BULLETIN nr. 9   augustus 2002


In dit bulletin geven wij weer informatie over de Milieu Effect Rapportage (MER), die gemaakt wordt naar aanleiding van het plan tot het plaatsen van een groot aantal enorme windturbines in de Vierambachtspolder. Voorts vermelden wij weer wat nieuws uit de kranten. We besluiten met enig verenigingsnieuws.
De Milieu Effect Rapportage
De gemeente is bezig richtlijnen op te stellen waaraan de Milieu Effect Rapportage moet voldoen. Daarover heeft de gemeente een advies ontvangen van de landelijke MER commissie. De gemeente bereidt daarop ook eigen aanvullingen voor.

Wij hebben met voldoening geconstateerd dat zowel de MER commissie als de gemeente op hoofdlijnen rekening hebben gehouden met de inspraak, die door velen - ook door onze vereniging - is gegeven. Toch menen wij dat nog enkele verduidelijkingen gewenst zijn.

Duidelijk is dat de landschappelijke aspecten zeer belangrijk worden geacht. Wij zullen erop blijven aandringen dat goed gekeken wordt naar bestaande windturbine opstellingen van vergelijkbare omvang op andere plaatsen. Dat zal waardevolle aanvullende informatie kunnen geven over de gigantische invloed van windturbines op de wijde omgeving. Het voorgenomen bezoek van de gemeente aan Groningen zal ook in dit opzicht verhelderend kunnen werken.

Wij zijn niet gelukkig met de kanttekeningen, die de MER commissie maakt bij onze constatering dat de milieubijdrage van het plan 'verwaarloosbaar klein' is. Wij handhaven ons standpunt. Onlangs heeft het KIVI, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, een gezaghebbende en objectieve organisatie, een debat georganiseerd tussen voor- en tegenstanders van windenergie. Uit het verslag van dit rapport blijkt nogmaals heel duidelijk dat alle windturbinedoelstellingen op het Nederlandse vasteland (waarvan de haalbaarheid overigens nog zeker niet vaststaat) de uitstoot van broeikasgassen met slechts 1% kunnen verminderen. De bijdrage van dit plan is slechts één-honderste deel van dat ene procent. Onze vereniging is geen tegenstander van windenergie, maar is wel tegen plaatsing van windturbines in het open landschap van Jacobswoude, waarvan de milieuvoordelen zo minimaal zijn.

Verder vinden wij dat het advies over de richtlijnen niet duidelijk genoeg is over de geluidsoverlast. Uit de studies die in Groningen zijn gemaakt blijkt duidelijk dat die overlast veel groter is dan eerder werd aangenomen. Wij vinden dat geëist moet worden dat die bevindingen ten volle moeten worden meegenomen in de MER.

Tenslotte menen wij dat de medische aspecten, die in de inspraak zo duidelijk naar voren zijn gebracht, nadrukkelijker aandacht moeten krijgen. Wellicht zijn er (nog) geen wetenschappelijke rapporten over dit medische aspect, maar er zijn elders zeker wel medische ervaringen over de gevolgen van geluidsoverlast.

Wij zullen onze opmerkingen aan de gemeente bekend maken in het vertrouwen dat daarmee in de richtlijnen, die waarschijnlijk op 2
oktober zullen worden vastgesteld, rekening zal worden gehouden.

Ook gaan wij door met het verzamelen van gegevens. Wij verzamelen foto's en videomateriaal om de landschappelijke aspecten te kunnen illustreren. Wij blijven ons met een aantal deskundigen verdiepen in de verschillende vormen van overlast en de gevolgen daarvan. En wij zullen onze bevindingen blijven verspreiden.

Vereniging tot behoud van het open landschap van Jacobswoude e.o.

Voor u gelezen
Kranten en tijdschriften blijven publiceren over windenergie en de plaatsing van windturbines.

