BULLETIN nr. 3  september 2001

Het stappenplan beoordeling en besluitvorming initiatief windpark Vierambacht
Wij hebben de politieke partijen meerdere malen er op gewezen dat uit ons onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de bevolking van Jacobswoude tegen het initiatief voor een industrieel windturbinepark is. Desondanks heeft de politiek (de commissie Ruimtelijke Ordening) besloten dat de initiatiefnemers door mogen gaan met hun plan.

De gemeente heeft thans een stappenplan gereed, dat de periode bestrijkt tot januari 2003, wanneer een raadsbesluit wordt genomen over het plan voor een industrieel windturbinepark in de polder Vierambacht. Het stappenplan toont hoe achtereenvolgens een Milieu Effect Rapportage moet worden gemaakt en daarna het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Onze vereniging heeft het concept van het stappenplan ontvangen. Met vier aspecten van dit plan waren wij minder gelukkig en daarover hebben wij gesprekken gevoerd met gemeenteraadsfracties, wethouder Haasbroek en Burgemeester Van Beek. Wij vinden het plan op onderdelen zeer eenzijdig: zo wordt er wel gesproken over duurzame energie, maar niet over de duurzaamheid van het Groene Hart, wel over sociaal-economische belangen van de initiatiefnemers, maar nauwelijks over maatschappelijke nadelen. Ook vinden wij dat de plannen in Jacobswoude mede moeten worden bezien tegen de provinciale achtergrond, omdat er ook zoeklocaties in nabijgelegen gemeenten zijn. Voorts betreuren wij het dat vele door ons eerder gestelde vragen ook in het stappenplan niet worden beantwoord. En tenslotte herhalen wij ons verzoek om objectieve voorlichting, dus niet alleen door voorstanders van windturbines in het Groene Hart, maar ook door voorstanders van het behoud van het open Groene Hart.

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening op 3 september hebben wij onze zienswijze nogmaals uiteengezet. Tot onze vreugde hebben wij de verzekering gekregen, dat aan onze bezwaren tegemoet zal worden gekomen bij de aanbieding van het stappenplan aan de Gemeenteraad. Ook zal onze vereniging intensief worden betrokken bij de verdere gang van zaken, zodat wij kunnen meehelpen te komen tot een goede vraagstelling, een goede procesgang en goede informatie en communicatie.

Niemand kan voorspellen welke uitkomst dit proces zal hebben, of er windturbines komen en in welk aantal en op welke plek. Iedereen mag ijveren voor de eigen mening, als dat maar op eerlijke en doorzichtige wijze gebeurt. Wij willen geen groene energie ten koste van het Groene Hart.

Wij staan in die opvatting niet alleen en in de rest van dit bulletin laten wij zien wat enkele anderen uit onze omgeving ervan vinden.

De buurgemeenten
Ook in Alphen aan den Rijn komt de discussie over windturbines op gang. Wij hebben de gemeenteraadsfracties van onze zienswijze op de hoogte gesteld en zullen daarmee doorgaan.In het Witte Weekblad van week 28 staat geschreven dat de gemeenten Ter Aar, Liemeer en Nieuwkoop in hun bestemmingsplan streven naar het behoud van het karakter van de polders, waarin ook in de toekomst geen plaats zal zijn voor windturbines. Overigens heeft de gemeente Ter Aar reeds eerder een besluit genomen in de gemeenteraad, tegen de plaatsing van windturbines op haar grondgebied.

De Kamer van Koophandel te Leiden
Deze Kamer schrijft in de Kamerkrant van augustus 2001 over de passantenhaven "De Hemmen": Rust en ruimte, midden in de natuur van het Braassemermeer. De landelijke sfeer van het Hollands polderlandschap maakt het verblijf extra aantrekkelijk. De Hemmen maakt onderdeel uit van het natuurgebied Oeverlanden, dat al in de 17e eeuw is ontstaan en tot op de dag van vandaag behouden is gebleven. Het is een unieke plek die broedplaats is van 30 vogelsoorten. Kortom: wie hier afmeert kan volop genieten van het Hollands erfgoed.

