BULLETIN nr. 8   juni 2002

In dit bulletin geven wij kort aan wat de stand van zaken is met betrekking tot het initiatief van de Coöperatieve Windmolengroep Jacobswoude, CVWJ, tot het plaatsen van windturbines in de Vierambachtspolder. Ook hebben wij voor u een aantal interessante artikelen gelezen, waarover wij u iets willen vertellen. En tenslotte is er weer enig nieuws van onze vereniging.

De windturbines
U weet dat de gemeenteraad van Jacobswoude heeft besloten dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) moet komen, voordat over plaatsing van windturbines wordt besloten. Zo'n MER begint met een Startnotitie.

De Startnotitie Windenergieproject Jacobswoude, voor de CVWJ opgesteld door het ingenieursbureau Arcadis, heeft ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Er zijn twee inspraakavonden gehouden, waarbij onze vereniging natuurlijk heeft ingesproken. Maar ook vele inwoners van Jacobswoude, Alphen aan den Rijn en Ter Aar hebben hun zienswijze en bezorgdheid naar voren gebracht.

Voorts hebben wij een gedegen Inspraaknotitie ingediend. De samenvatting van deze Inspraaknotitie kunt u vinden op onze website www.openlandschapjacobswoude.nl . In onze notitie geven wij aan welke bezwaren wij hebben tegen het plan en tegen de Startnotitie. Wij geven ook aan op welke punten de aanstaande Milieu Effect Rapportage zou moeten ingaan:
 • de geringe milieuvoordelen met betrekking tot de CO2 uitstoot
 • de ruimtelijke ordening
 • de landschappelijke inpassing
 • de belevingswaarde
 • de natuurbescherming
 • de overlast (geluid,schaduw,reflectie)
 • de veiligheid

Verder bepleiten wij om op korte termijn alvast een aantal mogelijke struikelblokken te onderzoeken, met name de financiële risico's voor de gemeente, de ruimtelijke en landschappelijke inpassing en de overlast. De burgemeester heeft al aangegeven van plan te zijn de windturbines in Bellingwolde, Groningen, waar veel overlast problemen zijn, te willen bezoeken.

Hoe ziet het tijdschema van de MER-procedure er verder uit?

29 mei vond het bezoek van de MER-commissie plaats. Dit is de landelijke MER-commissie die de goede gang van zaken met betrekking tot alle MER-procedures in Nederland begeleidt. Twee bestuursleden vertegenwoordigden onze vereniging bij dat bezoek.
 • 3 oktober 2002: gemeenteraad geeft richtlijnen uit voor de MER
 • daarna stellen de initiatiefnemers de MER op
 • januari 2003: gemeenteraad beoordeelt MER
 • februari 2003: gemeenteraad publiceert MER
 • maart 2003: inspraak, advisering, hoorzitting
 • april 2003: advies van de MER-commissie
 • daarna maakt de gemeente een nota van afwegingen
 • juni 2003: gemeenteraad neemt besluit over windturbinepark
 • als het plan wordt toegestaan (in een of andere vorm) volgt daarna de gehele procedure die nodig is voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Voor U gelezen
Er gaat geen dag voorbij of het onderwerp duurzame energie is in de publiciteit. Een greep uit de edities van HET FINANCIEELE DAGBLAD van 24 en 25 mei:
 • · Groen licht van Britse regering voor bouw van groot windpark in Wales. Het gaat om het grootste windpark tot nu toe: 39 turbines met een gezamenlijk vermogen van 58,5 MW. De regering wil meer duurzame zonne- en windenergie. Het gebruik van windturbines op land stuit echter steeds vaker op weerstand bij omwonenden en bij lokale overheden vanwege de geluidsoverlast, de slagschaduw, de horizonvervuiling en de vogelbotsingen. De druk neemt daarom toe om het opwekken van windenergie op het land terug te dringen en daarvoor in de plaats windparken in zee aan te leggen.

 • Provincies in verzet tegen milieuconvenant. Eind april sloot het ministerie van Economische Zaken een convenant met de Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijven om de CO2 uitstoot met 5,8 miljoen ton te verminderen. (Ter vergelijking: alle windenergieplannen in Zuid-Holland zouden moeten resulteren in een vermindering van 0,2 miljoen ton). Daartoe zouden de centrales minder steenkolen en meer biomassa gaan verstoken. De provincies zijn hiertegen in verzet gekomen, omdat het verstoken van biomassa ook leidt tot hogere uitstoot van zware metalen en verzurende stoffen. Ook de Stichting Natuur en Milieu is tegen het convenant. Diezelfde Stichting vindt dat de 'gigantische subsidie' die via de ecotax aan de elektriciteitsproducenten wordt gegeven maar een 'matig' resultaat oplevert.

Iedere twee weken verschijnt het vakblad over duurzame ontwikkelingen in energie en milieu, het nieuwsblad STROMEN. Een greep uit de editie van 17 mei.
 • Windenergie Zweden. De Zweedse overheid gaat op korte termijn flink snoeien in de directe prijssubsidies van windkrachtproducenten. Het is de bedoeling om in plaats daarvan een systeem te introduceren dat alle afnemers verplicht een deel van hun energiebehoefte af te dekken met groene elektriciteit, dat niet per se windenergie hoeft te zijn. Een plan van Eurowind voor de bouw van 48 windturbines van 1,5 MW op zee is daardoor op losse schroeven komen te staan. (Reeds eerder had de nieuwe Deense regering aangekondigd te gaan snoeien op subsidies voor windturbines).

 • In Nederland: investeringen onder vuur. Investeren in duurzame energie wordt in Nederland steeds minder aantrekkelijk. De belangrijkste reden is het ontbreken van de overheidsgaranties over de afnameprijs van elektriciteit. Zowel het gebruik van de ecotax als van de groene rentes (waardoor het produceren van windenergie momenteel lucratief wordt gemaakt) kan “binnen vier tot acht jaar veranderen” zegt de secretaris van de vereniging van Nederlandse windenergie-exploitanten.

Waar gaat het naar toe met de windenergie op het land? Wie het weet mag het zeggen. Laten we bij zulke onzekerheden geen onherstelbare schade aan het open landschap toebrengen!

Verenigingsnieuws
Iedereen begrijpt dat er nog een lange weg te gaan is en dat betekent veel werk voor onze vereniging. Wij zijn verheugd dat zich ook in de buurgemeenten groepen gevormd hebben, die nauw met ons samenwerken. In Alphen aan den Rijn zijn dat de buurtvereniging Appelenburg en de bewoners van de Jeltje de Bosch Kemperstraat en in Ter Aar gaat het om een grote groep bewoners van Langeraar.

Het ledental van onze vereniging blijft gestaag toenemen. Op dit moment hebben wij 165 leden! Hoe meer leden, des te krachtiger klinkt onze stem.

En tenslotte: als Uw vorige contributiebetaling al weer 12 maanden geleden plaats vond, wilt U dan voor het nieuwe jaar Uw contributie weer voldoen? Met bulletin EUR 12,50, zonder bulletin EUR 5,-.

Indien u over een e-mailadres beschikt maar dit is nog niet bekend bij vereniging zouden wij dit graag van u vernemen.