BULLETIN nr. 5  december 2001
* Kom op voor het open landschap!
* Geen windturbines in het Groene Hart!
* Laat Uw stem horen!
* Steun onze vereniging!

Schitterend landschap te Jacobswoude

De stand van zaken:
* De handtekeningenactie
* Het windturbineplan Vierambacht
* Het open landschap
* Bedrijfseconomische aspecten
* Zin en onzin van windenergie
* Gemeenteraadsverkiezingen
* Lidmaatschap
* Jaarwisseling

De handtekeningenactie Een jaar geleden heeft onze vereniging een grote handtekeningenactie gehouden om te peilen hoe de inwoners van Jacobswoude en noordelijk Alphen aan den Rijn dachten over de plannen om in de Vierambachtspolder een industrieel windturbinepark te vestigen. Meer dan 70 procent van de reacties gaf aan tegen een dergelijke aantasting van het open landschap te zijn. Enkele jaren geleden sprak de bevolking van Ter Aar zich ook al uit tegen plaatsing van windturbines in het open gebied van hun gemeente.

Dat wil niet zeggen dat alle tegenstanders van dit plan ook tegenstanders van windenergie zijn, maar zij vinden wel dat op deze locatie de afweging tussen groene energie en het open landschap moet uitvallen ten gunste van het Groene Hart.

Wij hebben destijds beloofd U op de hoogte te zullen houden van onze activiteiten en daarom sturen wij ditmaal ons tweemaandelijks verenigingsbulletin aan alle inwoners van Jacobswoude.

Het windturbineplan Vierambacht
Onze vereniging heeft gedurende het afgelopen jaar vele contacten gehad met het gemeentebestuur en de politieke partijen in Jacobswoude. Ook waren er contacten met onze buurgemeente Alphen aan den Rijn en met diverse instanties van de Provincie Zuid-Holland en van het ministerie van VROM. Daarnaast werden er velen geraadpleegd buiten deze bestuurlijke en politieke instanties.

Steeds hebben wij onze argumenten tegen plaatsing van windturbines in de Vierambachtspolder naar voren gebracht, en ook de overduidelijke uitkomst van onze handtekeningenactie.

Onze gemeenteraad heeft desondanks een stappenplan vastgesteld, dat moet zorgen voor een zorgvuldige besluitvorming over de eventuele plaatsing van windturbines, waarbij alle aspecten en belangen moeten worden meegenomen. Zodra het windturbineplan formeel wordt ingediend, zal de gemeente een Milieu Effect Rapportage (MER) in gang zetten, waarin de milieueffecten van dat plan en van varianten daarop worden vergeleken. Een van de varianten is de zogenaamde nuloptie, waarbij er gťťn windturbines komen. De uitkomsten van deze MER zijn een belangrijke, maar niet de enige factor bij de verdere besluitvorming. Zo moeten ook economische voor en nadelen worden meegewogen en het draagvlak bij de bevolking. Daarna gaat de gemeente werken aan vernieuwing van het bestemmingsplan. Als dat is vastgesteld kan eventueel voor het windturbinepark een bouwvergunning worden aangevraagd. Dan zijn we meer dan een jaar verder.

Onze vereniging is inmiddels door het gemeentebestuur en de politieke partijen geaccepteerd als een volwaardige en belanghebbende gesprekspartner in dit proces. Wij zullen erop blijven aandringen dat alle relevante factoren in het stappenplan zullen worden meegenomen en dat een evenwichtige voorlichting zal worden gegeven.

Het open landschap
Onze medewerking aan een goed besluitvormingsproces betekent zeker niet dat wij de doelstelling van onze vereniging uit het oog hebben verloren. Integendeel, hoe langer wij ons in deze kwestie verdiepen, hoe sterker onze overtuiging wordt, dat windturbines niet in deze omgeving passen. Onze polder is te klein voor deze kolossen.

Dat geluid horen wij ook steeds nadrukkelijker uit de mond van milieuminister Pronk, die het Groene Hart wil sparen. Ook bij de voorlichtingsavond, vorige zomer, over de busbaan langs de N 207, werd duidelijk dat windturbines niet goed inpasbaar zijn. De Vereniging Dorp, Stad en Land Zuid-Holland, die voor vele gemeenten de rol van de welstandscommissie verzorgt, is een bekend tegenstander van dit soort plannen in deze omgeving.

In Provinciale Staten is het windenergieplan Zuid-Holland besproken en alle politieke partijen hadden bedenkingen tegen windturbines in het Groene Hart, waarbij het plan in onze gemeente met name werd genoemd. Weliswaar behoort dit gebied wel nog steeds tot een van de drie overgebleven zoeklocaties (met Rijnwoude en langs de N11 ten zuiden van Alphen aan den Rijn), maar er is in het Groene Hart al met al nog slechts sprake van een minimale bijdrage aan de windenergieplannen van Zuid-Holland.