De Provinciale Staten
De provincie Zuid-Holland moet een bijdrage leveren aan de opwekking van windenergie. Toen enkele commissies uit Provinciale Staten de plannen daartoe bespraken, bleek desondanks dat alle politieke partijen moeite hebben met het plaatsen van windturbines in het Groene Hart, hoezeer zij ook voorstander zijn van windenergie. Wij hebben citaten van hun uitspraken voor U verzameld en met dit bulletin meegezonden.
Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.
Kent U nog meer mensen die onze vereniging willen steunen? Spoor ze dan aan om ook lid te worden en meld ze aan bij ons secretariaat: Kruisweg 14, 2481 NA, Woubrugge, tel. 0172-518929, e-mail ropbroek@cistron.nl.
Verder verzoeken wij u vriendelijk, indien u beschikt over een e-mailadres dit kenbaar te maken aan het secretariaat, zodat toezending van onze nieuwsbulletins sneller en efficiënter kan.

Enkele citaten uit het verslag van de vergadering van 30 maart 2001 van enkele commissies van Provinciale Staten Zuid-Holland
De heer Vrugt, CDA
Er worden voor de situering van de winningsconcentraties een drietal mogelijkheden aangegeven................spreker wil daarover al wel kwijt dat het punt van het open landschap in de te maken keuze zwaar zal wegen. Er liggen wat dat betreft ook discussiepunten over windmolenparken en -locaties in het Groene Hart en daar moet zeer voorzichtig mee worden omgegaan.

Mevrouw Van Kooten, PvdA
De fractie van spreker gaat akkoord met het streven naar lijnopstellingen........ Er is rekening gehouden met kwetsbaar natuurgebied, maar het rekening houden met de landschappelijke openheid wordt in zijn geheel gemist........met wat in Zuid-Holland aan dergelijk open en groen gebied resteert moet toch zeer zorgvuldig worden omgegaan. In dit landschappelijk kader ontbreekt tevens het beoordelingspunt horizonvervuiling. De drie voorkeurslocaties Jacobswoude, Zoeterwoude en Rijnwoude liggen in het Groene Hart en er liggen wel mogelijkheden, maar daar dient zeer selectief en weloverwogen mee omgegaan te worden. Waar bij Jacobswoude sprake is van twee lijnopstellingen langs de N 207 en een parkopstelling van in totaal 17 turbines lijkt dat teveel van het goede. Hetzelfde geldt voor eventuele lijnopstellingen langs de N 11: hou dat beperkt tot bijvoorbeeld een opstelling aan één kant met bijvoorbeeld een maximum van 5 turbines en denk goed na over de locatie.

De Heer Evertse, SGP/RPF/GPV
...denkt dat de duidelijkheid dwingt te zeggen dat windmolens in het landschap geen fraai gezicht zijn, of althans meestal niet zo worden beleefd..........Wat dat betreft zijn er vanuit Jacobswoude kritiekpunten aangereikt die minimaal het overwegen waard zijn........ Er kleven flink wat bezwaren aan het realiseren van deze doelstelling in het Groene Hart of het open middengebied...........Als er initiatieven komen om toch turbines in dat groene open landschap te plaatsen, hoe vindt de afweging dan plaats ?

Mevrouw De Boer, Groen Links
........dat het niet zo is dat op voorhand alle mogelijkheden van windenergie in het Groene Hart uitgesloten zijn, maar dat het van vormgeving en andere randvoorwaarden afhangt of dat toch te accepteren is..........De hoogte is immers zeer bepalend voor het effect op het landschap.

De Heer Waterman, VVD
Met het Groene Hart zal wat de plaatsing van windturbines betreft buitengewoon voorzichtig moeten worden omgesprongen. De fractie van spreker staat daar zeer kritisch tegenover en dat geldt dan voor de eventuele locaties langs de N 207 en Rijksweg 11, bij Rijnwoude en Jacobswoude.

De Heer Dekker, gedeputeerde, CDA
Bij locaties in het Groene Hart,.......zou een soort 'nee, tenzij...'principe moeten worden gehanteerd. Wellicht ..... ook beperkingen in tijd uitgedrukt aan te brengen. Zo zou bijvoorbeeld een vergunning gegeven kunnen worden voor de plaatsing van een beperkte lijn turbines ..... voor een periode van 10 jaar.

In reactie hierop onderstrepen de sprekers de noodzaak van restricties in het Groene Hart.