BULLETIN nr. 10   oktober 2002

Balkenende en broeikaseffect
De kranten staan vol met de plannen van het nieuwe kabinet, ook over milieu en energie. De ene dag lezen we: kabinetsplan groene stroom nog vaag. Twee dagen later heet het: kabinet maakt bestrijding van het broeikaseffect tot leidraad van het milieubeleid. Met die leidraad zullen heel weinigen het oneens zijn. Immers, de Nederlandse doelstellingen op het gebied van de CO2 uitstoot, internationaal afgesproken, komen steeds verder buiten bereik. In de milieubalans van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt gerapporteerd dat de CO2 uitstoot jaarlijks met 3 procent blijft stijgen. Zelfs de economische recessie zorgt niet voor teruggang van de uitstoot.

Die zorgelijke ontwikkeling hoeft natuurlijk niemand te verbazen. Het terugdringen van de CO2 uitstoot is buitengewoon moeilijk en vergt grote maatschappelijke veranderingen. Het energieverbruik moet fors omlaag, zowel bij de huishoudens, maar zeker ook bij de grootverbruikers industrie, verkeer en glastuinbouw. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht en het zal enorm veel geld kosten. Dat geld moet zo effectief mogelijk worden besteed en daarbij hoort een nuchtere, realistische kijk op het nuttig effect van de kosten van de verschillende mogelijkheden.

Het zal velen groot verdriet doen, maar het opwekken van windenergie op het Nederlandse vasteland kan daarbij nauwelijks een bijdrage leveren. Ook het RIVM constateert dat we van duurzame energie geen te hoge verwachtingen mogen hebben.Onder de titel 'De groene leugen' komt het weekblad Elsevier tot dezelfde conclusie.

In datzelfde weekblad staat de mening van Nuon-topman Ludo van Halderen. Ook hij ziet dat windenergie slechts een fractie van de energiebehoefte kan dekken. Waarom Nederland volproppen met windmolens? wordt hem gevraagd. 'Dat is ook een probleem, ja. Ik zou ook geen windmolen in mijn achtertuin willen. De kwestie welke energiebron je waar toepast, moet je in internationaal verband oplossen'. Nuon doet dat in Spanje en Noorwegen. Adviseurs van de Europese Unie wijzen op Ierland. En dan is er natuurlijk de Noordzee. Allemaal plaatsen met veel wind en weinig bewoners.

Dat alles ondersteunt de visie van onze vereniging: wij zijn niet tegen windenergie, ook al is windenergie duur en de bijdrage gering. Maar wij blijven tegen het plaatsen van windturbines op de verkeerde plaatsen. Ons open landschap wordt zorgvuldig gekoesterd. Geen schuur mag te hoog worden. Geen bouwsel wordt toegestaan buiten de gestelde grenzen. Het plan voor een golfbaan wordt kritisch beoordeeld. Dan mag niet worden toegestaan dat onze streek wordt gebruikt alsof het een industrieterrein is. Voor windturbines is onze streek te klein en te waardevol.

Het plan Vierambacht
De drie fracties, de commissie ruimtelijke ordening en de gemeenteraad hebben zich gebogen over de richtlijnen voor de Milieu Effect Rapportage. Wij hebben in dat proces onze stem opnieuw duidelijk laten horen. Zoals verwacht heeft de gemeenteraad op 3 oktober besloten het advies van de landelijke MER commissie te volgen. Wel zijn er enkele aanvullingen en verduidelijkingen gegeven. Er moet aandacht worden besteed aan de ruimtelijke samenhang tussen dit plan en andere plannen in de omgeving. Denk daarbij aan de plannen in de Haarlemmermeer bij Leimuiden en in Aalsmeer bij Bilderdam. En er moet rekening worden gehouden met de europese richtlijn uit mei 2002 voor de bestrijding van omgevingslawaai.

