BULLETIN nr. 6   6 februari 2002

Sinds december 2001 is het aantal leden van onze vereniging stormachtig gegroeid tot meer dan 130. Met name van nieuwe leden kwam de vraag om nog eens samen te vatten waar onze vereniging voor staat. Dit bulletin wil aan die vraag tegemoet komen.

Onze vereniging strijdt voor het mooi houden van het open landschap voor de bewoners, de werkenden, de passanten en de recreanten. Wij sluiten daarbij aan bij het beleid van Rijk, Provincie en Gemeente inzake het Groene Hart.

Geheel in strijd met het Groene Hart beleid is Jacobswoude aangewezen als een 'zoeklocatie' voor het plaatsen van windturbines. Wij begrijpen niet dat honderden miljoenen euro's worden uitgegeven om de HSL uit het zicht te houden, terwijl enkele kilometers verderop windturbines het zicht veel ingrijpender zouden mogen bederven.

Inhakend op het overheidsbeleid voor windenergie ijvert de CoŲperatieve Vereniging Windmolengroep Jacobswoude voor het plaatsen van 17 of 19 grote windturbines in de Vierambachtspolder. Onze vereniging verzet zich tegen dat plan, maar werkt mee aan een evenwichtig proces van besluitvorming. Wij zijn ervan overtuigd dat zo'n proces uitsluitend kan resulteren in het afwijzen van het plan.

Waarom gaat het ?
Het gaat om grootschalige, industriŽle opwekking van windenergie. Daartoe moeten 17 of 19 kolossale windturbines worden opgesteld in twee rijen ter weerszijde van de N 207, de Herenweg, tussen Alphen aan den Rijn en Rijnsaterwoude. De twee rijen vormen vanuit elke gezichtshoek een ordeloze verzameling.

Het gaat dan om 57 rotorwieken, die reiken tot 100 m hoogte en die hoog uittorenen boven alle kerktorens en flatgebouwen in de omgeving. Tezamen resulteren de windturbines in drie kilometer horizonvervuiling, die tientallen kilometers ver zichtbaar is.

Het gaat erom dat de turbines en de wieken geluid produceren, dat -blijkens recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen- tot kilometers ver hinderlijk is te horen, met name tijdens rustige avonden en nachten met weinig omgevingsgeluid. Dat de huidige regelgeving dergelijke feiten negeert, maakt het potentiŽle probleem voor de wijde omgeving alleen maar groter. Alsof hier nog niet genoeg geluidsoverlast is van auto's en vliegtuigen.

Het gaat erom dat de provincie slechts enkele 'zoeklocaties' in het Groene Hart toestaat en dat van de gemeente alleen in de Vierambachtspolder 'gezocht' mag worden. Is deze polder een minderwaardig deel van het Groene Hart of van Jacobswoude ? Deze keuze wordt, zegt men, ondersteund door het rapport 'Werken met Wind' (1999). Wij hebben aangetoond dat de conclusies van dit rapport niet logisch voortvloeien uit de inhoud. Niemand, ook niet de gemeente Jacobswoude, heeft dit tot op heden weersproken.

Het gaat erom dat deze 'zoeklocatie' strijdig is met alle nota's over het Groene Hart, inclusief de structuurvisie van Jacobswoude en de recent verschenen concept-regiovisie Rijnstreek+.
Die pleiten ervoor de aanwezige waarden te behouden en te versterken. Deze 'zoeklocatie' past dan ook in geen enkele nota vanzelfsprekend, maar wordt er met de haren bijgesleept.

Het gaat erom dat deze 'zoeklocatie' in geen enkel opzicht voldoet aan de door iedereen gehanteerde keuze criteria : de N 207 is gťťn grote infrastructuur, de kavelsloten zijn gťťn Haringvliet en de agrarische Vierambachtspolder is gťťn industriŽle Maasvlakte.

Het gaat erom dat deze 'zoeklocatie' moet worden bezien in samenhang met soortgelijke plannen die Jacobswoude omringen : in Hoofddorp (bij de samenkomst van de A4 en de A44), in Aalsmeer (op de grens met Bilderdam), in Bodegraven, Alphen aan den Rijn en Rijnwoude (langs de N11).

Het gaat erom deze 'zoeklocatie' ook te bezien tegen de achtergrond van allerlei andere plannen in of nabij de Vierambachtspolder: de verdubbeling van de N 207, de light rail, de noordelijke rondweg van Alphen aan den Rijn, en oprukkende bebouwing. Moet daar een doorsnijding met een scherm van 19 torenhoge windturbines bij ?

