BULLETIN nr. 7   april 2002

Het gaat niet goed met de uitvoering van het stappenplan voor de besluitvorming rondom het plan voor windturbines in de Vierambachtspolder Wij moeten constateren dat er niets terecht dreigt te komen van de goede voornemens die in september 2001 zijn gemaakt en van de toezeggingen die toen door het vorige gemeentebestuur zijn gedaan.

De Milieu Effect Rapportage
In het Witte Weekblad heeft u kunnen lezen dat de Startnotie voor de MER sinds 4 april gedurende 4 weken ter inzage ligt op het gemeentehuis. Wij raden u dringend aan van deze Startnotitie kennis te nemen. Dan zult u kunnen zien dat vier varianten worden gepresenteerd, met nog grotere windturbines en nog grotere vermogens dan waarvan tot dusver sprake was. U kunt ook zien dat een kleinere variant zelfs niet bespreekbaar is. In kranteninterviews kon U lezen dat de initiatiefnemers vinden daarmee niet genoeg te kunnen verdienen.

Bekijken/downloaden Startnotitie MER.
Acrobat Reader moet op uw PC geŪnstalleerd zijn.


Overeenkomstig onze wens en de toezegging van het gemeentebestuur heeft onze vereniging overleg gevoerd met het adviesbureau Arcadis, dat voor de initiatiefgroep de Startnotitie heeft geschreven. Ons zou de gelegenheid worden geboden om constructief mee te werken aan het formuleren van de goede vragen ten behoeve van een evenwichtige, goede besluitvorming. Wij hebben daartoe gedetailleerde ideeŽn ingediend. Die ideeŽn zijn bijna allemaal genegeerd. Wij hebben daarop aan de initiatiefgroep en Arcadis meegedeeld dat verder overleg volstrekt zinloos is.

Dat hebben wij ook aan het gemeentebestuur meegedeeld. In hun antwoord wordt verwezen naar de normale inspraakmogelijkheden. Het is ons vooralsnog onduidelijk of de gemeente daarmee de belofte om onze vereniging als volwaardige gesprekspartner in het proces te betrekken wel of niet wil nakomen.

De inspraakavond
Wij hebben natuurlijk geen bezwaar tegen de inspraakavond, maar wel tegen de wijze waarop deze wordt ingekaderd, met name het ontbreken van tijdige voorlichting.

De gemeente heeft volledig nagelaten de bevolking tijdig te informeren over alle aspecten van het windturbineplan. Weliswaar ligt de Startnotitie ter inzage, maar dat is een volstrekt eenzijdig verhaal, zoals eerder ook het stappenplan een volstrekt eenzijdig verhaal was. Kennelijk wordt ervan uitgegaan dat met eenzijdig doordrammen de tegenstanders kunnen worden uitgeschakeld. Vergeet niet dat meer dan 70% tegen dit plan is!

Tijdens de inspraakavond van donderdag 18 april a.s., aanvang 20.00 uur op het Gemeente-huis van Jacobswoude, zal de gemeente een toelichting geven, zowel op de procedure, als op de inhoud van de Startnotitie. Uit niets blijkt dat de eerder beloofde evenwichtige voorlichting over het plan, waarin ook onze vereniging een rol was toegedacht, zal plaats vinden. Na deze avond hebben tegenstanders en gedupeerden nog slechts 2 weken om hun inspraak reacties te geven. Die reacties gaan dan, na goedkeuring door de Gemeente, naar de landelijke MER commissie, die de gemeente zal adviseren over de Richtlijnen voor de eigenlijke MER.

Wij raden u aan naar de inspraakavond te komen en uw stem te laten horen. Het spreekt vanzelf dat onze vereniging dat ook zal doen. Mocht u voor ons nog suggesties hebben, laat het dan weten. Gezien de ernst van de huidige situatie hebben we gemeend er goed aan te doen dit bulletin ook te versturen aan de leden die hier uit hoofde van hun contributiebedrag niet voor in aanmerking komen.

Nationaal Kritisch Platform Windenergie
Op 6 april j.l. vond een bijeenkomst van dit platform plaats in Lelystad. Wij troffen daar 16 andere verenigingen, uit alle provincies, die worstelen met dezelfde problematiek die hier speelt. Sommigen waren gelukkig, omdat de plannen in hun omgeving - vaak na jarenlange strijd tot in de Raad van State - uiteindelijk niet door gingen. Anderen stonden nog pas kort oog in oog met het probleem. En enkelen werden geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van plannen die wel waren doorgegaan.

Dat laatste betrof met name de groepen uit Bourtange en Bellingwolde. Vlak over de Duitse grens staan daar grote windturbines opgesteld, met meer dan dramatische gevolgen. Met name de geluidsoverlast is zodanig, dat zij de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek hebben laten doen. Uit metingen en onderzoek is gebleken hoe erg het is, hoever het zich uitstrekt en waardoor het wordt veroorzaakt. En ziedaar: de gedupeerden Ťn hun gemeente Ťn de provincie staan nu hand in hand om alsnog te proberen de windturbines weg te krijgen. Onze bestuurders zouden daar hun licht moeten opsteken voor het ook hier te laat is.

Hoe gaan we verder?
De ervaringen van anderen hebben ons nog eens duidelijk gemaakt dat strijden tegen windturbines geen gemakkelijke zaak is. Er moet veel worden gestudeerd, uitgelegd en overtuigd. Alle wettelijke middelen moeten worden aangegrepen. Er is veel doorzettingsvermogen noodzakelijk. En er is brede steun nodig van veel medestanders.

Wij zullen onze activiteiten voortzetten en uitbreiden. Als doel van het plan wordt genoemd de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de productie van minimaal 30 miljoen kWh energie. Dat is een volstrekt onvoldoende reden, vergeleken met de vele, grote nadelen.
De 16 miljoen Nederlanders verbruiken jaarlijks 900 miljard kWh aan energie. Dit plan van 30 miljoen kWh levert evenveel energie en vermindert evenveel uitstoot als voor 530 Nederlanders. Windenergie op het vasteland kŗn het milieuprobleem niet oplossen.

Maar windturbines staan wel een verantwoorde ruimtelijke ordening, het open landschap, de natuur, flora, fauna en ecologie in de weg. Windturbines veroorzaken wel hinder, geluidsoverlast, horizonvervuilingoverlast en financiŽle schade.
Het enige echte voordeel is de lucratieve winst voor de initiatiefnemers, die voornamelijk voortkomt uit de door iedere burger betaalde ecotax, waarmee via de energieleveranciers dit project met Ä 2 miljoen of meer per jaar wordt ondersteund.

Verenigingsnieuws
Wij zijn benaderd door de bewonersvereniging Appelenburg uit Alphen Noord. Ook zij maken zich grote zorgen over het plan. Zij zullen aan onze activiteiten gaan bijdragen. Zij zijn uiteraard zeer welkom.