Wat betreft de gezondheidsaspecten betreft blijven wij, met de arts Beekhuizen uit Langeraar, van mening dat de gemeenteraad dat aspect voldoende aandacht dient te geven. Nu is slechts gekozen
Vereniging tot behoud van het open landschap van Jacobswoude e.o.

voor een interpretatie door de GGD, nadat de MER beschikbaar gekomen is. Als de bevindingen daar aanleiding toe geven wellicht een gezondheidseffect screening. Wij willen dat hieraan serieuze aandacht zal worden besteed. Ook voor dit aspect geldt: geen windturbines, tenzij wordt aangetoond dat plaatsing in alle opzichten aanvaardbaar is.

De belangstelling van raadsleden om op bezoek te gaan naar Bellingwolde lijkt af te nemen, zo horen wij. Dat vinden wij jammer, maar niet rampzalig, zolang zij maar oog en oor blijven geven aan de problemen die daar, en op andere plaatsen, met windturbines worden ervaren. Zonodig zullen wij die problemen in woord en beeld naar voren brengen.

Het plan Haarlemmermeer
Onlangs werden wij geconfronteerd met een plan in de gemeente Haarlemmermeer voor het plaatsen van 9 grote windturbines, te plaatsen tussen de grens van Leimuiden en de autoweg A4/A44. Vanzelfsprekend zijn wij naar de hoorzitting geweest. Daar was tot onze verbazing een grote rol weggelegd voor de initiatiefnemer, terwijl de gemeente zelf vaag bleef. De hinder, overlast en mogelijke schade voor de omgeving en de omwonenden werden nauwelijks serieus behandeld.

Vervolgens hebben wij ons schriftelijk gericht tot het gemeentebestuur van de gemeente Haarlemmermeer, met het verzoek om opheldering en om daadwerkelijke inspraak. Wij hebben de procedure die in Jacobswoude wordt gevolgd ten voorbeeld gesteld. Met name vragen wij ons af waarom de buurgemeenten niet bij het proces zijn betrokken en waarom de plaatsing via een artikel 19 procedure moet worden mogelijk gemaakt. Wij vinden dat voor zo'n belangrijke ingreep de wijziging van het bestemmingsplan op de voorgeschreven wijze zou moeten worden voorgesteld.

Wij zijn in afwachting van een reactie van de gemeente Haarlemmermeer.

Mooi Alkemade ?
Heeft U zich ook zo verbaasd over de enorme reclamezuil die in de gemeente Alkemade is opgericht? Het is wel niet zo dramatisch als een serie windturbines, maar er is toch zeker sprake van een ernstige aantasting van het open landschap.

Wij hebben het gemeentebestuur van Alkemade gevraagd hoe dit valt te rijmen met het de recreatieve waarde van de Braassem. De rijksoverheid besteedt honderden miljoenen euro's om een tunnel te boren onder het Groene Hart en dan zouden gemeenten, ongetwijfeld om reclamegelden te kunnen innen, datzelfde Groene Hart zo mogen ontsieren?

Wij zijn in afwachting van een reactie van de gemeente Alkemade.

Een golfbaan in de Vierambachtspolder?
De commissie ruimtelijke ordening in Jacobswoude heeft ook gesproken over het initiatief om in de polder Vierambacht een golfterrein aan te leggen. De exacte locatie, de ruimtelijke inpassing en met name de resulterende verkeersproblematiek kwamen daarbij aan de orde.

Onze vereniging was al eerder door de initiatiefnemers om een mening gevraagd. Wij vinden dat een fraai aangelegde golfbaan het behoud van het open landschap niet in de weg behoeft te staan. Wij zullen de ontwikkelingen belangstellend blijven volgen om aan de bel te trekken, wanneer de plannen het landschap zouden dreigen aan te tasten.

Verenigingsnieuws.
Een aantal leden heeft nog verzuimd de contributie over 2002 te betalen. Wij vragen hen dat nog even te doen en zullen, zonodig, nog een herinnering sturen. Het rekeningnummer is: giro 9348409 t.n.v. Vereniging tot behoud open landschap Jacobswoude, te Woubrugge.