Hierboven noemden wij reeds het KIVI-Rapport over het debat tussen voor- en tegenstanders. Die zijn het erover eens dat een investering van € 15 tot 25 miljard nodig zou zijn om de CO2 uitstoot met 5% (4% op zee en 1% op het land, het maximum haalbare) te verminderen. Dat is enkele malen het bedrag dat nodig was voor de Deltawerken. Deze investering in windenergiecentrales leidt nauwelijks tot lagere investeringen in conventionele energiecentrales, omdat het nu eenmaal niet altijd waait. Daarbij komen dan nog de problemen die opgelost moeten worden in het elektriciteitsnet, dat te maken krijgt met de grillig aangeboden windenergie.

Zoals bekend verzetten de Groningse overheden zich tegen de windturbines, die in Bellingwolde aan de Duitse kant van de grens zijn gezet. Aan de andere kant van Nederland maakt de Staat der Nederlanden bezwaar tegen Belgische plannen om windturbines te plaatsen in zee voor de kust van Knokke. Een van de argumenten van de Staat is de horizonvervuiling! Het is kennelijk gemakkelijker bezwaar te maken tegen de overlast en horizonvervuiling, die door de buren wordt veroorzaakt, dan tegen verkeerde plannen in eigen land.

De eerste berichten zijn dat het nieuwe kabinet drastisch gaat snijden in de ecotax en de subsidies voor windenergie. De ecotax stimuleert vooral de afname van groene energie, en daarmee de internationale handel in groene elektriciteit, maar niet de extra productie van groene energie. Wij geloven niet dat dit kabinet tegen het milieu of tegen duurzame energie is, maar er wordt kennelijk over nagedacht hoe dat geld het beste in het milieu kan worden geïnvesteerd. En dat is voor windenergie uiterst twijfelachtig.

Dat blijkt ook uit een onderzoek dat onlangs is verricht voor de Europese Commissie. Dat schrijft dat de productie van duurzame energie in Europa sterk omhoog kan. Onderzoeker Van Alphen merkt op dat Nederland zich veel te eenzijdig richt op elektriciteit, bijvoorbeeld opgewekt via windenergie. Nederland vergeet de mogelijkheden die duurzame warmtebronnen bieden. 'Als je warmtepompen installeert in alle nieuwbouwhuizen, bereik je vier tot vijf keer zoveel als met elektriciteit'.

In het nieuwsblad STROMEN, een vakblad over duurzame ontwikkelingen in energie en milieu, lezen wij dat de komende vier jaar een wereldwijde stagnatie wordt verwacht in de markt voor windenergie. Met name in Duitsland zal de groei afnemen, tot over enkele jaren de mogelijkheden voor plaatsing op zee realistischer worden.

Verenigingsnieuws
De groei van onze vereniging gaat door. Wij hebben inmiddels 179 leden.

Onze activiteiten blijven ook buiten onze directe omgeving niet onopgemerkt. Wij zijn in de afgelopen maanden benaderd door anderen, die problemen hebben met voorgenomen plaatsing van windturbines: uit Texel, Sint Oedenrode en Tiel.

Maar onze voornaamste bezigheid blijft de strijd voor het behoud van het open landschap in Jacobswoude en omstreken. Wij blijven ons verdiepen in de vraagstukken van het open landschap en duurzame energie. Alles wat wij erover lezen en horen, sterkt onze mening dat op deze locatie de nadelen die verbonden zijn aan plaatsing van windturbines niet opwegen tegen de hoge kosten en de geringe milieuvoordelen. En daarom laten wij onze stem horen, of het nu gaat om windturbines of busbanen. Want ook aan de gesprekken over de busbaanplannen langs de N 207 hebben wij actief deelgenomen.

Indien u over een e-mailadres beschikt maar dit is nog niet bekend bij vereniging zouden wij dit graag van u vernemen.

Het nieuwe rekeningnummer van de vereniging: girorekening 9348409 t.n.v. Vereniging tot behoud open landschap Jacobswoude te Woubrugge.