BULLETIN nr. 1   april 2001

Voor U ligt Bulletin nr 1 van onze vereniging. Het is de bedoeling het bulletin zo'n zestal malen per jaar te laten verschijnen. Het omvat verenigingsnieuws, nieuws en commentaar over politieke ontwikkelingen en bijzonderheden uit techniek en wetenschap. Het bulletin is gericht op onze leden, maar is ook toegankelijk voor anderen.

Verenigingsnieuws
Aanvankelijk had onze vereniging (20) leden. Eerst hebben wij willen nagaan, hoeveel gehoor de politiek zou geven aan onze argumenten voor het behoud van het open landschap. Gebleken is echter dat vele politici moeilijk zijn te bewegen een eenmaal ingenomen standpunt te herzien. Wij willen onze argumenten meer kracht bijzetten door ons ledental te vergroten. Het is verheugend dat de vereniging dit jaar reeds (32) nieuwe leden mocht verwelkomen.

Politieke ontwikkelingen
Op 26 februari hebben wij onder grote publieke en politieke belangstelling een presentatie gegeven voor de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad van Jacobswoude. Het heeft ons buitengewoon teleurgesteld dat de commissie niet of nauwelijks op onze argumenten is ingegaan. Wij zullen bij de gemeenteraadsleden blijven aandringen op een inhoudelijk debat met een objectieve afweging van de feiten en argumenten. Het goede nieuws is dat op dit moment de VVD-fractie niet meer helemaal alleen staat bij de afwijzing van het plan voor het windturbinepark Vierambacht. Ook heeft onze presentatie ertoe geleid dat thans serieus wordt gesproken over een rechtstreekse raadpleging van de bevolking van Jacobswoude.
Op provinciaal niveau heeft op 30 maart de sectorcommissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Vervoer en Economische Zaken, waar ook (wind)energie wordt behandeld, zich uitgesproken tegen de plaatsing van windturbines in het Groene Hart , met name in Rijnwoude en Jacobs-woude. Gedeputeerde Dekker is gevraagd de Ruimtelijke visie windenergie Zuid Holland, stap 1, op dit punt te herzien. Wij zullen ook de provinciale politici van onze argumenten blijven doordringen.

Techniek en wetenschap
Windenergie kan slechts een uiterst geringe bijdrage leveren aan onze energievoorziening en aan de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Voor Nederland wellicht 1%, sommige optimisten denken in de richting van 2%. Anderen menen dat de bijdrage nul is, omdat de aanwezigheid van windturbines bij veel mensen de aandrang om energie te besparen verdringt. En dat terwijl b.v. benzine, dieselolie en kerosine samen al meer dan 20% van het verbruik omvatten. Het is verheugend te constateren, dat deze feiten steeds duidelijker doordringen. In Delft Integraal, een uitgave van de Technische Universiteit Delft, bevestigen verschillende hoogleraren de beperkingen die helaas aan windenergie eigen zijn.
Is dat een reden om tegen windenergie te zijn? Neen. Het moet wel een heel ernstige aansporing zijn om windenergie alleen daar toe te passen, waar de neveneffecten acceptabel zijn en waar relatief het hoogste rendement wordt behaald. De locatie Jacobswoude is wind-technisch geen optimale locatie en het geld van de belastingbetalers zou daar dus slecht worden besteed. En het is zeker een feit dat de aanslag door een industrieel windturbinepark op de open ruimte en het leef- en recreatieklimaat in onze gemeente niet opweegt tegen de minuscule voordelen.