BULLETIN nr. 2   juni 2001

Stilte voor de storm?
Het lijkt windstil rondom het plan voor een industrieel windturbinepark in de Vierambachtspolder, maar het zou een stilte voor de storm kunnen zijn, want de politieke en ambtelijke molens malen -ook bij windstilte- gestaag door. Onze vereniging houdt de vinger aan de pols en vindt gelukkig, zowel bij de gemeente als bij de provincie, de bereidheid om over deze belangrijke zaak contact met ons te blijven onderhouden.

De Gemeente.
De gemeente Jacobswoude is bezig het traject in kaart te brengen, dat moet worden afgelegd, wanneer een aanvraag voor een windturbineproject zou worden ingediend. De gemeente wordt daarin bijgestaan door de Provincie en het Projectbureau Duurzame Energie. Het is al duidelijk dat zo'n aanvraag zal worden onderworpen aan een Milieu Effect Rapportage, MER. Een MER begint met een startnotitie door de initiatiefnemers. Dan bepaalt 'het bevoegd gezag' (de gemeente) aan welke randvoorwaarden de MER moet voldoen, welke milieu- aspecten onderzocht moeten worden, zoals overlast voor mens en dier en landschappelijke inpassing. Ook zal een aantal realistische alternatieve plaatsingsmogelijkheden moeten worden vergeleken, waaronder een nul-variant : gťťn plaatsing van windturbines. Overigens laat het huidige gemeentelijke bestemmingsplan plaatsing van grote windturbines niet toe, evenmin als het provinciale streekplan. De gemeentelijke notitie zal ook aan de noodzakelijke wijzigingsprocedures van die plannen aandacht moeten besteden. En natuurlijk ook aan ieders inspraak- en bezwaarmogelijkheden.

De Provincie.
De provincie helpt niet alleen de gemeente, maar moet ook haar eigen "Ruimtelijke visie windenergie, stap 1" aanpassen. De Provincie wil uiteraard haar convenant met het Rijk nakomen. Maar de meerderheid van de provinciale politici vindt dat er verschillende geschikte locaties zijn buiten het Groene Hart. Met dat Groene Hart, dus ook met Jacobswoude, moet met meer zorg worden omgegaan. Dat betekent dat hier in geen geval een dubbele rij met 17 of 19 stuks zal kunnen komen, maar hoogstens een klein aantal in een enkele rij. Dat is winst, maar pas halve winst. En wat te denken van plaatsing langs de N 11 ten zuiden van Alphen a/d Rijn?

Het Rijk.
Intussen bespreekt de Tweede Kamer de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Daarin wordt ruimte gezocht voor de 1500 MegaWatt windenergievermogen, die vůůr 2010 op het Nederlandse vasteland opgesteld zou moeten worden. Dat wordt verder aan de provincies overgelaten, maar de nota geeft wel een aantal strikte randvoorwaarden voor plaatsing. Er bestaat voorkeur voor plaatsing in jonge, grootschalige landschappen, aan de rand van open ruimten, op industrieterreinen, langs vaarwegen. Voorts laat de nota het ontstaan van windturbineparken over aan het particulier initiatief. Wij zien in de Vijfde Nota, evenals in de mening van de provinciale politici, een ondersteuning van ons streven naar behoud van het open landschap.
Niemand dwingt onze gemeente iets onherstelbaars te doen aan het eigen leef- en recreatie-karakter.

Noord-Holland.
En dan te bedenken, dat de provincie Noord-Holland een groot windturbinepark overweegt vlakbij Leimuiden, waar A44 en A 4 samenkomen. De gemeente Aalsmeer schijnt te overwegen windturbines te plaatsen in de buurt van Bilderdam. Waar zijn we mee bezig? Moet iedereen in Jacobswoude zicht krijgen op dergelijke misplaatste kolossen? Dan kunnen we ze ook nog langs de HSL zetten, zodat de Hoogmadenaren kunnen meegenieten, nu ze het uitzicht op de pergola moeten missen.

Alternatieve mogelijkheden.
Het opwekken van meer groene energie blijft nodig. Niet voor niets ergert Greenpeace, en zij niet alleen, zich aan de invoer van grote hoeveelheden vuile elektriciteit van buiten Nederland. Windenergie heeft daarin een plaats, maar dan wel op de goede locaties. Hoe het in onze streken ook kan laten onze buurgemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude zien. Daar worden forse financiŽle bijdragen gegeven aan inwoners, die zonnepanelen en zonneboilers laten plaatsen. Waarom heeft Jacobswoude haar inwoners niet verteld dat ook zij van deze regeling (tot 1 juli aanstaande) kunnen profiteren? Onze Vereniging vindt dat het geld en de inspanningen van onze gemeente beter besteed zouden kunnen worden aan dergelijke alternatieve maatregelen, dan aan een langdurige worstelpartij rondom een plan dat niet op een landschappelijk verantwoorde wijze in de Vierambachtspolder of elders in onze gemeente kan worden ingepast.

Kent U nog meer mensen, die het daarmee eens zijn? Spoor ze dan aan om ook lid te worden en meldt ze aan bij ons secretariaat: Kruisweg 14, 2481 NA, Woubrugge, tel. 0172-518929, e-mail ropbroek@cistron.nl.

Verder verzoeken wij u vriendelijk, indien u beschikt over een e-mailadres dit kenbaar te maken aan het secretariaat, zodat toezending van onze nieuwsbulletins sneller en efficiŽnter kan.