kleine aantallen windturbines op allerlei verspreide locaties leidt tot een verloedering van het landschap. Voorbeelden daarvan zijn er te over in Friesland, in Zeeland, in Duitsland.

De provincie Zuid-Holland zegt niets te weten van de plannen aan de zuidgrens van Noord-Holland, grenzend aan Jacobswoude, en volstaat met de mededeling, dat de diverse plannen 'in onderlinge samenhang' moeten worden bezien. Iedere provinciale planologische regie blijft achterwege. Dat moeilijke karwei wordt bij de afzonderlijke gemeentes neergelegd.

Milieueffecten en andere effecten
Binnenkort verschijnt het Milieu Effect Rapport (MER) over het plan Vierambachtspolder. Dat rapport moet voldoen aan de richtlijnen die de gemeente daarover heeft opgesteld. Het rapport gaat over het positieve milieueffect (de opwekking van windenergie) en de negatieve milieueffecten (zoals horizonvervuiling, geluidshinder, gevaar, vogelsterfte). Uit verschillende varianten moet de meest milieuvriendelijke worden aangegeven.

Gedurende vier weken kan iedereen op het MER reageren. De gemeente organiseert ook een informatieavond/hoorzitting. Daarna beoordeelt de gemeenteraad of het MER voldoet aan de richtlijnen en kan worden aanvaard.

Een eventueel besluit om het bestemmingsplan te wijzigen, zal naar verwachting niet eerder dan in het voorjaar van 2003 aan de orde zijn. Een eventuele wijziging is overigens nog een langdurig proces, waarbij verschillende inspraak- en bezwaarmogelijkheden bestaan.

De MER procedure dient alleen om er zeker van te zijn dat alle milieueffecten zorgvuldig zijn bekeken en het project voldoet aan de milieuregels. De MER-procedure is ingesteld om ervoor te zorgen dat de milieueffecten bij de besluitvorming zorgvuldig worden meegewogen.

Maar ook alle andere effecten moeten worden meegewogen, want het blijft nog steeds een keuze tussen 'Milieu of Milieu'. Houden we vast aan de duurzaamheid van het open landschap of willen we dat landschap opofferen voor een beetje windenergie?

Wij begrijpen niet dat de gemeente nog steeds niet is ingegaan op ons voorstel om de Stichting Dorp, Stad en Land te raadplegen over de landschappelijke gevolgen.

Zo hebben wij ook al eerder gewezen op de financiŽle risico's, die de gemeente loopt, als het plan onverhoopt zou doorgaan. Wij dringen er opnieuw op aan die risico's zorgvuldig in kaart te brengen.

Gelukkig is het aspect gezondheid door het artsenechtpaar Beekhuizen uit Langeraar zo indringend onder de aandacht gebracht dat de GGD door de gemeente zal worden betrokken bij de beoordeling.

In ieder geval laat het huidige bestemmingsplan het plaatsen van deze enorme windturbines niet toe. De dreiging is echter nog steeds niet weggenomen en het ziet ernaar uit dat die dreiging nog zeker tot voorjaar 2003 blijft bestaan. Wij zullen iedere mogelijkheid aangrijpen om te voorkomen dat windturbines het open landschap van Jacobswoude en omstreken blijvend zullen aantasten.

En indien de gemeenteraad in het voorjaar van 2003 onverhoopt zou besluiten plaatsing van windturbines mogelijk te maken, dan zullen wij ons zonodig tot in hoogste instantie blijven verzetten tegen zo'n wijziging van het bestemmingsplan.

Valse en echte argumenten

Steeds weer komen we dezelfde valse redeneringen tegen.
 • "De overheid wil meer windenergie" Dat weten we, maar de overheid wil ook een sterker en beter Groene Hart. Voorstanders van windturbines kennen alleen het windenergiebeleid. Daarvoor moet al het andere blijkbaar wijken!

 • "Het is nodig tegen het broeikaseffect"
  Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is gewenst. Windenergie kŗn dat probleem niet oplossen. Zet Nederland vol met windturbines en de uitstoot vermindert minder dan ťťn procent!

 • "Het hoort bij de agrarische sector"
  Het opwekken van elektriciteit is een industriŽle en geen agrarische zaak. Het bezitten van landbouwgrond is geen vrijbrief voor het vestigen van windturbines of andere industrieŽn!

 • "Het voldoet aan de normen"
  Windturbines voldoen aan de normen, dus zijn ze toegestaan. Alsof vliegvelden, spoorlijnen en fabrieken, die voldoen aan de normen, geen overlast of schade veroorzaken!

 • "Het stopt verdere bebouwing"
  Windturbines houden woningbouw tegen? Maar we mogen ze kennelijk wel vlak naast woningen neerzetten. En we negeren de horizonvervuiling over tientallen kilometers!

Er is maar ťťn echte drijfveer achter alle windenergieplannen.
De producenten en grondeigenaren willen meer geld verdienen,
dankzij de financiŽle mogelijkheden die de overheid daarvoor biedt.

Voor de schade, de overlast en de verloedering van onze leefomgeving
moeten we allemaal ook nog eens veel belastinggeld betalen!

Als er straks geen enkele plek meer is, waar bewoners, recreanten en reizigers het zicht op de enorme draaiende kolossen kunnen ontlopen, kunnen we ons - net als bij de Betuwelijn - gaan afvragen, hoe de besluitvorming zo stompzinnig heeft kunnen verlopen. Dan kunnen we - ook weer te laat - de vraag gaan beantwoorden waarom we het vele subsidiegeld voor windenergie niet op een zinniger wijze voor het milieu hebben gebruikt.

Wat zal het jaar 2003 brengen?
 • heel veel open landschap of een klein beetje windenergie?
 • landbouw en recreatie of industrie in de Vierambachtspolder?
 • een goed leefmilieu voor allen of financieel gewin voor enkelen?
Onze gemeente staat voor een belangrijke keuze. Er zijn heldere voornemens om met name de aantasting van het buitengebied tegen te gaan. Volgens de nieuwe Woningwet moet de gemeente vůůr 1 juli 2004 een Welstandsnota opstellen, waarin ook het beleid inzake het buitengebied wordt gedefinieerd. Onze vereniging zal zich te weer blijven stellen tegen plannen, die het open landschap bedreigen, en zeker tegen het openen van de mogelijkheid om daarin een wind-industrie te vestigen.
Wij wensen alle inwoners van Jacobswoude en omstreken goede Kerstdagen
en een heel goed en gezond 2003.