Het gaat erom of deze industrie past in deze landschappelijke omgeving. Een industriŽle activiteit hoort thuis in een industriŽle omgeving. Het is een kromme redenering dat het bouwen van windturbines zo goed helpt tegen verdere bebouwing. Gevreesd moet worden dat het eerder een volgende stap is naar verdere industrialisatie van de polder.

Het gaat erom dat windenergie, al zetten we heel Nederland vol met windturbines, slechts een paar procent van de Nederlandse energiebehoefte kan dekken, ook al willen sommige voorstanders dat niet horen. Daarmee behoeft windenergie nog niet te worden afgewezen, maar daarom is terughoudendheid bij het plaatsen van windturbines wel geboden. Onze gemeente kan op ook op andere wijzen het milieu dienen.

Het gaat erom dat met grote zorgvuldigheid moet worden afgewogen of plaatsing van windturbines op deze 'zoeklocatie' wel of niet verantwoord is, of het minimale milieuvoordeel van groene energie in dit geval opweegt tegen het grote milieunadeel voor het wonen, werken en recreŽren in het Groene Hart.

Het gaat er natuurlijk ůůk om dat agrariŽrs een goed bestaan moeten kunnen hebben, ook in het belang van het Groene Hart. Dat hangt vooral af van het landbouwbeleid en het inventief omgaan met nieuwe mogelijkheden. Problemen van agrarische ondernemers kunnen niet structureel worden opgelost met windturbines.

Hoe gaat het verder?
Een startnotitie, die dezer dagen verschijnt, markeert het begin van een Milieu Effect Rapportage (MER). In de MER wordt het plan vergeleken met een aantal varianten. Er kunnen immers ook minder windturbines worden gezet, andere opstellingen worden gekozen, of helemaal geen windturbines worden geplaatst. De MER vergelijkt deze mogelijkheden op alle relevante aspecten en concludeert wat het Meest Milieuvriendelijke Alternatief is. Het proces biedt burgers mogelijkheden tot inspraak.

Daarna besluit de gemeenteraad wat de voorkeur heeft. Dat kan het Meest Milieuvriendelijke Alternatief zijn, maar dat hoeft niet. Als er onverhoopt gekozen zou worden voor het plaatsen van windturbines moet vervolgens het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dan moet nog blijken of het bestemmingsplan strookt met het provinciale streekplan.

In het verleden heeft een minderheid in de gemeenteraad zich duidelijk uitgesproken tegen plaatsing van windturbines in de Vierambachtspolder. De meerderheid van de gemeenteraad is het plan aanvankelijk positief tegemoet getreden. Vervolgens heeft de gemeenteraad het verdere besluitvormingsproces vastgelegd in een stappenplan.

Mede door de inspanningen van onze vereniging ontstaat langzamerhand een duidelijker en vollediger inzicht in de ingrijpende consequenties van het plan en de grote nadelen die eraan kleven. Steeds meer geven de politieke partijen er blijk van te beseffen hoe moeilijk de afweging is, die moet worden gemaakt. De verwachting dat de MER daarover veel duidelijkheid zal verschaffen is hoog gespannen.

Ook wordt hier en daar onderkend dat de mening van de bevolking meer gewicht verdient. Wij vinden dat de mening van de bevolking van Jacobswoude en Alphen Noord, die blijkens onze handtekeningenactie voor meer dan 70% tegen dit plan gekant is, moet worden herkend en gerespecteerd.

De Provincie heeft aangegeven bij de 'zoeklocaties' in het Groene Hart plaatselijke initiatieven en besluitvorming te zullen afwachten. Als de gemeente zorgvuldig besluit dat aan deze 'zoeklocatie' te veel nadelen kleven, zal de Provincie dat respecteren.

Onze vereniging zal het stappenplan kritisch blijven begeleiden en ook blijven benadrukken dat windturbines hier niet passen. De nadelen van plaatsing in het Groene Hart zijn zo ernstig en de bezwaren van de bevolking zijn zo omvangrijk, dat de politiek daaraan niet mag voorbijgaan.

Kent U nog meer mensen die onze vereniging willen steunen? Spoor ze dan aan om ook lid te worden en meld ze aan bij ons secretariaat: Kruisweg 14, 2481 NA, Woubrugge, tel. 0172-518929, e-mail ropbroek@cistron.nl.

Verder verzoeken wij u vriendelijk, indien u beschikt over een e-mailadres dit kenbaar te maken aan het secretariaat, zodat toezending van onze nieuwsbulletins sneller en efficiŽnter kan.