Onze vereniging zal blijven betogen dat onze gemeente niet geschikt is, dat er nauwelijks draagvlak bestaat bij de bevolking en dat onze zoeklocatie in ieder geval moet worden vergeleken met de andere zoeklocaties in het Groene Hart en ook met de locaties in het nabijgelegen deel van Noord-Holland.

Bedrijfseconomische aspecten
De productie van windenergie wordt door de overheid zů ruimhartig 'gesponsord' dat de windenergiesector er financieel wŤl bij vaart. De initiatiefnemers van het windturbinepark Vierambacht willen daar gebruik van maken. Wij vinden dat aan alle agrarische bedrijven eenzelfde ruimte moet worden gegeven voor hun economische activiteiten. Het voordeel van het windturbinepark gaat naar een beperkte groep en moet worden afgewogen tegen de nadelen voor vele anderen. En voorts moet niet alleen bezien worden wat op dit moment het zwaarste weegt, maar moet ook rekening worden gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Als er eenmaal windturbines en toegangswegen zijn, zal dit in een volgend stadium zeker worden aangegrepen voor verdere industrialisatie. Het zou droevig zijn wanneer pas te laat zou worden ontdekt dat de gemeente de deur onbedoeld heeft opengezet voor een ongewenste, maar moeilijk te keren industrialisatie van de polder.

Zin en onzin van windenergie
Tegenstanders van windenergie rekenen uit dat de bijdrage in de energievoorziening en in de verlaging van de CO2 uitstoot buitengewoon gering is en zelfs nooit erg groot kan worden, ook al zetten we heel Nederland stampvol met windturbines. Zij vinden het een relatief dure en zinloze wijze van energieproductie. En men ziet zelfs als negatief effect dat mensen het vanwege windenergie niet meer zo nodig vinden op energie te bezuinigen.
In de NRC lazen wij onlangs dat Nobelprijswinnaar Tiny Veltman minister Jorritsma van EZ inpeperde dat het "grote onzin is om te investeren in windmolens".

Voorstanders van windenergie wijzen erop dat we voor duurzame energie alle groene zeilen moeten bijzetten, zelfs als hier en daar de natuur moet wijken, en dat windturbines juist helpen mensen bewust te maken van het milieuprobleem.

Onze vereniging vindt het niet zinvol zich te mengen in deze discussie. Wel constateren wij dat de voordelen van windenergie aantoonbaar zo minimaal zijn, dat het opofferen van het Groene Hart een te hoge prijs is. Wij vinden dat eventuele windturbines geplaatst moeten worden op locaties waar zij het landschap niet verwoesten en een beter rendement hebben, b.v. op grote industriŽle complexen, langs grote infrastructurele verkeersaders of op zee.

Gemeenteraadsverkiezingen
De politieke partijen in onze gemeente profileren zich in hun partijprogramma's of hun gesproken woord als verdedigers van het landschappelijk karakter en het leefmilieu van onze gemeente. Zij hebben die visie dan ook succesvol verdedigd in de strijd tegen de HSL pergola. Die steun aan het karakter van onze gemeente bleek ook bij de vaststelling van de structuurvisie van Jacobswoude, al bleef daarin de mogelijkheid om windturbines te plaatsen vooralsnog gehandhaafd. Wij vinden dat een vreemde tegenstrijdigheid en hebben daartegen bezwaar gemaakt. Gelukkig is een deel van de raadsleden het met ons eens en wordt ook door anderen in de politiek meer en meer gevraagd naar het aantal windturbines, naar hun exacte locatie en naar de inpassing in het landschap.

Wij zijn benieuwd wat de partijen zullen schrijven in hun verkiezingsprogramma's. Wie hecht welk belang aan het open landschap? Dat geeft iedere burger de gelegenheid dit aspect mee te wegen bij het uitbrengen van zijn of haar stem.

Lidmaatschap
Onze vereniging onderhoudt veelvuldige contacten met onze gekozen vertegenwoordigers. Het zou een goede zaak zijn, wanneer iedereen die het open landschap ter harte gaat zijn politieke geestverwanten daarop zou blijven aanspreken.

Begin volgend jaar houdt onze vereniging de jaarlijkse ledenvergadering. Wilt u daar bij zijn? Bent u ook bezorgd over ons open landschap? Wilt u ook uw stem laten horen? Meldt u dan aan als lid van onze vereniging. Zie het aanmeldingsformulier op de pagina "lidworden".

Jaarwisseling
Maar of U lid bent of niet, of U voorstander bent van industriŽle windenergieopwekking in de polder Vierambacht, of het behoud van het open landschap voorop stelt, wij wensen alle inwoners van onze gemeente goede Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2002. Wij zullen ook in 2002, met Uw steun, blijven strijden voor het open landschap.